Detaljplanens dokument

Detaljplanen innehåller många olika dokument. Här förklarar vi vad de olika dokumenten innehåller.

Plankarta

På plankartan anges exakt vad som gäller inom hela det område detaljplanen omfattar. För all mark anges användning och egenskaper, till exempel användningen bostäder och egenskapen tvåvåningshus. Alla planbestämmelser redovisas tillsammans med plankartan, oftast även på samma dokument. Det är detaljplanekartan som är den juridiskt bindande handlingen.

Planbeskrivning

Planbeskrivningen redovisar förutsättningar och syften bakom detaljplanen och är till för att lättare förstå den färdiga planen. Bakgrunden till olika avvägningar som gjorts i arbetet med planen kan också redovisas. Planbeskrivningen som ofta innehåller illustrationer är inte juridiskt bindande. Genomförandebeskrivningen påvisar de praktiska åtgärder som måste genomföras för att planen ska kunna förverkligas. Den tar upp ekonomiska, tekniska, organisatoriska och fastighetsrättsliga frågor.

Illustrationsplan

Med hjälp av en illustrationsplan kan kommunen på ett enkelt sätt åskådliggöra planförslaget för allmänheten. Med hjälp av en karta kan man till exempel visa hur ny bebyggelse kan placeras. Illustrationsplanen är inte juridiskt bindande. I de fall planen är flexibel och inte anger exakt var byggnaderna ska stå är illustrationsplanen ett exempel på en av många möjligheter till byggnadernas placering.

Övriga dokument

Till detaljplanen kan det även finnas andra handlingar som inte är obligatoriska. Det kan till exempel finnas ett gestaltningsprogram, som ger riktlinjer om hur bebyggelsen kan utformas. Materialet kan också omfatta ytterligare illustrationer. Det kan vara foton, teckningar, bildmontage eller annat som visar hur området kan se ut när detaljplanen har vunnit laga kraft och alla byggnationer är klara, när detaljplanen är genomförd. Övriga dokument kan vara utredningar gällande exempelvis buller, geoteknik eller natur- och kulturvärden.

Miljökonsekvensbeskrivning, MKB

Om en plan medger en användning av mark eller av byggnader eller andra anläggningar som innebär en betydande påverkan på miljön, hälsan eller hushållningen med mark och vatten, ska enligt plan- och bygglagen (PBL) en miljökonsekvensbeskrivning (MKB) upprättas. MKB är ett särskilt dokument där konsekvenserna av en föreslagen åtgärd ska framgå. Konsekvenserna av förslaget ska jämföras med ett så kallat 0-alternativ, att förändringen inte blir av. Ofta är påverkan på miljön inte så stor att en MKB krävs. De begränsade konsekvenser som uppstår redovisas då i planbeskrivningen.

Samrådsredogörelse

Efter samrådsskedet upprättas oftast en samrådsredogörelse, där de synpunkter som framförts under tiden för samrådet finns sammanställda. Varje synpunkt kommenteras och bemöts av kommunen. Inkomna synpunkter ska finnas sammanställda när planen antas.

Granskningsutlåtande

En sammanställning görs också över de synpunkter som lämnats i samband med granskningen eller utställningen. Alla inkomna synpunkter med kommentarer bifogas planhandlingarna när detaljplanen ska antas.

Sidansvarig:

Sidan uppdaterad: 2022-05-04
Kontakta oss