Exempel

Detaljplan för Siri Rülckers väg, Västra Sund 2:107 m fl, Arvika.

Ett förslag till detaljplan har tagits fram för Siri Rülckers väg. Syftet med planläggningen är att utveckla området kring Siri Rülckers väg samstämmigt, att alla ska få samma förutsättningar, och att skapa möjligheter till att komplettera bostadsbebyggelsen med upp till nio nya bostadsfastigheter.

I anslutning till befintlig vik skapas möjligheten till att anlägga en gemensam brygga för områdets behov.

Förslaget till ny detaljplanen har stöd i både i kommunens översiktsplan samt i den fördjupning av översiktsplan som finns för Västra Sund.

Digitalt samrådsmöte 25 oktober

Vi bjuder in till ett digitalt samrådsmöte den 25 oktober 2022, klockan 18.00-20.00. Mötet kommer hållas via Teams. Det går att använda Teams via dator, telefon eller läsplatta. Ingen installation krävs, vi kommer skicka en möteslänk med instruktioner till dig. Du som vill delta på mötet – anmäl dig via e-post till: plan@arvika.se. Märk ämnesraden i e-postmeddelandet med Siri Rülckers väg. Sista dagen att anmäla sig till det digitala mötet är 24 oktober 2022.

Planhandlingar

Samråd pågår för detaljplanen den 12 oktober-2 november 2022. Handlingarna finns också utställda i stadshusets entré, Östra Esplanaden 5 i Arvika.

Vissa av handlingarna ovan är inte tillgänglighetsanpassade. Om du har problem med åtkomsten till dem, kontaktar du sidansvarig (kontaktuppgifter finns nedan).

Synpunkter och mer information

Dina synpunkter på samrådsförslaget ska du lämna skriftligt senast den 2 november till Arvika kommun, 19. Samhällsbyggnad, 671 81 Arvika eller via formuläret nedan. Om du inte har lämnat någon skriftlig synpunkt på förslaget senast under samrådstiden, kan du förlora rätten att överklaga beslutet att anta planen.

Om du har frågor om planförslaget, kontakta:
planarkitekt Josefin Larsson
0570-816 53
josefin.larsson@arvika.se

Lämna synpunkter via formuläret


Jag är införstådd med att de personuppgifter jag lämnar kommer att registreras i ett ärendehanteringssystem och användas för ärendets hantering samt att alla uppgifter är offentliga. Mer information om Arvika kommuns hantering av personuppgifter finns på www.arvika.se/dataskydd. * (obligatorisk)
Jag är införstådd med att de personuppgifter jag lämnar kommer att registreras i ett ärendehanteringssystem och användas för ärendets hantering samt att alla uppgifter är offentliga. Mer information om Arvika kommuns hantering av personuppgifter finns på www.arvika.se/dataskydd.Hjälpte informationen på sidan dig?