Projekt Climate Proof Areas

EU-projektet Climate Proof Areas, CPA, är ett internationellt projekt om klimatförändring och om hur ett område kan anpassas till ökad översvämningsrisk, som pågick åren 2008-2011.

Projektdeltagare har varit Sverige, Nederländerna, Tyskland, Belgien och Storbritannien. I Sverige har, förutom Arvika kommun, även SMHI, SGI samt Länsstyrelsen i Värmland deltagit.  

Frågorna man ställt sig inom CPA är;

 • Vad får klimatförändringen för effekter?
 • Hur kan områden klimatanpassas?
 • Kan man på internationell nivå dra lärdom av exempel?

Den svenska delen av projektet har utgjorts av studier och utredningar om hur klimatet i Arvika kommer att vara i framtiden, vilka konsekvenser detta kommer att innebära för infrastruktur och kommunal service, samt att förslag till realistiska åtgärder.

Slutrapport

En slutrapport som sammanfattar Arvika kommuns del i projektet Climate Proof Areas sammanställdes under 2012.

Climate Proof Areas - sammanfattande rapport Pdf, 2 MB, öppnas i nytt fönster.

Slutseminarium

Det avslutande seminariet hölls den 6 oktober 2011 i Arvika. Sammanfattningen av resultaten för Arvikas del finns nedan. Presentationerna under dagen kan du ta del av som pdf-filer.

Arvika kommun

Arvika kommun har jobbat med två huvudspår, dels frågan om hur framtida klimatförändringar kommer att påverka dagvattennätet och dels vilken infrastruktur och vilka objekt som påverkas vid höga vattennivåer i Glafsfjorden samt hur vattennivåerna kommer att påverkas av klimatförändringar.

Kommunen har genomfört en omfattade inventering av dagvattennätet i hela tätorten samt i Jössefors. Mer än 2 000 dagvattenbrunnar har inventerats och på fler än 700 fastigheter har takavloppen inventerats.

Utifrån insamlade data har detaljerade modeller över dagvattennätet byggts upp. Modellerna har belastats med ett 10-års regn, det vill säga ett regn som statistiskt sett återkommer vart tionde år, för att se hur dagvattnet avleds. Detta eftersom funktionskravet för ett dagvattennät är att en fastighetsägare inte ska drabbas av källaröversvämning oftare än vart tionde år.

Modellerna har även belastats med de framtida 10-års regn som SMHI har tagit fram i sin del i CPA-projekt, det vill säga regn där intensiteten, på grund av klimatförändringar, har ökat med cirka 25-30 % . Utifrån resultaten från modellsimuleringarna har möjliga åtgärder för dagvattennätet föreslagits.

Inom det andra huvudspåret genomfördes sommaren 2009 en laserscanning av stränderna längs med Glafsfjorden i Arvika kommun. Baserat på de högupplösta höjddata som erhölls har kommunen tagit fram en översvämningskarta.

Till detta har även alla fastigheter som ligger upp till +50 m.ö.h (RH2000) längs med Glafsfjordens stränder inventerats med avseende på både mark- och sockelnivå. Samtliga fastighetsägare har fått information om mark- och sockelhöjd för sina fastigheter.

SMHI:s parallella projekt med fokus på Arvika

SMHI:s projekt har syftat till att se på hur klimatförändringar påverkar framtida extrem korttidsnederbörd, skyfall, lokalt i Arvika samt att se på hur Glafsfjordens nivåer kommer att påverkas av framtida klimatförändringar.

Resultaten från SMHI visar att det i slutet av detta århundrade så kommer den extrema korttidsnederbörden, det vill säga regn med 30-60 minuters varaktighet, och med en statistisk återkomsttid på 10 år, att öka i intensitet med mellan 25-30 %, det vill säga att det kommer att komma 25-30 % mer nederbörd under den timmen det regnar.

SMHI:s resultat vittnar också om att översvämningsrisken i Glafsfjorden är mycket stor, men att tack vare klimatförändringarna så kommer Glafsfjordens extrema vattennivåer att varken vara högre eller komma oftare i slutet av detta sekel jämfört med dagens prognoser. En anpassning till dagens variationer ger således ett klimatanpassat översvämningsskydd och behovet av det planerade översvämningsskyddet kommer att vara oförändrat i framtidens klimat.  

Andra projekt i den svenska delen av CPA

Förutom Arvika kommun och SMHI har Sveriges Geotekniska institut, SGI, och Länsstyrelsen i Värmland  jobbat i CPA-projeket.

SGI har jobbat med att ta fram handfasta verktyg som kan användas i klimatanpassningsprocessen. Bland annat har man tagit fram ett matrisbaserat beslutsstödsverktyg för bedömning av miljö- och samhällsaspekter vid markanvändning. Verktyget ska underlätta diskussioner, ett systematiskt arbetssätt och transparensen i en klimatanpassningsprocess.

SGI har även tillsammans med Länsstyrelsen i Värmland undersökt hur man för in klimatanpassning i riktlinjer och lagstiftning och vad som redan är gjort idag. Det som bland annat har kommit fram är;

 • att det vore bra för klimatanpassningsarbetet om man, på samma sätt som miljökonsekvensbedömningar, införde klimatkonsekvensbedömningar
 • att för att klimatanpassa på lokal nivå så krävs det lokalt framtaget underlag.
 • att det är viktigt med sakägarintresse under hela processen
 • att det krävs enkla beslutstödsystem för att underlätta klimatanpassningsprocessen.

Presentationer

Internationella resultat

Alla de internationella delprojekten i CPA har avslutats och resultaten presenteras i ett antal rapporter. I den första rapporten jämförs klimatförändringens effekter i de olika deltagarländerna.

Comparison of climate change effects across the North Sea countries.pdf (engelska) Pdf, 2 MB, öppnas i nytt fönster.

I rapporten nedan beskrivs de åtta pilotprojekt som har ingått i CPA och vad vi har lärt oss av dem.

Time to adapt - 8 pilots that show you how.pdf (engelska) Pdf, 6 MB, öppnas i nytt fönster.

För den som är mer intresserad finns även en broschyr om respektive pilotprojekt, med en mer ingående beskrivning;

En annan del av CPA har varit att göra en verktygslåda för klimatanpassningsprojekt. Resultatet blev en guidebok med exempel och erfarenheter av olika verktyg.

Adaptation toolkit for the North Sea region in a changing climate.pdf Pdf, 9 MB, öppnas i nytt fönster.

Slutligen har beslutsfattare i de olika deltagarländerna skrivit under en Memorandum of Understanding som slår fast att planering för framtida klimatförändring är nödvändig, samt att resultat och rekommendationer från CPA bör inkluderas i fysisk planering.

Memorandum of Understanding.pdf

Pdf, 2 MB, öppnas i nytt fönster.

Se filmen Time to adapt!

I projektet har vi gjort en film som handlar om att klimatet förändras och att samhället måste anpassas till de nya förutsättningarna. Filmen heter Time to adapt! och du kan se den via länken nedan.  

CPA-filmen Time to adapt Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Sidansvarig:

Sidan uppdaterad: 2022-03-14
Kontakta oss
 • Teknik i Väst AB
 • 12. Teknisk stab
 • 671 81 Arvika
 • Besöksadress Östra Esplanaden 5

 • Josefin M Andersson
 • Utredningsingenjör
 • Tfn 0570-816 21