Invallningsprojektet

Här kan du följa invallningsprojektet från start. Tidslinjen börjar längst ner på sidan med den senast händelserna på sidans topp.

Aktivering 31 december 2020

På grund av höga flöden togs beslut om att aktivera översvämningsskyddet den 30 december. Den 31 december stängdes skyddet för att skydda Arvika stad och området runt Kyrkviken. Översvämningsskyddet demobiliserades 18 januari 2021 efter att läget stabiliserats.


Vintern 2020-2021 – Lägesrapport

Vid slutbesiktningen kunde inte pumparna testas vid fullt flöde eftersom vattennivån i Kyrkviken var för låg. I december var vattennivån tillräcklig och testet kunde utföras. Ett förråd byggs på Lycke industriområde där översvämningsskyddets luckor mm kommer att förvaras. Slutreglering mellan kommunen och entreprenörer och konsulter pågår.


Sommaren och hösten 2020 - Lägesrapport

Alla arbeten har avslutats och slutbesiktning godkändes den 30 juni. De anmärkningar som noterades vid slutbesiktningen åtgärdades under augusti månad. Arbetsområdet har återställts och byggvägen har tagits bort.


Våren 2020 - Lägesrapport

Alla betongarbeten är nu klara, det som nu återstår är utsmyckning i form av granitsten närmast krönet, montage av pumpar, elarbeten, rivning av tillfälliga anordningar och markarbeten.


Hösten och vintern 2019-2020 - Lägesrapport

Den östra sidan av dammen är nu helt färdig, det enda som återstår är utsmyckning i form av granitsten närmast krönet. På den västra sidan har vi byggt en ny fångdamm (torrdocka) som möjliggör att arbeten med den västra sidan av dammen kan genomföras i torrhet. För närvarande pågår betongarbeten. Sundet stängs aldrig helt, utan vatten kan hela tiden strömma mellan Glafsfjorden och Kyrkviken.


Våren och sommaren 2019 - Lägesrapport

Den östra sidan av dammen är nu helt färdig, det enda som återstår är utsmyckning i form av granitsten närmast krönet. På den västra sidan har vi byggt en ny fångdamm (torrdocka) som möjliggör att arbeten med den västra sidan av dammen kan genomföras i torrhet. För närvarande pågår grundläggningsarbeten. Sundet stängs aldrig helt, utan vatten kan hela tiden strömma mellan Glafsfjorden och Kyrkviken.

Hösten och vintern 2018 - Lägesrapport

Nu börjar den östra sidan av dammen att bli färdig. Det enda som återstår är nu att bygga dammkrönet, det vill säga körbanan ovanpå dammen. Arbete pågår med att riva den östra fångdammen (torrdockan), samtidigt som den västra fångdammen byggs upp. Sundet stängs aldrig helt, utan vatten kommer hela tiden kunna strömma mellan Glafsfjorden och Kyrkviken.

Sommaren 2018 - Lägesrapport

Grundläggningen är färdig och nu pågår betongarbeten på den östra sidan av huvuddammen. Vi arbetar i torrhet nere i fångdammen (torrdockan) med cirka åtta meter vatten på andra sidan väggen.

I slutet av sommaren kommer arbeten på den västra sidan att påbörjas. Det kommer att byggas en fångdamm även där, men sundet stängs aldrig helt utan vatten kommer hela tiden kunna strömma mellan Glafsfjorden och Kyrkviken.

Farleden genom sundet är öppen och det är möjligt att passera byggarbetsplatsen via en sju meter bred öppning i pålbryggorna.

Juli 2018 – Förlängd arbetstid

Berget i sundet är mer sprickigt än vad som kunde utläsas ur de geotekniska undersökningarna som har genomförts. Detta har inneburit att berget har behövt tätas mer, fångdammens infästning mot berget har blivit mer avancerad och grundläggningen av huvuddammen har fått dimensionerats om, jämfört med den ursprungliga planen.

Ändringarna har lett till försening av projektet. En ansökan om förlängning av arbetstiden lämnades in till Mark- och miljödomstolen hösten 2017. Domstolen godkände förlängning, vilket överklagades till Mark- och Miljööverdomstolen och till Högsta domstolen. De högre instanserna avvisade dock överklagan och nu har domen vunnit laga kraft, det vill säga förlängningen av arbetstiden har godkänts. Prognosen idag är att projektet är klart år 2019.

Ansökan om förlängning av arbetstiden Pdf, 3 MB, öppnas i nytt fönster.

Mark- och Miljödomstolen: beviljan av förlängd arbetstid Pdf, 8 MB, öppnas i nytt fönster.

Mark- och Miljööverdomstolen: avslag av överklagan Pdf, 1 MB, öppnas i nytt fönster.

HD ger ej prövningstillstånd Pdf, 652 kB, öppnas i nytt fönster.


Juni 2018 – Statsbidrag

Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap har betalat ut ytterligare statsbidrag till Arvika kommun för översvämningsskyddet. Utbetalning kommer årsvis i efterskott för nedlagda kostnader, och hittills har kommunen fått motsvarande 60% av kostnaderna fram till och med år 2016.

Våren 2018 - Lägesrapport

Under våren har grundläggning på den östra sidan slutförts och betongarbeten har påbörjats. I maj bjöds allmänheten in till öppet hus på dammbygget och cirka 250 nyfikna personer kom och tittade.


December 2017 - Lägesrapport

Nu är arbetet med den så kallade fångdammen (torrdockan) i slutskedet och vattnet har pumpats ut. Arbete pågår med huvuddammens grundläggning. Vi borrar pålar ner i berget, vilka hjälper dammen att stå emot vattentrycket vid en översvämning.

Augusti-november 2017 - Lägesrapport

Arbetet fortsätter med att bygga en så kallad fångdamm (bassäng) av stålspont mellan pålbryggorna och att få den tillräckligt tät och stabil för att kunna pumpa ur vattnet ur bassängen och bygga dammen i torrhet. Entreprenören börjar med den östra sidan av dammen och fortsätter sedan med den västra sidan.

Februari-juli 2017 - Lägesrapport

På förekommen anledning har entreprenören som bygger översvämningsskyddet fått förstärka med ytterligare avspärrningar mot byggarbetsplatsen.

Det finns personer som lockats av möjligheten att kunna passera över pålbryggorna, som anlagts i samband med bygget. Detta är inte tillåtet.

På området sker arbete med stora maskiner och det innebär livsfara att ge sig in i det avspärrade området. Pålbryggorna är heller inte avsedda eller säkert utformade för fotgängare och cyklister, varför passage heller inte är tillåtet när arbetet är avslutat för dagen eller under helger. Så för din egen säkerhet och för dem som arbetar på bygget, respektera förbudet.

Den som är intresserad av att besöka bygget välkomnas till öppet hus på arbetsplatsen senare i höst. Håll utkik efter inbjudan!

Arbetet fortsätter med att bygga en så kallad fångdamm (bassäng) av stålspont mellan pålbryggorna och att få den tillräckligt tät och stabil för att kunna pumpa ur vattnet ur bassängen och bygga dammen i torrhet. Entreprenören börjar med den östra sidan av dammen och fortsätter sedan med den västra sidan.

Sundet avstängt 2016-11-07--2017-04-30

Sjöfartsverket stänger den allmänna farleden i sundet mellan Kyrkviken och Glafsfjorden för all sjötrafik under perioden 2016-11-07 till 2017-04-30, med anledning av pågående byggnation av översvämningsskydd för Arvika stad.

Arvika kommun beklagar eventuella problem som orsakas av avstängningen. Möjlighet till alternativ iläggningsplats för båtar under perioden finns på Ingestrands Camping.

Farledsbeteckning: 975
Områdets avgränsning: 59° 37,850´ - 59° 37,750´
Sjöfartsverkets beslut: 16-030066-3

Ansvarig arbetsledare vid sundet: Lars Andersson, Segermo Entreprenad AB, tfn 072-511 40 50.
Frågor om iläggningsramp på Ingestrands camping: Björn Strand, föreståndare, tfn 0570-148 40.

December 2016 - januari 2017 - Lägesrapport

Pålbryggorna sträcker sig nu över hela sundet vilket underlättar för entreprenören som kan köra mellan de båda sidorna.

Arbetet pågår med att bygga en så kallad fångdamm (bassäng) av stålspont mellan bryggorna och att få den tillräckligt tät för att kunna pumpa ur vattnet ur bassängen och bygga dammen i torrhet. Entreprenören börjar med den östra sidan av dammen och fortsätter med den västra sidan hösten år 2017.


November 2016 - Lägesrapport

Pålbryggorna sträcker sig nu nästan över hela sundet, det är bara en liten bit på mitten som återstår innan entreprenören kan köra mellan de båda sidorna.

Nästa steg blir att bygga en så kallad fångdamm (bassäng) av stålspont mellan bryggorna och pumpa ur vattnet ur bassängen så att dammen kan byggas i torrhet.

I samband med detta har Sjöfartsverket beslutat att stänga av byggplatsen i sundet mellan Kyrkviken och Glafsfjorden för båttrafik. Avspärrningen träder i kraft den 7 november och sundet öppnas igen för båttrafik den 30 april 2017.

Förhoppningen har varit att i så stor utsträckning som möjligt hålla sundet öppet för båttrafik, men då Sjöfartsverket, som är beslutande i frågan, bedömer att det är en säkerhetsfråga och att arbetsplatsen bör spärras av för båttrafik, kommer så att ske. Mer information om stängningen nedan.

Väster spärrdamm är nu färdigbyggd och det är bara att vänta på våren och att det ska börja växa lite gräs på slänterna.


Oktober 2016 - Lägesrapport

Pålbryggorna når nu ut till mitten av sundet från den östra sidan, vilket är tillräckligt för den första etappen då den östra delen av dammen och mittpelaren ska byggas.

Nästa steg blir att bygga en bassäng av stålspont mellan bryggorna och pumpa ur vattnet ur bassängen så att dammen kan byggas i torrhet. Parallellt kommer bryggan byggas hela vägen över sundet till den västra sidan. Det kommer att finnas möjlighet att passera arbetsområdet med båt och den tillfälliga farleden markeras ut med bojar.

Arbetet med väster spärrdamm går enligt planerna och den färdigställs under oktober månad.


Tallar

Tre äldre tallar på Östra Sund med ett stort värde för de boende i området skyddas i entreprenaden med vite på 200 000 kr/st, på så vis att om tallarna skadas eller avverkas, får entreprenören betala sammanlagt 600 000 kr till kommunen. Kommunens ambition var alltså att i möjligaste mån skydda tallarna. Tallarna stod dock mitt i entreprenörens tillfälliga arbetsväg som ska leda ut till den södra pålbryggan, och att dra vägen runt tallarna hade ökat kostnaderna för kommunen med minst 1,8 Mkr, vilket inte ansågs vara försvarbart. Därför har entreprenören nu avverkat tallarna och kommer att krävas på vite.

Under september månad begärde en fastighetsägare att Länsstyrelsen skulle utöva tillsyn vid dammbygget med anledning av avverkningen. Länsstyrelsen avslog begäran eftersom det inte finns något hinder för avverkning i tillståndet. Fastighetsägaren överklagade Länsstyrelsens beslut att inte utöva tillsyn till Mark- och Miljödomstolen, vilken i sin tur avslog överklagan och menade att Länsstyrelsen gjort en riktig bedömning.Fastighetsägaren överklagade Mark- och Miljödomstolens beslut till Mark- och Miljööverdomstolen. Mark- och Miljööverdomstolen beslutade dock att inte pröva ärendet och detta beslut går inte att överklaga.


Stenbeklädnad

En landskapsarkitekt har hjälpt kommunen att utforma huvuddammen och fotomontaget visar ungefär hur dammen kommer att se ut. Det blir en slät betongdamm som kommer att förses med en fris av granit närmast krönet och vertikala avbärare av trä vid båtöppningarna. Frisen består av två varv med ca 0,3 m högra beklädnadsstenar av Värmländsk granit. Tanken är att graniten ska knyta an till den gamla stenpir som finns vid sundet och kajkanten inne i Arvika, samtidigt som betongen visar att det är en ny konstruktion.

Kommunen har samrått med de närmast berörda fastighetsägarna om utformningen och Länsstyrelsen har godkänt utformningen. I augusti överklagade en fastighetsägare Länsstyrelsens godkännande av dammens utformning till Mark- och Miljödomstolen, eftersom fastighetsägaren anser att hela dammen ska beklädas med sten. Mark- och Miljödomstolen avslog i september överklagandet och stödjer Länsstyrelsens godkännande. Domstolen menar att det från landskapsbildssynpunkt kan vara en fördel med ett mindre dominerande intryck, vilket är avsikten med frisen. Fastighetsägaren överklagade Mark- och Miljödomstolens beslut till Mark- och Miljööverdomstolen. Mark- och Miljööverdomstolen beslutade dock att inte pröva ärendet och detta beslut går inte att överklaga.

bro och vatten

Fotomontage mot Kyrkviken - klicka på bilden för att förstora den

bro och vatten

Fotomontage mot Glafsfjorden - klicka på bilden för att förstora den


September 2016 - Lägesrapport

Nu har förberedelser inför byggnation av huvuddammen i sundet påbörjats på Östra Sund. En tillfällig arbetsväg har byggts över åkern från Ingesunds musikhögskola och ut mot sundet. En uppställningsyta för material och bodar har anlagts på åkern närmare sundet, och berg sprängs bort för att möjliggöra kommande grundläggning av dammens landfäste.

Inom kort påbörjas arbetet i vattnet. Arbetet i vattnet kommer att utföras från pålbryggor och när dessa är på plats byggs en fångdamm för den östra delen av dammen. Fångdammen kan liknas vid en bassäng av stålspont som torrläggs. Inne i den torra fångdammen kommer sedan betongdammen att byggas. När den östra delen av dammen är klar följer samma procedur för den västra delen.

I den västra delen placeras också fem stycken pumpar som ska pumpa ut det vatten som kommer till Kyrkviken via till exempel Viksälven och Sävsjöbäcken. Det blir en av Sveriges största pumpstationer med en flödeskapacitet på 30 m3/s!

Sundet kommer att hållas öppet för båttrafik så mycket som möjligt men temporär avstängning kan bli nödvändig, och kommer i så fall att annonseras i god tid.

Arbetet med den västra spärrdammen går snabbare än tidplanen och väntas vara färdigt i oktober. Det som återstår är vägens bärlager samt att snygga till och forma slänterna.

Spärrdammarna på land byggs i egen regi av Arvika Teknik AB, medan huvuddammen byggs av Karlstadsföretaget Segermo Entreprenad AB och pumpstationen byggs av Purac.

Juli 2016 - Lägesrapport

Projekteringen av huvuddammen fortlöper tillsammans med Ångpanneföreningen, ÅF industry.

I sommar jobbar vi med återställningsarbeten av cykelvägar och grönytor ute vid östra spärrdammen, Ingesund. I juli påbörjas kantstensarbete för gång- och cykelvägen.

Arbeten har även påbörjats vid västra spärrdammen, Västra Sund. Cirka 60 procent av spärrdammens kärna är nu klar, upp till underkant av det som blir den nya vägen.

Maj 2016 - Lägesrapport

Projekteringen av huvuddammen fortlöper tillsammans med Ångpanneföreningen, ÅF industry.

Nu tillåter väderleken grävning, så vi jobbar med återställningsarbeten av cykelvägar och grönytor ute vid östra spärrdammen, Ingesund.

Arbeten har även påbörjats vid västra spärrdammen, Västra Sund.


Mars 2016 - Lägesrapport

Just nu pågår arbete med att projektera färdigt huvuddammen (betongkonstruktion i sundet). Detta sker i samarbete med Ångpanneföreningen, ÅF Industry, som efter upphandling blev tilldelade projekteringsuppdraget för huvuddammen.

Projekteringen ligger i sin tur till grund för upphandlingen där vi ska hitta utförare av betongkonstruktionen.

Leverantör av pumputrustning som sitter inuti huvuddammen blev Purac AB, med huvudkontor i Lund.

Efter arbetet med spärrdammen i Östra Sund har det beslutats att även spärrdammen i Västra Sund ska byggas i egen regi.

December 2015 - Lägesrapport

Asfalt är nu lagd på Ingesundsvägen och anslutningen till Symfonivägen ska läggas vecka 50. Den provisoriska busshållplatsen vid folkhögskolan Ingesund, är tillbakaflyttad på ordinarie plats vid Ingesundsvägen.

I den översiktliga tidsplanen kan du se när spärrdammarna och huvuddammen är tänkta att påbörjas samt när de ska vara färdiga. Där visas även när projekteringen av dammarna genomförs.

November 2015 - Lägesrapport

Vi har nu slutfört arbetet med tätkärnan och har kommit en bit med vägöverbyggnaden. Spontningen som gjordes gick som den skulle och vi är mycket tacksamma för att vi har haft vädrets makter med oss den här hösten.

Gällande vägöverbyggnaden så kommer vi kanske att hinna lägga ett första lager asfalt samt montera upp vägbelysning innan vintern kommer. Men det beror på om vädret fortsätter vara milt och vara lite nederbörd. Justeringar med kantstenar vid busshållsplatsen kommer att färdigställas till våren.

Oktober 2015 - Lägesrapport

Arbetet med att bygga spärrdammen fortlöper ute i Östra Sund. Vi har färdigställt cirka 70% av tätkärnan. Tack vare gott väder de senaste veckorna har vi kunnat ta igen lite av den tid som gick förlorad i början, både på grund av väderlek och överraskningar i markförutsättningarna.

Det är för tillfället ett något förhöjt vattenstånd i Glafsfjorden och det gör sig påmint på ett ställe där vi har grävt. Vatten tränger in från sjösidan och vi har därför varit tvungna till att pumpa innan vi kan bygga upp den återstående delen av spärrdammen. Just nu väntar vi på att påbörja spontning av en kortare sträcka för att förhindra att vatten tränger in under tätkärnan.

Om vädrets makter fortsätter att stå oss bi så tror vi oss hålla tidsplanen sånär på 2-3 veckors fördröjning.

Augusti 2015 - Lägesrapport

Nu är arbetet med att flytta VA-ledningarna som låg i byggområdet för östra spärrdammen är så gott som klart och arbetet med själva dammen är i gång. Vi har fått tillstånd att öppna en moräntäkt, för husbehov, inom kommunen. Det är mycket glädjande att material till tätkärnan har hittats inom kommunens gränser och att vi på så sätt kan begränsa våra transporter.

Ett startmöte hålls vecka 33 med alla som ska arbeta med bygget.

Busshållplatsen (Symfonivägen, buss 51) har tillfälligt fått flytta cirka 200 meter västerut under byggperioden (annonserat i lokalpressen).

Maj 2015 - Lägesrapport

Nu börjar arbetet med att anlägga den tillfälliga vägen, som ska leda trafiken förbi arbetsplatsen, att bli färdigt.

Vi har också börjat att schakta för spärrdammsbygget. Det handlar just nu om avtäckning av de översta jordlagren samt stubbar, träd och så vidare.

Omläggningen av de VA-ledningar, som ligger i vägen för det planerade läget på spärrdammen, kommer att starta i månadsskiftet maj/juni.

April 2015 - Lägesrapport

Projekteringen för spärrdammarna är klar. Förberedelser inför byggstart sker just nu, bland annat flytt av VA-ledningar som hamnar i vägen och jordmassor som behöver flyttas.

Januari 2015 - Lägesrapport

Projektering av spärrdammarna pågår och enligt planen ska öster spärrdamm byggas i höst och väster spärrdamm nästa höst. Huvuddammen i sundet projekteras i år och byggstart planeras till sommaren 2016. Hela översvämningsskyddet väntas stå färdigt år 2018.

December 2014 - Lägesrapport

Nu har Arvika kommun betalat ut alla överenskomna ersättningar till markägare och domstolsprocessen är därmed helt klar.

April 2014 – Lägesrapport

Diskussioner om ersättningsfrågor pågår mellan kommunen och fastighetsägare. Projekteringen ska genomföras under 2014 och byggnation planeras år 2015-2016.

December 2012 – Statsbidrag

MSB (Myndigheten för samhällsskydd och beredskap) har även i år beslutat att bevilja Arvika kommun statsbidrag motsvarande 60% av kommunens kostnader under det gångna året.

Oktober 2012 – Projektering ska upphandlas

Kommunfullmäktige har beslutat att projektering ska upphandlas för översvämningsskyddet. Projekteringen innebär att översvämningsskyddets konstruktion och utformning bestäms i detalj och att byggskedet planeras.

Juni 2012 - Högsta domstolen ger inte prövningstillstånd

Högsta domstolen beslutade 2012-06-08 att prövningstillstånd inte kommer att ges för överklagan av Mark- och miljööverdomstolens beslut, gällande översvämningsskydd för Arvika stad. Som skäl anges följande:

"För att Högsta domstolen ska pröva ett överklagande av detta slag krävs prövningstillstånd. Prövningstillstånd får meddelas om det är viktigt för ledning av rättstillämpningen att överklagandet prövas av Högsta domstolen.

Därutöver får prövningstillstånd meddelas i undantagsfall, nämligen när det finns synnerliga skäl för en prövning i Högsta domstolen. Högsta domstolen har gått igenom materialet och funnit att det inte har kommit fram skäl att meddela prövningstillstånd."

Mark- och miljödomstolens deldom från juni 2011 står därmed fast, vilken ger Arvika kommun tillstånd att bygga ett översvämningsskydd för Arvika stad.

December 2011 – Statsbidrag

MSB (Myndigheten för samhällsskydd och beredskap) har beslutat att bevilja Arvika kommun statsbidrag motsvarande 60% av kostnaderna för fördjupade undersökningar och miljöprövning.

Oktober 2011 - Sakägarna överklagar Mark- och miljööverdomstolens beslut

Det beslut som Mark- och miljööverdomstolen meddelade i september om att inte bevilja sakägarna prövningstillstånd i Mark- och miljööverdomstolen har av två sakägare överklagats till Högsta domstolen.  

September 2011 - Mark- och miljööverdomstolen ger inte sakägare prövningstillstånd

Efter att tre sakägare överklagat Mark- och miljödomstolens beslut att ge Arvika kommun tillstånd för att bygga ett översvämningsskydd i sundet mellan Glafsfjorden och Kyrkviken har Mark- och miljööverdomstolen den 2011-09-15 beslutat att inte ge sakägarna prövningstillstånd. Beslutet lyder:

"Mark- och miljööverdomstolen har gått igenom utredningen i målet och kommit fram till att det inte finns skäl att meddela prövningstillstånd i detta fall. Mark- och miljööverdomstolen meddelar inte prövningstillstånd. Mark- och miljödomstolens avgörande står därför fast. Beslutet, att inte bevilja prövningstillstånd, är möjligt att överklaga till Högsta domstolen."

Juli 2011 - Sakägarna överklagar Mark- och miljödomstolens beslut

Det beslut som Mark- och miljödomstolen meddelade i juni om att bevilja Arvika kommun tillstånd att uppföra ett översvämningsskydd i sundet har överklagats av tre sakägare.  

Juli 2011 – Ansökan om statsbidrag inlämnad

Arvika kommun har lämnat in sin ansökan om statsbidrag till MSB (Myndigheten för samhällsskydd och beredskap). Kostnaden för översvämningsskyddet är beräknad till drygt 80 miljoner och statsbidrag kan erhållas med upp till 60 %. MSB kommer att behandla ansökan under hösten och vintern.

Juni 2011 – Mark- och miljödomstolen ger kommunen tillstånd att anlägga skyddsdamm

Mark- och miljödomstolen gav efter midsommar tillstånd till Arvika kommun att anlägga en skyddsdamm i sundet mellan Kyrkviken och Glafsfjorden. Några sakägare har dock överklagat domstolens beslut till Mark- och miljööverdomstolen och kommer att ha lämnat in sitt fullständiga överklagande senast den 2 september. Därefter är det Mark- och Miljööverdomstolen som avgör om målet ska ges prövningstillstånd eller inte. Ett sådant tillstånd ges endast under vissa förutsättningar. Besked om prövningstillståndet väntas komma under hösten. I det fall att prövningstillstånd inte ges, och domen fastställs kommer projekteringsarbetet att inledas under hösten. Du kan läsa domen som en pdf-fil Pdf, 830 kB, öppnas i nytt fönster..

April 2011 – Arvika kommun förtydligar till Miljödomstolen

Vid huvudförhandlingen i Miljödomstolen angående Arvika kommuns ansökan om att få anlägga översvämningsskydd i sundet mellan Kyrkviken och Glafsfjorden, uppmanades Arvika kommun att inkomma med ett förtydligande. Kommunen har nu inkommit med mer detaljerade kostnadsberäkningar för alternativa lösningar samt ett förtydligande avseende beräkningarna av vattenomsättningen i sundet. Läs kommunens förtydligande som pdf-fil Pdf, 6 MB, öppnas i nytt fönster..

Mars 2011 - Miljödomstolen har hållit huvudförhandling

Den 16 och 17 mars har Miljödomstolen hållit huvudförhandling angående Arvika kommuns ansökan om tillstånd till att anlägga översvämningsskydd, i form av en damm i sundet mellan Kyrkviken och Glafsfjorden. Huvudförhandlingen hölls på Ingesunds folkhögskola och bestod förutom domstolsförhandling också av syn på, för projektet, aktuella platser.

Efter genomgång av ärendet och framställningar från olika parter uppmanades Arvika kommun att komplettera beslutsunderlaget med mer detaljerade kostnadsberäkningar för alternativa lösningar och ett förtydligande avseende beräkningarna av vattenomsättningen i sundet.

Miljödomstolen kommer att avgöra ärendet tidigast under maj månad.

Februari 2011 - Arvika kommun lämnar kommentarer

Efter att olika sakägare i målet lämnat sina synpunkter på kommunens ansökan har nu Arvika kommun ingett kommentarer till dessa synpunkter och bifogat ytterligare utredningsmaterial. Huvudförhandling kommer att hållas den 16-17 mars.

Kommunens synpunkter finns att hämta som en pdf-fil Pdf, 11 MB, öppnas i nytt fönster..  

I vissa fall hänvisar handlingarna till enskilda personer och innehåller personuppgifter. För att skydda de inblandade personernas integritet och inte komma i konflikt med Personuppgiftslagen (PUL) har vi därför valt att, i denna webbbversion, i möjligaste mån ta bort namn och personuppgifter. Ett exemplar utan dessa begränsningar finns tillgängligt hos aktförvararen, Anders Jonasson på Miljöstaben, Arvika kommun.

Juli 2010 - Ansökan är inlämnad

Nu har Arvika kommun färdigställt och lämnat in en ansökan, till Miljödomstolen, om tillstånd att anlägga ett översvämningsskydd i sundet mellan Glafsfjorden och Kyrkviken. Miljödomstolen kommer nu att ta in synpunkter på förslaget varefter en huvudförhandling kommer att hållas i Arvika. Ansökan består av ett stort antal dokument (totalt cirka 750 sidor), med bilagor och underbilagor. Handlingarna görs här tillgängliga för nedladdning och består av:

Förteckning bilagor

Bilaga 1

Översiktskarta

Bilaga 2

Fastighetskarta

Bilaga 3

Teknisk beskrivning

Bilaga 4

Miljökonsekvensbeskrivning

Bilaga 5

Sakägarförteckning

Bilaga 6

Förteckning över samtliga fastigheter med strand vid Glafsfjorden och vidare nedströms till Säffle kanal

Bilaga 7-15

Kartor utvisande tvångsyrkandena

Bilaga 16

Utredning beträffande vattenområde i del av sundet mellan Glafsfjorden och Kyrkviken

Bilaga 17-25

Värdeutlåtanden

Bilaga 26

Arkeologisk utredning vid Västra Sund

I vissa fall hänvisar handlingarna till enskilda personer och innehåller personuppgifter. För att skydda de inblandade personernas integritet och inte komma i konflikt med Personuppgiftslagen (PUL) har vi därför valt att, i denna webbbversion av ansökan, i möjligaste mån ta bort namn och personuppgifter. Ett exemplar utan dessa begränsningar finns tillgängliga hos aktförvararen, Anders Jonasson på Miljöstaben, Arvika kommun.

Dokumenten finns presenterade på en separat sida som nedladdningsbara pdf-dokument.  

Fotomontage

Hur kommer dammen att se ut? Vi har tagit fram fotomontage Pdf, 3 MB, öppnas i nytt fönster. för att visa hur dammen kan beklädas med natursten eller trädetaljer för att göra den finare. Två olika lägen i sundet visas också.  

Finns andra lösningar?

Under samrådsprocessen har många frågor kommit in. En vanlig fråga är varför inte åtgärder görs i Byälven för att öka genomströmningen och på så sätt undvika översvämning i Glafsfjorden. I informationsbladet förklarar vi de olika alternativen som har utretts.
Informationsblad.pdf

Pdf, 692 kB, öppnas i nytt fönster.

Samråd

En viktig del av miljökonsekvensbeskrivningen är att samla in kunskap och synpunkter från berörda. Under januari och februari hölls därför samrådsmöten med särskilt berörda, allmänheten, länsstyrelsen, berörda organisationer, myndigheter och kommuner. Nedan finns minnesanteckningar samt de presentationer som hölls på mötena.

Samråd med länsstyrelsen 2010-01-15
Samråd länsstyrelsen 2010-01-15.pdf Pdf, 392 kB, öppnas i nytt fönster.

Samråd med särskilt berörda 2010-01-26
Samråd 2010-01-26 minnesanteckningar.pdf Pdf, 64 kB, öppnas i nytt fönster.
Samråd 2010-01-26 presentation.pdf Pdf, 3 MB, öppnas i nytt fönster.

Efter dessa samråd beslutade länsstyrelsen att projektet medför betydande miljöpåverkan.
Beslut länsstyrelsen 2010-02-29.pdf Pdf, 65 kB, öppnas i nytt fönster.

Vid betydande miljöpåverkan ska även ett samråd med allmänheten, organisationer, kommuner och myndigheter hållas, vilket gjordes 2010-02-23.
Samråd 2010-02-23 minnesanteckningar.pdf Pdf, 94 kB, öppnas i nytt fönster.
Samråd 2010-02-23 presentation.pdf

Pdf, 2 MB, öppnas i nytt fönster.

Kommunen anlitar experter

Följande företag har upphandlats för att hjälpa kommunen i arbetet med översvämningsskydd;

 • Vectura i Karlstad hjälper till med bland annat miljökonsekvensbeskrivningen
 • WSP i Stockholm gör en teknisk utredning av olika typer av dammar, till exempel gummidamm och klaffluckor, samt undersöker möjlighet att sänka dammkrönet
 • Hydroterra Ingenjörer i Karlstad skriver teknisk beskrivning och gör konstruktionsritningar
 • Åberg & Co i Stockholm är juridiskt ombud och sammanställer ansökan till Miljödomstolen

Tidigare har även Karlstads universitet, Uppsala universitet, Kungliga Tekniska Högskolan (KTH) och Chalmers deltagit i arbetet.

Tidigare ansökan

Direkt efter översvämningen år 2000 började kommunen utreda möjligheter att skydda sig mot framtida översvämningar. Utredningarna visade att det bästa alternativet, sett till miljö, säkerhet och ekonomi, är ett permanent översvämningsskydd i sundet mellan Kyrkviken och Glafsfjorden. Du kan läsa mer om utredningarna under rubriken Projekt Byälven.

Här kan du läsa om hur översvämningsskyddet beskrevs inför den tidigare ansökan till Miljödomstolen.
Förstudie invallning 2002.pdf Pdf, 1 MB, öppnas i nytt fönster.

År 2005 gav Miljödomstolen kommunen tillstånd att bygga ett översvämningsskydd för staden, men sakägare överklagade domen till Miljööverdomstolen. Miljööverdomstolen gav kommunen tillstånd år 2006, vilket överklagades av sakägarna till Högsta domstolen.

Högsta domstolen upphävde de tidigare domarna år 2009, med motiveringen att alternativ utformning och alternativa lägen i sundet inte redovisades i miljökonsekvensbeskrivningen utan först i domstolsförhandlingen. Högsta domstolen ansåg att insyn och inflytande förloras om komplettering sker på sent stadium. Den svenska dammkommittén, swedCOLD, skriver mer om domen.
HD-dom SwedCold, 2009.pdf Pdf, 792 kB, öppnas i nytt fönster.

Sidansvarig:

Sidan uppdaterad: 2021-01-21
Kontakta oss
 • Teknik i Väst AB
 • 12. Teknisk stab
 • 671 81 Arvika
 • Besöksadress Östra Esplanaden 5

 • Elin Alsterhag
 • Chef Teknisk stab
 • Tfn 0570-817 57

 • Rolf Ränkeskog
 • Projektledare
 • Tfn 0570-816 16