Ordlista

Som fastighetsägare kan det vara svårt att veta vad alla fackord och begrepp innebär och därför finns det här en ordlista.

ABVA

Allmänna bestämmelser för brukande av kommunens allmänna vatten- och avloppsanläggning.

Allmän VA-ledning

Anläggning som har till ändamål att ge bostadshus eller annan bebyggelse vattenförsörjning och avlopp som drivs av huvudmannen.

Anläggningsavgift (anslutningsavgift)

En engångsavgift som fastighetsägaren ska betala för att kunna koppla in sig på det kommunala vatten- och avloppsnätet. Fastighetsägaren är skyldig att betala anläggningsavgiften när kommunen meddelat att servisledningarna är klara fram till förbindelsepunkten. Avgiften bidrar till kostnaden för utbyggnaden av de lokala vatten- och avloppsledningarna.

Dagvatten

Dräneringsvatten, takvatten eller övrigt regnvatten.

Fastighet

Tomt med eller utan byggnad.

Förbindelsepunkt

Den punkt där dina ledningar ansluts till det kommunala vatten- och avloppsledningsnätet. Normalt sett ligger förbindelsepunkten cirka 0,3 meter utanför tomtgräns. En avstängare sitter i oftast (men inte alltid) i förbindelsepunkten där kommunens ledningar slutar för vardera dricksvattenledningen och spillvattenledning. Arvika Teknik/VA-huvudmannen ansvarar för ledningen fram till förbindelsepunkten från stamledningar. Ledningen in till fastigheten mellan förbindelsepunkt och byggnad/hus ansvarar du som fastighetsägare för.

Huvudmannen

Ansvarig för VA-verksamheten, i detta fall Arvika Teknik AB.

LTA-enhet/Pumpenhet

LTA-enhet/Pumpenhet står för Lätt Trycksatta Avloppssystem och innebär att spillvattnet pumpas från fastigheten till det allmänna avloppsnätet. Pumpningen sker med en liten pumpstation som placeras på fastigheten.

Omvandlingsområde

Ett sammanhängande område med antingen fritidshus eller permanentbostäder som inte uppfyller dagens standard för vatten- och avlopp och därför ska anslutas till det kommunala VA-nätet om ett VA-verksamhetsområde har bildats.

Servisanmälan

Sker via en blankett eller e-tjänst. Fastighetsägaren anmäler då att man vill få en inkoppling av servisledningarna och när man önskar att detta ska ske. Det är inte tillåtet att själv genomföra denna inkoppling.

Servisledning

Den ledning som går från förbindelsepunkten (FP) på den allmänna VA-ledningen till fastighetens VA-installation. På servisledningen sitter ventiler som kan öppnas/stängas och dessa kallas för avstängningsventiler.

Slambrunn

En brunn där spillvatten samlas som kommer från huset/byggnadens spillvattensystem på sådana fastigheter som inte är kopplade till det kommunala avloppssystemet.

Spillvatten

Vatten från bad, dusch, toalett samt disk, förorenat vatten från hushåll.

VA

En förkortning av vatten (V) och avlopp (A).

VA-abonnemang

Ett abonnemang för fastighetsägare som är kopplade till det kommunala VA-systemet. Mer information om abonnemanget finns i ABVA, Allmänna bestämmelser för VA-abonnemang.

VA-avgiften

Består av en fast och en rörlig avgift, vilket beskrivs närmare i VA-taxan. VA-avgiften faktureras fyra gånger per år, tre gånger med beräknad förbrukning baserad på förbrukningen föregående år och en faktura baserad på din avläsning av vattenmätaren. Förfallodag för fakturorna är sista vardagen i månaderna mars, juni, september och december.

VA-taxa

Är ett regelverk i form av en prislista med beräkningsgrunder antaget av Kommunfullmäktige i Arvika. VA-taxan reglerar VA-avgifterna.

Vatten

Dricksvatten/kranvatten.

Vattentjänstlagen

Verksamhetsområde för kommunalt vatten och avlopp

Ett avgränsat område inom vilket vatten- och spillvattenförsörjningen ska ske genom kommunala VA-anläggningar. Kommunen tar över ansvaret för VA inom området och varje fastighetsägare är skyldig att ansluta sig till det kommunala VA-systemet. Ett verksamhetsområde är juridiskt viktigt eftersom området utgör en gräns inom vilket "Lag 2006: 412 om allmänna vattentjänster" gäller. Lagens regelsystem med dess skyldigheter och rättigheter i VA-förhållande gäller både för VA-huvudmannen och fastighetsägarna.

Hjälpte informationen på sidan dig?