Budgetprocessen

Verksamhetsplaneringen för Arvika kommun omfattar en rullande treårsperiod.

I juni antar Kommunfullmäktige en strategisk plan som innehåller övergripande mål och inriktning för verksamheten, finansiella mål liksom drift- och investeringsramar för planperioden. Den strategiska planen innehåller omvärldsanalys, vision, mål, inriktning och uppdrag, drift- och investeringsramar samt resultat-, finansierings- och balansbudget (räkenskaper), som utgör underlag för styrning av verksamheterna.

Med utgångspunkt från Kommunfullmäktiges mål, ramar och
inriktning arbetar nämnder och Kommunstyrelsens utskott fram förslag till verksamhetsplan och internbudget för respektive "politikområde". I verksamhetsplanerna finns de konkreta kommunövergripande målen.

Verksamhetsplanerna är dels ett planeringsinstrument för verksamheten, dels en återrapportering om hur man kommer att arbeta för att utföra fullmäktiges uppdrag.

I november fastställer Kommunstyrelsen verksamhetsplanerna. De redovisas sen för kännedom till fullmäktige.

Bolagens verksamhetsplaner baseras på den strategiska planen och andra styrdokument eller direktiv som ägaren fastställt. Bolagens verksamhetsplaner
fastställs av respektive styrelse och redovisas för kännedom till
Kommunfullmäktige i november.

Uppföljning liksom helårsprognos för verksamhet och ekonomi avrapporteras till Kommunfullmäktige vid tre tillfällen varje verksamhetsår: delårsrapport för perioden januari-april, delårsrapport för perioden januari-augusti och för verksamhetsåret i kommunens årsredovisning.

cirkeldiagram över budgetprocessen under året

Sidansvarig:

Sidan uppdaterad: 2018-02-08
Kontakta oss
  • 5. Ekonomi
  • 671 81 Arvika
  • Besöksadress Östra Esplanaden 5

  • Birgitta Jansson
  • Ekonomichef
  • Tfn 0570-818 57