Siri Rülckers väg

Karta

Detaljplan för Siri Rülckers väg, Västra Sund 2:107 med flera, Arvika.

Ett förslag till detaljplan har tagits fram för Siri Rülckers väg. Syftet med planläggningen är att utveckla området kring Siri Rülckers väg samstämmigt, att alla ska få samma förutsättningar, och att skapa möjligheter till att komplettera bostadsbebyggelsen med upp till nio nya bostadsfastigheter.

Förslaget till ny detaljplanen har stöd i både i kommunens översiktsplan samt i den fördjupning av översiktsplan som finns för Västra Sund.

Planhandlingar

Handingarna finns utställda för granskning den 30 april – 21 maj 2024. Handlingarna finns också utställda i stadshusets entré, Östra Esplanaden 5 i Arvika.

Vissa av handlingarna ovan är inte tillgänglighetsanpassade. Om du har problem med åtkomsten till dem, kontaktar du sidansvarig (kontaktuppgifter finns nedan).

Synpunkter och mer information

Dina synpunkter på granskningsförslaget ska du lämna skriftligt senast den 21 maj 2024 till Arvika kommun, 19. Samhällsbyggnad, 671 81 Arvika eller via formuläret nedan. Om du inte har lämnat någon skriftlig synpunkt på förslaget senast under granskningstiden, kan du förlora rätten att överklaga beslutet att anta planen.

Om du har frågor om planförslaget, kontakta:
planarkitekt Josefin Larsson
0570-816 53
josefin.larsson@arvika.se

Lämna synpunkter via formuläret


Jag är införstådd med att de personuppgifter jag lämnar kommer att registreras i ett ärendehanteringssystem och användas för ärendets hantering samt att alla uppgifter är offentliga. Mer information om Arvika kommuns hantering av personuppgifter finns på www.arvika.se/dataskydd. * (obligatorisk)
Jag är införstådd med att de personuppgifter jag lämnar kommer att registreras i ett ärendehanteringssystem och användas för ärendets hantering samt att alla uppgifter är offentliga. Mer information om Arvika kommuns hantering av personuppgifter finns på www.arvika.se/dataskydd.Hjälpte informationen på sidan dig?