Making Cities Resilient

Making Cities Resilient är en kampanja som lanserades i maj 2010 av FN:s organ för internationell katastrofriskreducering, UNISDR. Syftet med kampanjen är att skapa en motståndskraftig (resilient) kommun samt sätta klimatrisker på den politiska agendan. Genom att engagera beslutsfattare, privata företag och invånarna vill kampanjen visa på fördelarna med att arbeta förebyggande med riskhantering. Arvika kommun har deltagit i kampanjen sedan 2013 och är numera också en förebild i kampanjen.


Vad innebär det att vara med i kampanjen?

Risker kan till stor del förebyggas på lokal nivå och UNISDR har därför tagit fram en checklista med indikatorer där kommunen kan inspireras. Checklistan kallas U-scorecard och hela rapporten finns att läsa UNISDR:s webbplats.

Följande punkter bör lokalsamhället arbeta med för att skapa en motståndskraftig kommun:

  1. Att skapa en organisation för det riskreducerande arbete
  2. Identifiera och förstå dagens och morgondagens risker.
  3. Stärka kommunens ekonomiska förmåga att arbeta med resiliens
  4. Sträva efter en resilient stadsplanering
  5. Skydda de naturliga buffertzonerna som finns i ekonsystemet.
  6. Stärka förmågan hos våra samhällsviktiga verksamheter.
  7. Förstå och stärka civilsamhället och kulturens betydelse för en resilient kommun.
  8. Öka infrastrukturens resiliens.
  9. Säkerställ att det finns effektiv krishantering
  10. Möjliggör för en effektiv och väl genomtänkt återuppbyggnad (Build Back Better).

Nätverket Making Cities Resilient

Deltagandet i kampanjen har inneburit att Arvika har kunnat utbyta erfarenheter med andra kommuner som står inför liknande utmaningar. Nätverket i Sverige ses två gånger om året för att främst diskuterar frågor som rör klimatanpassning och översvämningar. Till varje nätverksträff brukar olika myndigheter och organisationer bjudas in.

Kampanjen har också lett till att Arvika kommun har fått ett bra kontaktnät i Sverige, vilket har varit till stor hjälp under arbete med översvämningsskyddet. I nätverket för Making Cities Resilient ingår Arvika, Jönköping, Göteborg, Karlstad, Kristianstad, Malmö, Jokkmokk, Vansbro, Vellinge och Ängelholm.

EU-projektet U-Scorecard

Under 2015-2016 deltog Arvika kommun i EU-projektet U-scorecard. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap var projektledare och förutom Arvika deltog, Jönköping, Greater Manchester (ENG), Stoke-on-Trent (ENG) samt Amadora i Portugal i projektet. Syftet var att testa indikatorerna för scorecard samt ge återkoppling till UNISDR och ACOM som tagit fram materialet.

Projektet har inneburit att kommunen fått möjlighet att utveckla arbetet med risk- och sårbarhetsanalysen framför allt genom att lyfta risker i planprocesser i ett tidigt stadie, samt förmågan att identifiera samhällsviktig verksamhet. Under projektperioden fick kommunen möjlighet att besöka både Jönköping, Amadora och Manchester för att få ta del av deras arbete. Under de tre tillfällen som projektgruppen träffades deltog även länder från mellanöstern, vilket har resulterat i att kommunen har ett internationellt nätverk med kommuner och städer som arbetar aktivt med riskhantering.

Sidansvarig:

Sidan uppdaterad: 2021-10-06