Kallelse Kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige sammanträder måndagen den 12 december 2022 kl.18.00. Sammanträdet hålls på Arvika Näringslivscentrum lokalen Hörsalen. Hit är också allmänheten välkommen för att följa mötet och ställa allmänhetens frågor.

Handlingar till det här sammanträdet läggs ut den 6 december efter att Kommunstyrelsen haft sitt sammanträde.

Föredragningslista

1 Allmänhetens frågestund
KS/2022:19

2 Begäran om att inte behöva omfattas av verksamhetsområde för vatten och spillvatten i Högvalta KS/2019:1172

3 Interpellationer
KS/2022:21

4 Enkla frågor
KS/2022:20

5 Motion om att utreda förutsättningarna för en ny hästsportanläggning och frigöra industrimark
KS/2022:677

6 Motion om att flytta kommunfullmäktiges sammanträden tillbaka till Ritz
KS/2022:242

7 Motion om att tillgängliggöra kommunfullmäktiges sammanträden
KS/2022:661

8 Motion om arbetsskor till anställda inom Vård och omsorg KS/2022:589

9 Motion om säker hamn
KS/2021:975

10 Medborgarförslag om att göra Arvika till ett mer attraktivt resmål KS/2021:1058

11 Medborgarförslag angående inskränkning av VA-område i östra och västra Högvalta KS/2022:705

12 Årsredovisning 2021 samt revisionsberättelse, Arvika-Eda Samordningsförbund KS/2022:880

13 Revidering av Bestämmelser om ersättning till politiskt förtroendevalda i Arvika kommun KS/2022:863

14 Revidering av Kommunstyrelsens reglemente KS/2022:881

15 Förslag på nytt gatunamn för fastigheten Styckåsen 1:2 KS/2022:812

16 Avtal gemensam överförmyndarnämnd Arvika-Eda KS/2022:816

17 Kontant ersättning, gymnasieelevers resor 2023 KS/2022:876

18 Länsstyrelsen i Värmlands län, dnr 201-9169-2022 - Ny ersättare för ledamot i Kommunfullmäktige efter Leon Helliksson (C). Ny ersättare är Per-Olof Ålander KS/2022:942

19 Länsstyrelsen i Värmlands län, dnr 201-9171-2022 - Ny ledamot för ledamot i Kommunfullmäktige efter Pål Jonsson (M). Ny ledamot är Irja Nilsson. Ny ersättare för Irja Nilsson (M) är Sven-Erik Håfström KS/2022:943

20 Information till Kommunfullmäktige

21 Motion om att anlita externa städbolag, Kristdemokraterna, remiss KS/2022:936

Sidansvarig:

Sidan uppdaterad: 2022-12-02
Kontakta oss
  • 9. Kansli
  • 671 81 Arvika
  • Besöksadress Östra Esplanaden 5

  • Mia Nilsson
  • Mötessekreterare
  • Tfn 0570-816 94