Silon 6 och 7

Karta Silon 6 och 7

Detaljplan för fastigheterna Silon 6 och 7.

Planområdet ligger inom Mossebergs industriområde omedelbart väster om riksväg 61, vid norra infarten till Arvika tätort.

Planens syfte är att utöka byggrätten på fastigheterna Silon 6 och 7 mot norr. Detta för att ge utrymme för de verksamheter som finns på fastigheterna att utvecklas, samt för att befintliga byggnader uppförda på mark som inte får bebyggas (prickmark) ska få stöd i den föreslagna detaljplanen. I övrigt kommer planen fortsatt att möjliggöra verksamheter med begränsad omgivningspåverkan.

Planhandlingar

Granskning pågår för detaljplanen den 16 november – 7 december 2023. Handlingarna finns också utställda i stadshusets entré, Östra Esplanaden 5 i Arvika.

Vissa av handlingarna ovan är inte tillgänglighetsanpassade. Om du har problem med åtkomsten till dem, kontaktar du sidansvarig (kontaktuppgifter finns nedan).

Synpunkter och mer information

Dina synpunkter på samrådsförslaget ska du lämna skriftligt senast den 7 december 2023 till Arvika kommun, 19. Samhällsbyggnad, 671 81 Arvika eller via formuläret nedan. Om du inte har lämnat någon skriftlig synpunkt på förslaget senast under granskningstiden, kan du förlora rätten att överklaga beslutet att anta planen.

Om du har frågor om planförslaget, kontakta:
planarkitekt Jenny Bollner
0570-828 47
jenny.bollner@arvika.se

Lämna synpunkter via formuläret


Jag är införstådd med att de personuppgifter jag lämnar kommer att registreras i ett ärendehanteringssystem och användas för ärendets hantering samt att alla uppgifter är offentliga. Mer information om Arvika kommuns hantering av personuppgifter finns på www.arvika.se/dataskydd. * (obligatorisk)
Jag är införstådd med att de personuppgifter jag lämnar kommer att registreras i ett ärendehanteringssystem och användas för ärendets hantering samt att alla uppgifter är offentliga. Mer information om Arvika kommuns hantering av personuppgifter finns på www.arvika.se/dataskydd.Hjälpte informationen på sidan dig?