Så kan du påverka

Planprocessen, från idé tills dess att detaljplanen antas, är öppen och demokratisk.

Ett samråd av en detaljplan betyder att man under en period om minst tre veckor visar planförslaget för alla berörda, både boende i området och allmänhet, så att alla kan tycka till om förslaget.

Avsikten med samrådet är att samla in synpunkter från alla som har kunskaper om området och åsikter om den framtida utformningen. Samrådet innebär att handlingar finns tillgängliga i stadshuset, på biblioteket och på kommunens webbplats.

Ärendet annonseras också i lokalpressen och inbjudan till samråd skickas till alla som är berörda, kommunens nämnder och styrelser, länsstyrelsen, andra statliga myndigheter, intresseorganisationer med flera. Ibland hålls också ett offentligt samrådsmöte en kväll. Under samrådstiden tar Samhällsbyggnad emot synpunkter på planförslaget.

Observera att du måste lämna skriftliga synpunkter och vara sakägare för att kunna överklaga ett antagandebeslut. 

Mer information finns på Boverkets webbplats.

Sidansvarig:

Sidan uppdaterad: 2022-05-04
Kontakta oss