Vad är en översiktsplan?

Översiktsplanen beskriver hur kommunen på lång sikt vill använda mark och vatten för att utveckla bostäder och annat.

Översiktsplanen (eller ÖP som den brukar kallas) är en plan som beskriver hur kommunen på lång sikt vill använda mark och vatten för utveckling av bostäder, verksamheter, infrastruktur, natur och vatten.

Enligt plan- och bygglagen ska varje kommun ha en aktuell översiktsplan som omfattar hela kommunen. Översiktsplanen är politiskt beslutad och ses över efter varje politiskt val för att hela tiden vara aktuell och uppdaterad.

ÖP är en viktig grund för att utveckla stad och landsbygd på ett hållbart och attraktivt sätt. Den talar om var man kan och bör bygga vägar, bostäder och arbetsplatser. Den berättar också vilka områden som är viktiga att bevara för rekreation.

Översiktsplanen handlar också om social hållbarhet och klimatanpassning. Det är viktigt att vi planerar för och skapar en kommun som erbjuder ett bra vardagsliv för alla som bor och verkar här och för dem som besöker oss.

Översiktsplanen är inte juridiskt bindande utan vägledande för fortsatt arbete. Markens användning, bebyggelse och anläggningar regleras därför inte i detalj i ÖP. Detta regleras i nästa steg av planeringsarbetet genom till exempel detaljplaner och bygglov.

ÖP kan fördjupas för delområden och ämnesområden. Vanligast är att fördjupningar tas fram för begränsade geografiska områden. Det kan exempelvis gälla en stadsdel eller ett tätortsområde.

En plan som anses har stora konsekvenser för miljön ska enligt lag följas av en strategisk miljöbedömning. Det dokument som blir resultatet kallas miljökonsekvensbeskrivning (MKB). Översiktsplanen anses kunna få stora konsekvenser för miljön och parallellt med arbetet att ta fram en ny ÖP gör man därför en utvärdering av ÖP i en MKB.

Gällande översiktsplan

Den gällande översiktsplanen antogs av Kommunfullmäktige 2007. Den, tillsammans med alla bilagor, finns på webbplatsen.

Hjälpte informationen på sidan dig?