Fälgkorset 2

Karta Fälgkorset

Detaljplan för Fälgkorset 2 med flera.

Planområdet ligger i Gateområdet cirka tre km öster om centrala Arvika. Området är sedan tidigare detaljplanelagt för bilservice, småindustri, handel (ej livsmedel) samt natur. Man önskar nu ta fram en ny detaljplan för att kunna möjliggöra en livsmedelsbutik.

Detaljplanen medger en byggrätt för livsmedelsbutik om cirka 5 800 m2, samt teknikbyggnader för bland annat transformatorstation och sprinklertank. Ungefär halva planområdet utgörs av parkeringsyta där även kundvagnsbås, återvinningstation och skyltpyloner får uppföras. I den västra delen medges bilhandel inklusive service och verkstad samt befintlig bensinstation. Strandskyddet föreslås upphävas inom kvartersmarken. I planarbetet har flera utredningar tagits fram med avseende på risk, dagvatten, markföroreningar, geoteknik, trafik och naturvärden.

Detaljplanen var på samråd i april-maj 2023, och planförslaget har därefter kommit att justerats och kompletterats. I samrådsredogörelsen kan man läsa om vilka synpunkter som inkom vid samrådet, hur dessa bemötts samt vilka ändringar och kompletteringar det lett till på planförslaget.

Planhandlingar

Granskning pågår för detaljplanen den 8-29 februari 2024. Handlingarna finns också utställda i stadshusets entré, Östra Esplanaden 5 i Arvika.

Vissa av handlingarna ovan är inte tillgänglighetsanpassade. Om du har problem med åtkomsten till dem, kontaktar du sidansvarig (kontaktuppgifter finns nedan).

Synpunkter och mer information

Dina synpunkter på granskningsförslaget ska du lämna skriftligt senast den 29 februari 2024 till Arvika kommun, 19. Samhällsbyggnad, 671 81 Arvika eller via formuläret nedan. Om du inte har lämnat någon skriftlig synpunkt på förslaget senast under granskningstiden, kan du förlora rätten att överklaga beslutet att anta planen.

Om du har frågor om planförslaget, kontakta:
planarkitekt Jenny Bollner
0570-828 47
jenny.bollner@arvika.se

Lämna synpunkter via formuläret


Jag är införstådd med att de personuppgifter jag lämnar kommer att registreras i ett ärendehanteringssystem och användas för ärendets hantering samt att alla uppgifter är offentliga. Mer information om Arvika kommuns hantering av personuppgifter finns på www.arvika.se/dataskydd. * (obligatorisk)
Jag är införstådd med att de personuppgifter jag lämnar kommer att registreras i ett ärendehanteringssystem och användas för ärendets hantering samt att alla uppgifter är offentliga. Mer information om Arvika kommuns hantering av personuppgifter finns på www.arvika.se/dataskydd.Hjälpte informationen på sidan dig?