Digital mognad i offentlig sektor

Genom att mäta organisationens digitala mognad förstår vi organisationens förmåga att tillgodogöra sig nyttorna med digitalisering.

DiMiOS (Digital mognad i offentlig sektor) är en modell för att mäta den digitala mognaden på organisatorisk nivå. Modellen är evidensbaserad och framtagen vid Göteborgs universitet. Med hjälp av DiMiOS ser vi vad vi gör bra och vad vi behöver bli bättre på.

Sveriges kommuner och regioner (SKR) har fått stöd från Svenska ESF-rådet för att skala upp digital mognad nationellt. Därför erbjuds alla kommuner och regioner att delta i projektet Digital mognad. I projektet ingår det subventionerad självskattning i två år (avgiftsmodell), metodstöd, grundutbildning i digital mognad samt nätverksträffar och samarbetsytor.

Digital mognad pågår från 2021-03-01 till och med 2023-02-28 och drivs av SKR (projektägare) i nära samarbete med Adda (före detta Kommentus).

Modellen DiMiOS

DiMiOS togs fram av forskare vid Göteborgs universitet på uppdrag av Regeringskansliet under 2017 och vidareutvecklas löpande av forskningskonsortiet SCDI.

Modellen är designad för att skapa ett kvalitetssäkrat och faktabaserat beslutsunderlag för aktörer inom offentlig sektor i deras digitaliseringsarbete. Ambitionen är att genom en underliggande forskningsbaserad modell skapa förutsättningar för att mäta och följa upp utvecklingen av digital mognad inom och mellan organisationer över tid.

Digital mognad definieras som organisationens förmåga att tillgodogöra sig nyttorna med digitalisering. Mätning och uppföljning av digital mognad sker genom bedömning av organisationen i två dimensioner:

  • Digital förmåga - Den första dimensionen rör den digitala förmågan, dvs organisationens förmåga att förstå, fånga och förändra på basis av digitala möjligheter. En organisation med hög digital förmåga utmärks av att man har en hög nivå av verkningsgrad avseende digitala initiativ.
  • Digitalt arv - Den andra dimensionen rör det digitala arvet, dvs tidigare genomförda investeringar avseende infrastruktur et cetera. Organisationen kan antingen ha ett digitalt arv som begränsar nya digitala initiativ eller möjliggör dessa.

DiMiOS-cykeln består av fem steg; mätning, analys, dialog, åtagande och förankring.

Steg 1 - mätning

I steget mätning så samlar vi in data genom att respondenter svarar på de 26 frågor som ingår i enkäten. För att identifiera respondenter har vi i Arvika utgått från de som är med i ledarforum, kompletterat dem med de som står som systemansvariga för ett verksamhetssystem. Vi har ytterligare kompletterat den listan med tjänstemän med titlar som verksamhetsutvecklare, strateg, utvecklingsledare, IT-samordnare eller IT-utvecklare.

Steg 2 - analys

Den inledande analysen syftar till att projektledaren ska bekanta sig med resultaten och få en ingång i kommande analyser. Genom att analysera nivåer i relation till mognad, dimensioner, faktorer och principer och ställa dessa mot nationella snitt skapas förutsättning för dels sammanställning till en första rapport och för en produktiv fortsatt dialog och analys.

Steg 3 - dialog

I dialogfasen lyfts resultatet av analysen mot verksamheten. Syftet är att förankra resultaten i gruppen och skapa en riktad dialog kring vad som behöver prioriteras i respektive organisationsenhet och organisationen som helhet.

Steg 4 - åtagande

Åtagandefasen syftar till att förfina och förankra handlingsplanen (eller motsvarade) lokalt i respektive organisationsenhet.

Steg 5 - åtgärd

I den sista fasen, åtgärdsfasen implementeras de fastställda åtgärderna för ändamålsenlig digitalisering. Arbetet bedrivs fortlöpande av verksamheten (decentraliserat).

Dessa steg ska genomföras två gånger per år för att se att utvecklingen går åt rätt håll. Arvika kommun ska göra mätningen två gånger per år, i november och maj.

Hjälpte informationen på sidan dig?