Anslagstavla, officiell

På webbanslagstavlan anslås de handlingar och kungörelser som kommunen är skyldig att anslå. Det kan till exempel vara justerade protokoll från utskott och nämnder, kungörelse om fullmäktiges sammanträden eller andra tillkännagivanden.

Anslaget finns på kommunens webbanslagstavla under tre veckor. Om du vill överklaga lagligheten (laglighetsprövning) i ett politiskt beslut ska det ha kommit in till förvaltningsrätten inom tre veckor från den dag då anslaget publicerades på kommunens anslagstavla. Efter anslagstiden tas anslaget bort från anslagstavlan.

Protokollen från de kommunala bolagens styrelsemöten anslås inte på den officiella anslagstavlan och besluten kan inte överklagas.

Du kan prenumerera om du vill få information kring vad som anslås på anslagstavlan. Prenumerera också gärna på våra protokoll, så får du besked per e-post så snart ett nytt protokoll publicerats på webbplatsen.


 • Kungörelse Kommunfullmäktiges sammanträde den 12 december 2022


  Kommunfullmäktige i Arvika sammanträder måndagen den 12 december kl 18.00 på Arvika Näringslivscentrum, hörsalen. Handlingar finns hos Kommunledningsstabens kansli, stadshuset från och med den 7 december.
  Kungörelsen/ärendelistan finns på webbplatsen.Som folkbokförd kommuninvånare har du möjlighet att ställa frågor om kommunens verksamhet under den allmänna frågestunden i anslutning till sammanträdet. Du kan också ställa dina frågor via brev, 9. Arvika kommunfullmäktige, 671 81 Arvika eller e-post arvika.kommun@arvika.se - kom ihåg att lämna namn och adress. Senast fredagen före sammanträdet kl 15.00 vill vi ha din skriftliga fråga.Kallelsen och handlingar till Kommunfullmäktiges sammanträde finns på webbplatsen.


 • Justerat protokoll från Utskottet lärande och stöds sammanträde den 30 november 2022


  Utskottet lärande och stöds protokoll från sammanträdet den 30 november är justerat och anslås under perioden 5-27 december 2022.Samtliga protokoll finns att läsa på webbplatsen.


 • Justerat protokoll från Utskottet vård och omsorgs sammanträde den 24 november 2022


  Utskottet vård och omsorgs protokoll från sammanträdet den 24 november är justerat och anslås under perioden 29 november - 21 december 2022.Samtliga protokoll finns att läsa på webbplatsen.


 • Justerat protokoll från Värmlands läns Kalkningsförbunds sammanträde den 8 november 2022


  Värmlands läns Kalkningsförbunds protokoll från sammanträdet den 8 november 2022 är justerat och anslås under perioden 25 november - 10 december 2022.Protokollet finns att läsa på Kommunledningsstabens kansli.


 • Justerat protokoll från Arvika-Eda överförmyndarnämnds sammanträde den 23 november 2022


  Arvika-Eda överförmyndarnämnds protokoll från sammanträdet den 23 november är justerat och anslås under perioden 24 november - 19 december 2022.Samtliga protokoll finns att läsa på webbplatsen.


 • Justerat protokoll från Kommunledningsutskottets sammanträde den 21 november 2022


  Kommunledningsutskottets protokoll från sammanträdet den 21 november är justerat och anslås under perioden 23 november - 14 december 2022.Samtliga protokoll finns att läsa på webbplatsen.


 • Justerat protokoll från Utskottet lärande och stöds sammanträde den 16 november 2022


  Utskottet lärande och stöds protokoll från sammanträdet den 16 november är justerat och anslås under perioden 22 november - 14 december 2022.Samtliga protokoll finns att läsa på webbplatsen.


 • Justerat protokoll från Kommunstyrelsens sammanträde 15 november 2022


  Kommunstyrelsens protokoll från sammanträdet den 15 november är justerat och anslås under perioden 18 november - 9 december 2022.Samtliga protokoll finns att läsa på webbplatsen.


 • Justerat protokoll från Hjälpmedelsnämndens sammanträde den 11 november 2022


  Hjälpmedelsnämndens protokoll från sammanträdet den 11 november är justerat och anslås under perioden 17 november - 9 december 2022.Protokollet finns tillgängligt på regionens kansli och finns att läsa på www.regionvarmland.se.


 • Justerat protokoll från Revisionens sammanträde den 21 oktober 2022


  Revisionens protokoll från sammanträdet den 21 oktober 2022 är justerat och anslås under perioden 16 november-8 december 2022.Samtliga protokoll finns att läsa på webbplatsen.


 • Ny avfallsplan på samråd


  Teknik i Väst har, på uppdrag av Arvika kommun, tagit fram ett förslag till ny avfallsplan för Arvika kommun och bjuder härmed in till samråd. Under samrådstiden kan kommuninvånare, företag, föreningar, organisationer, kommunala nämnder och bolag komma in med synpunkter på planen. Alla synpunkter kommer sedan att sammanställas och användas i det fortsatta arbetet med avfallsplanen.Mellan den 11 november och den 14 december är det samråd då synpunkter på förslaget tas emot.Syftet med avfallsplanen är att
  • Bidra till att uppfylla de inom avfallsområdet nationella miljökvalitetsmålen och de globala målen för hållbar utveckling Agenda 2030.
  • Tydliggöra kommunens inriktning inom avfallsområdet och utgöra ett strategiskt styrdokument för att utveckla avfallshanteringen.
  • Öka samverkan i avfallsfrågor inom kommunens verksamheter och mellan Arvika, Eda och Årjängs kommuner.
  Avfallsplan gäller för åren 2023–2030 och har tagits fram genom ett kommunöverskridande samarbete mellan Arvika, Eda och Årjängs kommuner. Avfallsplanen är gemensam för de tre kommunerna och till planen finns en kommunspecifik handlingsplan för varje kommun.Teknik i Väst kommer att ta fram nya renhållningsföreskrifter efter att nya avfallsplanen är antagen.Synpunkter kan lämnas till och med den 14 december 2022 och skickas in skriftligen till:Teknik i Väst AB
  Elin Staxhammar
  12. Administration
  671 81 Arvika
  Eller via e-post: elin.staxhammar@arvika.seAnge följande i ämnesraden: Dnr KS/2022:582I stadshusets foajé och på biblioteket i Arvika kommer utskrivna versioner av avfallsplanen och tillhörande dokument att finnas tillgängliga fram till den 14 december.Handlingar finns även på webbplatsen.


 • Kungörelse fordonsflyttning


  Inom Arvika kommun har följande fordon flyttats med stöd av ”Förordningen om flyttning av fordon i vissa fall" (SFS 1982:198) och ’’Lag om flyttning av fordon i vissa fall" (SFS 1982:129) och förts till särskild uppställningsplats.
  Utlämning av fordonet sker genom att registrerad ägare av fordonet kontaktar Samhällsbyggnad, tfn 0570-816 00.
  Du ska kunna styrka att du är registrerad ägare.
  Enligt Kommunfullmäktiges beslut § 125 2018 är avgiften för att lösa ut ett flyttat fordon 3 000 kronor.
  Har fordonet inte avhämtats senast den 22 januari 2023, av den som var registrerad ägare 2022-10-21, övergår äganderätten till Arvika kom­mun och fordonet kommer att skrotas.Registreringsnr/chassinr - Uppställningsplats
  KJB613 - Palmviksparkeringen • Kungörelse fordonsflyttning


  Inom Arvika kommun har följande fordon flyttats med stöd av ”Förordningen om flyttning av fordon i vissa fall" (SFS 1982:198) och ’’Lag om flyttning av fordon i vissa fall" (SFS 1982:129) och förts till särskild uppställningsplats.Fordonet har betraktats som fordonsvrak och kommer skrotas.Registreringsnr/chassinr - Uppställningsplats
  LUJTCBSCIKA604083 - Humsjön
  LEHTCB164HR010176 - Humsjön • Kungörelse, samråd för ny översiktsplan för Arvika kommun


  Ett förslag har tagits fram till ny översiktsplan för HELA Arvika kommun och bjuder härmed in till samråd. Samrådet vänder sig till alla som kan ha intresse av planen såsom myndigheter, privatpersoner, verksamheter, organisationr, föeningar m.fl.Alla kommuner ska ha en aktuell översiktsplan (ÖP) som omfattar hela kommunen. ÖP som dokument är inte juridiskt bindnade, men den lägger grunden för allt eftrföljande arbete inom samhällsbyggandet. Översiktsplanen ska spegla den politiska majoritetens uppfattning och bygga på sammanställningar och analyser av viktiga förutsättningar såsom övergripande mål, förändringar och trender i omvärlden, fysisk struktur och allmänna intressen. Den ska även visa på vilken riktning som kommunen vill gå mot i framtiden, i Arvikas fall med blicken mot år 2045.Handlingar finns på kommunens webbplats www.arvika.se/op och presenteras i digitalform i en Story Map. Handlingarna finns också utställda den 7 september-7 november på Arvika Bibliotek, Kyrkogatan 39 A samt i stadshusets foaljé, Östra Esplanaden 5, (entré från stadsparken).Synpunkter på samrådsförslaget kan lämnas skriftligen senast den 7 november 2022 till; Arvika kommun, 19. Samhällsbyggnad, 671 81 Arvika, via e-post, plan@arvika.se med ämnesrad "ÖP-samråd eller via Story Map - följ instruktionerna i verktyget.

Sidansvarig:

Sidan uppdaterad: 2022-12-05
Kontakta oss
 • 9. Kansli
 • 671 81 Arvika
 • Besöksadress Östra Esplanaden 5

 • Erika Norqvist
 • Adm chef
 • Tfn 0570-816 22