Kungörelse, granskning detaljplan för fastigheten Bromsen 10

Artikeln publicerades 27 maj 2024

Ett förslag till detaljplan har tagits fram för fastigheten Bromsen 10, som ligger väster om centrala Arvika.

Planens syfte är att göra det möjligt att uppföra bebyggelse för bostäder, centrumändamål och vård i form av äldreboende inom fastigheten. Planförslaget stämmer överens med översiktsplanen.

Handlingar finns i stadshusets entré, Östra Esplanaden 5, samt på kommunens webbplats www.arvika.se/planutstallning
Handlingarna finns utställda den 28 maj till 18 juni 2024.

Synpunkter på granskningsförslaget kan lämnas skriftligen senast den 18 juni till; Arvika kommun, 19. Samhällsbyggnad, 671 81 Arvika eller via formuläret på Arvika kommuns webbplats. Den som inte har lämnat någon skriftlig synpunkt senast under granskningstiden kan förlora rätten att överklaga beslutet att anta planen.

Hjälpte informationen på sidan dig?