Kommunalt partnerskap med Uasin Gishu County

Bild från förstudie

Arvika kommun deltar i det svenska biståndet med finansiering från SIDA via Internationellt Centrum för Lokal Demokrati (ICLD). Hösten 2018 genomförde Arvika kommun en förstudie tillsammans med Uasin Gishu County i Kenya, vilket mynnade ut i en ansökan om finansiering för ett treårigt kommunalt partnerskap med fokus på vattenförsörjning. Ansökan beviljades och ICLD gav Arvika kommun och Teknik i Väst förtroendet att representera Sverige i partnerskapet.

Ett kommunalt partnerskap är en internationell samarbetsform som finansieras helt av biståndsmedel från SIDA via ICLD, Arvika ersätts fullt ut för löne- och reskostnader samt kostnader för eventuella externa insatser. Partnerskapet syftar till att öka säkerheten i dricksvattenproduktionen i samhället Moi´s Bridge, att vi tillsammans arbetar med demokratifrågor och bidrar i det globala arbetet med Agenda 2030.

Kort om projektet

Projektidén föddes under förstudien. Då diskuterades vilka områden vi kan samarbeta kring och det var dricksvattensituationen i samhället Moi´s Bridge som identifierades som mest akut för Countyts del. Det treåriga projektet handlar i korthet om att rättvis tillgång till dricksvatten är en demokratifråga och kontinuitetshantering kommer att användas för att identifiera orsakerna till den brist på vatten som råder idag i Moi´s Bridge.

När dricksvattenproduktionen fungerar som den ska i Moi´s Bridge så kan de endast förse 50 % av invånarna med vatten, men tyvärr produceras mindre än så på grund av avbrott i produktionen. Projektet innebär att tillämpa en metod som vi använder i Sverige och i Arvika: kontinuitetsplanering. Metoden identifierar kritiska punkter i produktionen och resulterar i en handlingsplan som ska hjälpa till att minska risk för avbrott samt reducera effekterna vid avbrott.
Tanken är att metoden ska leva vidare i Countyt efter vårt projekt och i framtiden även kunna användas för dricksvattenproduktion på andra platser, och även för andra områden som till exempel avloppsrening och sjukvård.
Projektperioden sträcker sig från juli 2019 till juli 2023 och första partnerskapsmötet hölls i Kenya i november hösten 2019.


Här nedan redovisar vi kontinuerligt utvecklingen i projektet:

Projekt- och styrgruppsmöte 2022 - digitalt

Under våren 2022 hölls ett digitalt projekt- och styrgruppsmöte där Countyt presenterade den handlingsplan som arbetats fram under projektets gång. Handlingsplanen innehåller planerade åtgärder för bland annat att skydda vattentäkter, utbilda vattenverkspersonal och hur de kan hantera vattenreningskemikalier på ett säkert sätt. Den innehåller även planer för solcellsdrivna vattenpumpar, vilket är något som kommit på plats under projektets gång och som redan nu skapar en säkrare drift i dricksvattenproduktionen.

Vi diskuterade hur själva finansiering av VA fungerar i Sverige och i Kenya där vi drog slutsatser om att det råder stora skillnader vid bland annat belåning till investeringar i form av till exempel ledningsnät. Under mötet så höll även Jennifer McConville, forskare på Sveriges Lantbruksuniversitet (SLU), en föreläsning kring hur kommuner kan implementera avloppshanteringslösningar som inte kräver stora vattenresurser.

Under året kommer vi planera in aktiviteter som kommer handla om medborgardialog.

Utbildning projektmetod 2021 - digitalt

I projektet används projektmetoden kontinuitetsplanering och arbetsgruppen i Kenya fick i juni 2021 en vidareutbildning av den. Målet med kontinuitetsplaneringen är att vara förberedd när akuta störningar och risker inträffar som exempelvis översvämningar och elavbrott. I vidareutbildningen fick arbetsgruppen i Kenya med sig att det är bra att ha ett helt arbetslag och involvera flera intressenter som känner till arbetsmetoden för att kunna arbeta så effektivt som möjligt.

Styrgruppsmöte 2021 - digitalt

Under våren 2021 träffade styrgruppen från Arvika styrgruppen från Kenya och hade ett digitalt möte. Under mötet beslutades att föreslagen tidsplan med aktiviteter från projektgruppsmötet är godkända.

Projektmöte 2 Arvika 2021 - digitalt

Arbetsgrupperna i projektet träffades digitalt och redovisade vad som hade hänt sedan sist. Arbetsgruppen i Kenya berättade att de med hjälp av projektmetoden kontinuitetsplanering hade hjälpt Uasin Gishu County att bättre hantera vattenförsörjningen i Mois Bridge. Nu har flera digitala möten planerats in under året för att samarbetet ska kunna fortsätta trots rådande situation kring coronapandemin. De digitala mötena under 2021 ska bland annat handla om medborgardilaog och finansiering av VA.

Projektmöte 2 Arvika 2020 (inställt)

Nästa steg i projektet är att kontinuitetsplaneringen ska fortsätta för dricksvattenproduktionen i Moi´s Bridge via lokala facilitatorn. Resultaten ska presenteras och diskuteras vid nästa projektmöte som skulle ägt rum våren 2020 i Arvika. Detta möte är framflyttat på grund av Covid-19. Mer information kring nästa projektmöte kommer.

Projektmöte 1 Uasin Gishu County 2019

Under första projektmötet fick deltagarna från Arvika en inblick i hur dricksvattenproduktionen i Moi´s Bridge fungerar i dagsläget under besök på bl.a. vattenverket. En workshop hölls med invånare och olika intressegrupper från Moi´s Bridge för att ta reda på hur de upplever dricksvattensituationen idag och konsekvenser av bristen på säkert dricksvatten.

Under projektmötet utbildades en lokal facilitator på Countyt i projektmetoden; kontinuitetsplanering. Den lokala facilitatorn höll tillsammans med Arvika kommuns kontinuitetsplanerare en första workshop med personal från vattenverket i Moi´s Bridge, för att identifiera kritiska moment i vattenproduktionen. Den lokala facilitatorn kommer jobba vidare med kontinuitetsplaneringen inför nästa projektmöte.

Bakgrund kommunalt partnerskap

Kommunalt partnerskap är en del av det svenska biståndet och är ett utvecklingssamarbete mellan svenska kommuner, regioner och landsting och motsvarande instanser i låg- och mellaninkomstländer. Partnerskapet finansieras av SIDA via SKR:s Internationellt Centrum för Lokal Demokrati (ICLD).

ICLD:s övergripande mål är att främja utvecklingen av hållbar demokrati på lokal och regional nivå. Grunden för de kommunala partnerskapen är FN:s Agenda 2030, de globala målen för hållbar utveckling, samt Sveriges politik för global utveckling (PGU), från 2002. Mer information om kommunala partnerskap på
ICLD:s webbplats. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.


Projektets organisation

Projektet organiseras med en arbetsgrupp som utför det praktiska arbetet, sammanställer och kommunicerar resultat. Projektet leds av en styrgrupp som styr arbetets upplägg och säkerställer att projektets mål nås.

Arbetsgruppen består av:

Arbetsgruppens medlemmar och tillhörighet

Projektledare

Josefin Andersson, utredningsingenjör

Teknik i Väst AB

Kontinuitetsplanerare

Ida Andersson, säkerhetssamordnare

Räddningstjänsten Arvika

Projektkoordinator

Elin Alsterhag, chef teknisk stab

Teknik i Väst AB

VA- sakkunnig

Bo Axelsson, VA- och gatuchef

Teknik i Väst AB

Projektkoordinator

Mary Njogu, CECM Vatten och miljö

Uasin Gishu County

Projektledare

Anne Chepkoech, avdelningsadministratör

Moi´s Bridge

Stöd i vattenfrågor

Pauline Kogo, vattenadministratör

Moi´s Bridge

VA- sakkunnig

Jimmy Kemboi, teknisk chef

ELDOWAS


Styrgruppen består av:

Peter Söderström, kommunalråd

Arvika kommun

Kristina Bengtsson-Nilsson, oppositionsråd

Arvika kommun

Elin Alsterhag, chef Teknisk stab

Teknik i Väst AB

Anders Norrby, VD

Teknik i Väst AB

Jackson Mandago, guvernör

Uasin Gishu County

Philip Tirop Melly, oberoende kandidat i County-assembly

Moi´s Bridge

Caleb Kositany, medlem i parlamentet

Uasin Gishu County

Mary Njogu, CECM Vatten och miljö

Uasin Gishu County


Sidansvarig:

Sidan uppdaterad: 2022-06-20