Kommunledningsstab

Här finns övergripande information om Kommunledningsstaben.

Kommunledningsstaben ska bedriva en aktiv omvärldsbevakning och offensivt medverka till tillväxt och utveckling för medborgare och näringsliv i kommunen genom att verka för ett gott näringslivsklimat och en effektiv användning av våra gemensamma resurser.

Kommunledningsstaben ska också tillgodose den politiska organisationens och förvaltningens behov av kvalificerat stöd inom strategiska områden som ekonomi, personal och administration.

I Kommunledningsstaben ingår funktioner för;

 • IT och digital utveckling
 • Kansli - med kansli, växel, kontorsservice, arkiv, överförmyndarenhet
 • Kommunikation
 • Kultur och fritid - med bibliotek, konsthall, simhall, föreningsservice samt kultur (inkl Ritz)
 • Samhällsbyggnad
 • Turism - med turistbyrå och Ingestrands camping

Även näringslivsfrågor ingår i Kommunledningsstaben.

Verksamheten styrs politiskt av Kommunledningsutskottet.

Ansvarig tjänsteman för Kommunledningsstaben är biträdande kommundirektören.

Biträdande kommundirektörens roll

Biträdande kommundirektörens främsta roll är chefskapet för Kommunledningsstaben (KLS). Biträdande kommundirektören ersätter även kommundirektören vid frånvaro.

I KLS ingår följande verksamheter:

 • IT och digital utveckling som svarar för drift och utveckling av kommunkoncernens IT-infrastruktur, driver digitaliseringsfrågor och ger stöd i verksamhetsutveckling.
 • Kanslifunktionen som ansvarar för nämndstöd, val, arkiv, telefoni och överförmyndarverksamheten.
 • Kommunikationsfunktionen som ansvarar för intern och extern kommunikation, webbplatser, sociala medier med mera.
 • Kultur och fritid som ansvarar för simhall, Arvika Bibliotek, Ritz, Konsthallen, idrottsanläggningar, föreningsbidrag, motionsspår med mera.
 • Samhällsbyggnad som ansvar för kommunens fysiska planering, bostadsförsörjning, mark och exploatering, kart och GIS, strategiska miljöfrågor, fastigheter, park samt gator och vägar.
 • Kommunens samlade näringslivsarbete med bland annat Ingestrands camping och Arvika Turistbyrå ingår också i KLS.

Arvika kommun äger flera fastigheter, idrottsanläggningar, parker samt gator och vägar inom kommunen, där det är KLS som ger de kommunala bolagen uppdragen att sköta och underhålla dessa.

Biträdande kommundirektör har denna beställarroll och är den som i dialog med berörda säkerställer att uppdragen genomförs enligt överenskommelse och utifrån fullmäktiges tilldelade resurser. Det kan bland annat röra sig om att säkerställa att exploateringar, investeringar och reinvesteringar initieras, utreds, finansieras och genomförs.

Hjälpte informationen på sidan dig?