Bromsen 10

Karta Silon 6 och 7

Detaljplan för fastigheten Bromsen 10.

Ett förslag till detaljplan har tagits fram för fastigheten Bromsen 10. Syftet med planläggningen är att möjliggöra för bebyggelse som tillåter bostäder, centrumändamål och vård inom fastigheten Bromsen 10. Den nya bebyggelsen kan uppföras till en högsta nockhöjd på 12 meter, utom i norra delen av fastigheten där ett punkthus med en högsta nockhöjd på 32 meter blir möjligt.

Förslaget till ny detaljplanen har stöd i kommunens översiktsplan.

Planhandlingar

Samråd pågår för detaljplanen den 14 september – 6 oktober 2023. Handlingarna finns också utställda i stadshusets entré, Östra Esplanaden 5 i Arvika.

Vissa av handlingarna ovan är inte tillgänglighetsanpassade. Om du har problem med åtkomsten till dem, kontaktar du sidansvarig (kontaktuppgifter finns nedan).

Samrådsmöte

Vi bjuder in till ett samrådsmöte måndagen den 25 september klockan 18.00-19.30. Mötet kommer hållas i Hörsalen på Arvika Bibliotek. Där kommer planförslaget att presenteras och man får möjlighet att komma med frågor.

Du som vill delta på mötet – anmäl dig via e-post till: plan@arvika.se

Märk ämnesraden i e-postmeddelandet med "Bromsen 10 samrådsmöte". Sista dagen att anmäla sig till samrådsmötet är 24 september.

Synpunkter och mer information

Dina synpunkter på samrådsförslaget ska du lämna skriftligt senast den 6 oktober 2023 till Arvika kommun, 19. Samhällsbyggnad, 671 81 Arvika eller via formuläret nedan. Om du inte har lämnat någon skriftlig synpunkt på förslaget senast under granskningstiden, kan du förlora rätten att överklaga beslutet att anta planen.

Om du har frågor om planförslaget, kontakta:
planarkitekt Josefin Larsson
0570-817 60
josefin.larsson@arvika.se

Lämna synpunkter via formuläret


Jag är införstådd med att de personuppgifter jag lämnar kommer att registreras i ett ärendehanteringssystem och användas för ärendets hantering samt att alla uppgifter är offentliga. Mer information om Arvika kommuns hantering av personuppgifter finns på www.arvika.se/dataskydd. * (obligatorisk)
Jag är införstådd med att de personuppgifter jag lämnar kommer att registreras i ett ärendehanteringssystem och användas för ärendets hantering samt att alla uppgifter är offentliga. Mer information om Arvika kommuns hantering av personuppgifter finns på www.arvika.se/dataskydd.Hjälpte informationen på sidan dig?