Ny översiktsplan för Arvika kommun

Barnhänder håller i planta

Här kan du följa arbetet med en ny översiktsplan för Arvika kommun.

Ny översiktsplan antagen

Kommunfullmäktige har antagit en ny översiktsplan för Arvika kommun den 29 januari 2024. Antagandehandlingarna finns tillgängliga i storymapen under tre veckor från och med 8 februari 2024. Därefter vinner planen laga kraft och handlingarna uppdateras med ett datum för laga kraft.

Syftet med en översiktsplan

Alla kommuner ska ha en aktuell översiktsplan (ÖP) som omfattar hela kommunen. ÖP som dokument är inte juridiskt bindande, men den lägger grunden för allt efterföljande arbete inom samhällsbyggandet. Översiktsplanen ska spegla den politiska majoritetens uppfattning och bygga på sammanställningar och analyser av viktiga förutsättningar såsom övergripande mål, förändringar och trender i omvärlden, fysisk struktur och allmänna intressen. Den ska även visa på vilken riktning som kommunen vill gå mot i framtiden, i Arvikas fall med blicken mot år 2045.

Vad händer nu?

När tre veckor har gått från den dag då protokollet anslogs på kommunens anslagstavla och om ingen överklagan av beslutet har inkommit, så vinner översiktsplanen laga kraft och vi kan påbörja genomförandet av översiktsplanen.

Överklagan

En översiktsplan kan bara överklagas om den inte har tagits fram på ett lagenligt sätt eller om det politiska beslutet fattats av andra än Kommunfullmäktige.

Det är förvaltningsrätten som ett eventuellt överklagande ska skickas till. Ett överklagande ska ha inkommit inom tre veckor från den dag då protokollet anslogs på kommunens anslagstavla.

Hjälpte informationen på sidan dig?