Databaser och jämförelser

Det finns många källor för dig som söker nyckel- och jämförelsetal, statistik och liknande som rör Arvika kommuns verksamheter.

Kolada, kommun- och regiondatabas

Nyckeltal är ett vanligt sätt att beskriva kostnader för kommunens olika verksamheter och också för att göra jämförelser med andra kommuner. Utmärkande för ett nyckeltal är att det ska gå att jämföra över tiden för att dra slutsatser om hur saker och ting har utvecklat sig.

På Koladas webbplats finns över 2 000 nyckeltal från alla kommuner och regioner. Där kan du välja de nyckeltal som du vill se och från vilka år. Du kan också enkelt jämföra bakåt i tiden och mot andra kommuner. En del av nyckeltalen hittar du på Arvika kommuns webbplats som öppna data.

Öppna jämförelser och KKiK

Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) sammanställer varje år, i samverkan med Socialstyrelsen, indikatorer som visar vilken kvalitet, vilket resultat och vilka kostnader Sveriges 290 kommuner har inom olika områden.

Kommunens kvalitet i korthet (KKiK) är ett nationellt projekt som omfattar cirka 260 kommuner. De utmanar sig själva genom att ta fram och jämföra resultat för att lära och utveckla verksamheten.

Genom Öppna jämförelser samt Kommunens kvalitet i korthet (KKiK) kan du jämföra information om kvalitet, resultat och kostnader inom verksamhetsområden som kommuner och regioner ansvarar för eller är en viktig part i.

Medborgarundersökning

Arvika kommun deltar regelbundet i diverse kommunundersökningar - både kommunövergripande och inom olika områden - där resultaten som regel är offentliga. Som exempel kan nämnas SCB:s Medborgarundersökningar.

Synpunkterna på kommunens verksamhet, som kommer in från medborgarna via kommunens e-tjänst, tas också om hand och följs upp.

Lokalt kvalitetsarbete

Inom Arvika kommun görs löpande egna uppföljningar och enkätundersökningar inom de olika verksamhetsområdena, riktade till olika målgrupper. Enkäter som görs regelbundet är till exempel Vård och omsorgs brukarundersökningar för hemtjänst och särskilt boende samt Lärande och stöds Förskoleenkät, Grundskoleenkät, Gymnasieenkät och Fritidshemsenkät. Kontakta respektive verksamhet så får du mer information om senaste enkätresultaten.

Hjälpte informationen på sidan dig?