Lyssna på sidan Lyssna

Frågor och svar

Varför bygger ni ut VA i Västra Sund?

Västra Sund-Kinna är ett så kallat omvandlingsområde, som är ett sammanhängande område med både fritidshus och permanentboende som inte uppfyller kraven för vatten och avlopp. Därför ska det anslutas till det kommunala VA-nätet.

Enligt § 6 i Vattentjänstlagen lagen. Lag 2006:412 om allmänna vattentjänster:

"Om det med hänsyn till skyddet för människors hälsa eller miljön behöver ordnas vattenförsörjning eller avlopp i ett större sammanhang för en viss befintlig eller blivande bebyggelse, skall kommunen:

1. Bestämma det verksamhetsområde inom vilket vattentjänsten eller vattentjänsterna behöver ordnas

2. Se till att behovet snarast, och så länge behovet finns kvar, tillgodoses i verksamhetsområdet genom en allmän VA-anläggning."

Enligt § 51 i samma lag ges länsstyrelsen rätt att tvinga kommunen att ordna verksamhetsområde och bygga ut en allmän VA-anläggning. Utifrån detta fastställs därför ett VA-verksamhetsområde. Därigenom skapas det möjligheter för att kunna utveckla området och förse boende med ett väl fungerande vatten- och avloppsnät.

Måste jag ansluta mig till både vatten- och avloppssystemet?

Alla fastighetsägare inom det nya verksamhetsområdet är skyldiga att ansluta sig till det kommunala spillvattensystemet. Du behöver inte ansluta dig till det kommunala dricksvattnet. Observera dock att om du ska slippa anslutningsavgiften för dricksvatten måste det egna vattnets kvalitet styrkas med ett vattenprov, som sedan ska redovisas och jämförs med det vatten som kommunen levererar.

Anser VA-huvudmannen att fastighetens egen vattenförsörjning är tillräcklig i mängd och kvalitet behöver fastighetsägaren inte ansluta sig till kommunens dricksvatten. Detta förutsätter alltså att den egna vattenkällan är godkänd av Arvika Teknik AB/VA-huvudmannen för ändamålet att förse fastigheten med tillräcklig vattenmängd samt kvalitet oberoende av vem eller vilka som bor på fastigheten.

Hur gör jag för att behålla mitt eget vatten?

Du måste kontakta ett ackrediterat laboratorium, som kommer att skicka lämpliga flaskor och provtagningsinstruktioner till dig. Vattenprovet analyseras av det ackrediterade laboratoriet. En kopia av analysresultatet ska sedan skickas till VA-huvudmannen, Arvika Teknik AB. Det är Arvika Teknik i samråd med Miljöstaben (Arvika kommun) som beslutar om den egna vattentäkten får behållas för att förse de boende med eget vatten.

Om vattenprovet är tjänligt utan anmärkning får den enskilda vattentäkten behållas. Är provet bedömt som tjänligt med anmärkning finns möjlighet att åtgärda felet och visa upp ett nytt tjänligt analysresultat. Om vattenprovet visar tjänligt med anmärkning även efter försök att åtgärda felet görs en bedömning om vattentäkten kan behållas. I vissa fall kan även icke åtgärdat vatten med anmärkning få behållas.

Du måste också styrka att vattentäkten levererar tillräcklig mängd vatten. Även denna bedömning görs av VA-huvudmannen i samråd med Miljöstaben.

Hur påverkas jag?

En del fastighetsägare kommer att beröras av ledningsrätt gällande VA-ledningar.

Du kommer att få en personlig kontakt med projektledare Kurt Nilsson på Arvika Teknik AB eller annan person som arbetar i projektet, för att bestämma ledningens läge på din fastighet och placering av LTA-enhet/pumpenhet. Detta innebär att eventuella kommunala ledningar kan komma att grävas ner på din mark.

När ledningsschakt för VA-ledningarna anläggs kan det förekomma sprängning i området liksom vissa trafikstörningar med begränsad framkomlighet.


Gräver ni in vatten- och avloppsledningar ända fram till mitt hus?

VA-huvudmannen gräver fram till förbindelsepunkten, som är den punkt där dina ledningar ansluts till det kommunala vatten- och spillvattennätet. Förbindelsepunkten ligger vid fastighetsgränsen. Därefter ansvarar du för att gräva för ledningar in till ditt hus och sammankoppla dem med dina egna VA-ledningar.

Vad gör jag med de gamla vattenledningarna på min tomt?

Det finns inget krav på att de måste tas bort, du väljer själv om de ska ligga kvar eller tas bort.

Får jag koppla in min privata dricksvattenledning på det kommunala dricksvattensystemet?

Nej, det är inte tillåtet att koppla in privata dricksvattenledningar på det kommunala systemet.

Måste fastighetsägaren till en obebyggd fastighet betala anläggningsavgiften?

Om den obebyggda fastigheten ligger inom detaljplanerat område innebär det att fastighetsägaren ska betala anslutningsavgift. Är fastigheten obebyggd utanför detaljplanelagt område behöver fastigheten inte anslutas/betala avgift.


Jag har arrende på mitt fritidshus, är det jag eller fastighetsägaren som betalar för anslutningen?

Det är den som arrenderar fastigheten som betalar för anslutningen.


När ska jag börja betala för mitt löpande vatten- och avloppsabonnemang?

Fastighetsägaren är skyldig att betala avgifter så snart förbindelsepunkten upprättats och du fått information om detta. Faktura för VA-avgiften skickas ut var tredje månad.

När får jag betalt för ledningsrätt/markintrång?

Fastighetsägare i Västra Sund samt Kinna som har gjort en överenskommelse med Arvika Teknik AB (ATAB) gällande ledningsrätt för kommunala vatten och spillvattenledningar (VA) på sin mark, ska få ersättning för detta. Reglering av ersättning samt fastighetsjuridiska frågor sköts av Lantmäteriet. Detta för att fastighetsägaren ska få en opartisk bedömning av vad ersättningen blir.

Fastighetsägare kommer att bli kallade till en ledningsförrättning som sköts av Lantmäteriet. Tyvärr kommer det att ske vid ett senare tillfälle än vi trodde när avtalen skrevs 2014-2017, eftersom lantmäteriet i Karlstad har mycket att göra. Detta innebär att det kommer att dröja innan ni blir kontaktade av Lantmäteriet för att få er ersättning för markintrång. Vi gör vad vi kan för att påskynda processen och hoppas att förseningen inte ställer problem.

Sidansvarig:

Sidan uppdaterad: 2017-06-09
Kontakta oss
  • Arvika Teknik AB
  • 12. Administration
  • 671 81 Arvika
  • Besöksadress Östra Esplanaden 5

  • Projektledare
  • Kurt Nilsson
  • Tfn 0570-817 54
Mer information