Lyssna på sidan Lyssna

Tidplan och etapper

När kommer VA-utbyggnaden att ske i ditt område? Via länken Etappindelning, tidplanPDF kan du lokalisera din fastighet och se hur vi planerar att dra vatten- och spillvattenledningar. Informationen och tiderna på kartorna är preliminära och kan komma att ändras allt eftersom projektet fortskrider. Etappindelningen ändrades senast 2017-06-08.

Årtalet för varje etapp anger när vi beräknar att VA-ledningar har dragits fram till förbindelsepunkterna. Därefter ska varje fastighet anslutas till förbindelsepunkten.

Arvika Teknik AB beräknar att färdigställa den sista etappen - etapp 4 - under 2018. Etapp 5 - området kring Blåsut - kommer också att färdigställas under 2018.


Vad har hänt hittills?

Under perioden 2011-2012 planerade Arvika Teknik AB för den kommande VA-utbyggnaden. Boende i det aktuella området kontaktades, allmänheten informerades, entreprenörer upphandlades för sjöledningar, avloppspumpstation och tryckstegringsstation för dricksvatten samt en preliminär budget och tidplan upprättades.

2013 påbörjades byggnationen genom att sjöledningar lades ut på Kyrkvikens botten. En ledning som så småningom kommer att leda ut dricksvatten till VA-abonnenterna i Västra Sund-Kinna och en ledning som ska föra spillvattnet tillbaka in till Arvika. I hamnområdet kopplades dricksvattenledningen på det kommunala dricksvattennätet och spillvattenledningen anslöts till en spillvattenpumpstation. Vid Marieberg i Västra Sund byggdes en pumpstation för spillvatten och en tryckstegringsstation för dricksvatten.

2014-2017 kommer landbaserade VA-ledningar att dras i Västra Sund och Kinna enligt den preliminära tidplanen på kartan.

Sidansvarig:

Sidan uppdaterad: 2017-06-09
Kontakta oss
  • Arvika Teknik AB
  • 12. Administration
  • 671 81 Arvika
  • Besöksadress Östra Esplanaden 5

  • Projektledare
  • Kurt Nilsson
  • Tfn 0570-817 54
Mer information