Projekt Byälven

Byälvens vattensystem sträcker sig från Kongsvinger i Norge till Säffle vid Vänern. Vattensystemets längd är cirka 150 km och det totala avrinningsområdet är 4 785 km². På den fem mil långa sträckan från Glafsfjorden till Säffle lutar älven endast en meter. I de olika vattendragen i vattensystemet finns cirka 50 dammanläggningar.

Projekt Byälven startade 2001 och projektet är fortfarande aktivt. Projektets målsättning är att utvärdera riskerna för översvämningar och föreslå förebyggande åtgärder. Arbetet har bedrivits i flera etapper. Arvika kommun är en av deltagarna tillsammans med länsstyrelsen i Värmlands län och kommunerna i Eda och Säffle.

Etapp I

Nationellt centrum för älvskadeteknik, numera Centrum för klimat och säkerhet, vid Karlstads universitet utförde arbetet med att analysera orsakerna till översvämningarna i Glafsfjorden och övriga delar av Byälvsystemet hösten 2000. Den rapport som arbetet mynnade ut i sammanställde även händelseförloppet och värderade möjliga åtgärder för att förebygga framtida översvämningsskador.

Etapp II

I projektets andra etapp utfördes simuleringar av översvämningar i Byälven Syftet med projektet var att skapa en modell med bra noggrannhet på höjddata och identifiera åtgärder som skulle kunna mildra effekterna en översvämning. Arbetet finansierades delvis av EU-projektet Flows.

Etapp III

I projektets tredje etapp låg fokus på åtgärder kring Backeströmmen i Säffle kommun.

Etapp IV

Översvämningsproblematiken i Byälven kan inte hanteras med en enskild åtgärd. Tillsammans med aktörer längs älven behöver vi gemensamt identifiera vad som ska göras. För att komma vidare med de undersökningar som gjorts, men även titta på helt nya lösningar har Arvika och Säffle kommuner beslutat att bilda en gemensam styrgrupp och arbetsgrupp för Byälven etapp IV. Till arbetet har även referensgrupper knutits. Arbetet med etapp IV startade i juni 2021.

Det gemensamma översvämningsarbetet syftar till att skapa motståndskraft för att hantera framtida översvämningar i Byälven.

Arbetsgruppens uppdrag är att föreslå lämpliga åtgärder, med finansieringsförslag, för att hantera översvämningar och redovisa förslag på fortsatt arbete.

För att skapa motståndskraft inför framtida översvämningar i Byälven behöver risker hanteras på flera sätt.

1. Planera rätt. Vi ska så långt som möjligt undvika att bygga eller nyttja riskområden.

2. Tekniska lösningar. Om ett riskområde redan är bebott eller nyttjas behöver man utreda om det går att genomföra tekniska lösningar som minskar risken.

3. En god beredskap. Vissa risker vet vi kommer att inträffa, det gäller att ha en god beredskap för att kunna hantera dem.

4. Återuppbygg smart. Efter en inträffad händelse när byggnader eller verksamheter ska återuppbyggas bör det ske på ett sätt så att man i framtiden inte drabbas lika hårt när risken inträffar igen.


Det arbetsgruppen hittills kommit fram till är två åtgärdsförslag som man vill utreda vidare. Det ena är att riva dämmet i Backeströmmen i Säffle, för att på så sätt återskapa en naturlig avbördning i älven. Det andra är en förändrad vattendom för att kunna sänka vattennivån i Byälven inför perioder med höga flöden.

För att gå vidare med åtgärdsförslagen ska en hydralisk modellering genomföras av de valda åtgärderna. Denna åtgärdssimulering görs av SMHI och kostnaderna på drygt 600 000 kronor ska delas mellan Arvika och Säffle kommuner. Kommunstyrelsen i Arvika sa ja till förslaget 17 maj. Kommunstyrelsen i Säffle sa ja till förslaget 23 maj. Åtgärdssimuleringen med olika flöden och vad de ger för vattennivåer, beräknas vara klar i slutet av januari 2023.

Arbetsgruppen arbetar också med att ta fram kartmaterial som visar vad som riskerar att drabbas av översvämning, särskilt då samhällsviktig verksamhet som till exempel el, vatten-avlopp, vägar, fibernoder.

Sidansvarig:

Sidan uppdaterad: 2022-09-22