Solarium

Om du vill erbjuda allmänheten solariebehandling gäller särskilda regler.

Om du planerar att driva en lokal där allmänheten yrkesmässigt erbjuds solariebehandling ska du, senast sex veckor innan verksamheten påbörjas, anmäla detta till Miljöstaben. Hör gärna av dig innan du skriver ett hyreskontrakt så kan inspektörerna tillsammans med dig göra ett besök i lokalen för att se vilka förutsättningar den har, vilket minskar risken för att du drabbas av krav på ombyggnad i efterhand.

Den verksamhet du kommer att bedriva måste ske på ett sådant sätt att riskerna med strålningen minimeras. För detta krävs att du har god kunskap, bra rutiner och ger kunderna den information de behöver. Städning och smittrening är också viktiga delar i din verksamhet. Myndighetsnämnden är tillsynsmyndighet för solarier enligt miljöbalken och strålskyddslagen.

Du bör även kontakta Bygglovsavdelningen på Arvika kommun, eftersom det kan finnas krav på bygglov och/eller anmälan.

Lokalen och dess inredning

Lokalen ska vara inredd för sitt ändamål och den får inte användas till annan verksamhet (inte heller som bostad). Den ska, tillsammans med inredningen, vara lätt att hålla ren vilket innebär att väggar och golv ska vara beklädda med kakel, klinkers, plast eller liknande material som är lätta att hålla rent. Mjuka mattor får inte finnas i solariedelen. Lokalen ska ha tillräcklig ventilation för att ventilera bort föroreningar och fukt.

Smittskydd och skydd mot strålskador

  • Observera att personer under 18 år inte får sola solarium. Det är ditt ansvar att se till att denna bestämmelse följs. Det räcker inte med att informera om åldersgränsen.
  • Ett exponeringsschema ska finnas väl synligt för alla som använder solariet. Anslaget ska innehålla instruktioner om soltiders längd, hur ofta behandling kan ske och om hur långa uppehåll det bör vara mellan behandlingarna. Instruktionerna ska baseras på hudtyp.
  • Alla solariebäddar ska ha tidur så att bestrålningstiden kan ställas in i överensstämmelse med anslaget exponeringsschema. Solariet måste vara utrustat med en avstängningsmekanism som stänger av strålningen om tiduret av någon anledning slutar fungera. Längsta möjliga soltid ska vara 15 minuter.
  • Skyddsglasögon ska finnas tillgängliga för varje person som använder solariet. Det finns glasögon av både engångs- och flergångstyp. Om den senare typen används ska de desinfekteras efter varje kund. Glasögonen ska uppfylla Svensk standard SS-EN 60335-2-27:2010.
  • Det ska finnas utrustning för att göra rent och desinfektera solariebädden efter varje kund.
  • Vid varje solariebädd ska Strålsäkerhetsmyndighetens affisch ”Råd för att skydda din hälsa” sättas upp. Anslaget ska ha minst A3-format.
  • Varje solariebädd ska vara placerad eller avskärmad så att personal och kunder inte blir bestrålade oavsiktligt.

Solarier och solarielysrör

Alla solarier ska uppfylla de krav som finns i europeisk och svensk standard (SS EN 60 335-2-27). Utrustningen ska vara kategorimärkt med ”UV-typ(e) 3”. Märkningen innebär att solariet har en begränsad strålningsstyrka inom vissa värden och att det ska kunna användas utan särskild kompetens eller utbildning.

Solarier ska också ha en skylt med uppgift om originalrör, det vill säga sådana rör som solariet är avsett att utrustas med och om möjligt ska sådana rör användas.

Ersättningslysrör

Förutom originalrör kan godkända ersättningsrör användas. Solarier tillverkade från och med 2011 ska vara försedda med en informationsskylt om vilken typ av ersättningsrör som får användas. Mer information om ersättningsrör finns på Strålsäkerhetsmyndighetens webbplats.

Hjälpte informationen på sidan dig?