Förslag till ny översiktsplan

Barnhänder håller i planta

Här kan du följa arbetet med en ny översiktsplan för Arvika kommun.

Förslag till ny översiktsplan

Arvika kommun har tagit fram ett förslag till ny översiktsplan för HELA Arvika kommun och befinner sig just nu i fasen bearbetning efter granskning. I denna fas justeras materialet utifrån inkomna synpunkter och förbereds för ett antagande.

Vad händer nu?

Synpunkterna från granskningen ska nu tas om hand och bemötas i ett så kallat granskningsutlåtande. Översiktsplanen kan komma att justeras något utifrån de synpunkter som har kommit in.

När översiktsplanen är justerad så kommer den att lämnas in för politiskt beslut där översiktsplanen antas. Det är Kommunfullmäktige som antar översiktsplanen.

Syftet med en översiktsplan

Alla kommuner ska ha en aktuell översiktsplan (ÖP) som omfattar hela kommunen. ÖP som dokument är inte juridiskt bindande, men den lägger grunden för allt efterföljande arbete inom samhällsbyggandet. Översiktsplanen ska spegla den politiska majoritetens uppfattning och bygga på sammanställningar och analyser av viktiga förutsättningar såsom övergripande mål, förändringar och trender i omvärlden, fysisk struktur och allmänna intressen. Den ska även visa på vilken riktning som kommunen vill gå mot i framtiden, i Arvikas fall med blicken mot år 2045.

Bedömning av betydande miljöpåverkan

Översiktsplanen bedöms kunna medföra en betydande miljöpåverkan såsom avses i 6 kap. 3 § miljöbalken. En hållbarhetsbedömning har därför tagits fram.

Hjälpte informationen på sidan dig?