Frågor och svar

Här hittar du svar på en del vanliga frågor.

Måste jag ansluta mig till VA-nätet?

Inom det kommunala verksamhetsområdet är vi skyldiga att ordna så alla får tillgång till allmänt VA och alla fastigheter måste vara med och betala avgifter för det. För att behålla eget vatten och avlopp, istället för att ansluta dig till VA-nätet, måste du bevisa att du kan lösa det bättre på egen hand.

När det gäller spillvattnet så finns många prejudikat som visar att det svårligen löses bättre på egen hand. Dricksvattnet är inte heller lätt att lösa, men det kan vara något lättare än för spillvatten. Det krävs då att du på egen bekostnad lämnar in vattenprover till ett auktoriserat laboratorium. Där bedöms vattnets kvalitet kemiskt och mikrobiologiskt om det uppfyller kraven. Kommunen har tyvärr ingen möjlighet att hjälpa till med provtagningen, men rådgör alltid med Miljöstaben först innan du beställer några prover.

Kan jag bara ansluta mig till dricksvattnet?

Om du bara önskar ansluta dig till dricksvattnet så måste du bevisa att du kan lösa omhändertagande av spillvatten bättre på egen hand än genom anslutning till oss. Det finns många prejudikat som visar att det svårligen löses bättre på egen hand och normalt godkänns inte eget omhändertagande av spillvatten inom verksamhetsområden.

Får jag behålla mitt vatten även om det inte är av god kvalitet?

Du kan behålla ditt eget vatten om du önskar, om du till exempel vill använda det för bevattning. Men du får inte koppla ihop det med vår anläggning och inte släppa ut det i våra ledningar och du måste ändå vara med och betala för den allmänna anläggningen.

Vad kostar det att ansluta sig?

Anslutningskostnaden beror på vad du kommer ansluta dig till. Avgiften blir lägre om fastigheten är där det saknas dagvatten i gatan och till fastigheten. Avgiften är också beroende på hur stor tomt du har. Mer information finner du på arvikateknik.se

När måste jag betala för anslutningen?

Anslutningsavgiften ska betalas när utbyggnad av ledningsnätet till din fastighet är färdigställd, med då gällande VA-taxa. Vi ska också ha förmedlat till dig att det nu är klart att ansluta sig.

Får man ersättning för onyttigbliven enskild VA-anläggning?

Ersättning för den egna avloppsanläggningen görs endast om du har gällande tillstånd för den samt att den inte är äldre än 10 år. Ersättning utgår aldrig för anläggningar utanför beslutat verksamhetsområde för VA. Ersättningen uppgår till det kvarvarande värdet genom tioårig avskrivning.

Hjälpte informationen på sidan dig?