Bromsen 10

Karta Silon 6 och 7

Detaljplan för fastigheten Bromsen 10.

Ett förslag till detaljplan har tagits fram för fastigheten Bromsen 10. Planens syfte är att göra det möjligt att uppföra bebyggelse för bostäder, B, centrumändamål, C, och vård i form av äldreboende, D, inom fastigheten.

Den nya bebyggelsen kan uppföras till en högsta nockhöjd på 12 meter utom i norra delen av fastigheten där ett punkthus med en högsta nockhöjd på 32 meter blir möjligt.

Längst i söder avsätts mark för ett skyfallsstråk för att möjliggöra kontrollerad ytavledning av en lågpunkt på Allégatan vid kraftiga regn.

Förslaget till ny detaljplanen har stöd i kommunens översiktsplan.

Planhandlingar

Granskning pågår för detaljplanen den 28 maj – 18 juni 2024. Handlingarna finns också utställda i stadshusets entré, Östra Esplanaden 5 i Arvika. Du kan också se förslaget i ArcGIS Urban som är ett webbaserat 3D-program.

Vissa av handlingarna ovan är inte tillgänglighetsanpassade. Om du har problem med åtkomsten till dem, kontaktar du sidansvarig (kontaktuppgifter finns nedan).

Synpunkter och mer information

Dina synpunkter på granskningsförslaget ska du lämna skriftligt senast den 18 juni 2024 till Arvika kommun, 19. Samhällsbyggnad, 671 81 Arvika eller via formuläret nedan.

Om du har frågor om planförslaget, kontakta:
planarkitekt Josefin Larsson
0570-817 60
josefin.larsson@arvika.se

Lämna synpunkter via formuläret


Jag är införstådd med att de personuppgifter jag lämnar kommer att registreras i ett ärendehanteringssystem och användas för ärendets hantering samt att alla uppgifter är offentliga. Mer information om Arvika kommuns hantering av personuppgifter finns på www.arvika.se/dataskydd. * (obligatorisk)
Jag är införstådd med att de personuppgifter jag lämnar kommer att registreras i ett ärendehanteringssystem och användas för ärendets hantering samt att alla uppgifter är offentliga. Mer information om Arvika kommuns hantering av personuppgifter finns på www.arvika.se/dataskydd.Hjälpte informationen på sidan dig?