Lyssna på sidan Lyssna

Hjorten 1-4, Smeden 6 m fl

ritning

Detaljplan för ny högstadieskola
Hjorten 1-4, Smeden 6 samt del av Solbergastaden 1:4

Detaljplanens syfte är att möjliggöra för ny högstadieskola i kvarteret Hjorten och del av kvarteret Smeden med möjlighet att skapa förbindelse mellan kvarteren över/under Per Anderssons gata, samtidigt som siktlinjen och passagemöjligheten för gående längs gatan värnas. Planen syftar även till att pröva möjligheten till bostäder/kontor/centrumändamål inom resterande delar av kv. Smeden. Dessutom ska de kulturhistoriska värderna värnas för Centralskolans huvudbyggnad. Planen ska även möjliggöra för parkändamål för skolans behov samt för allmänheten.

Planförslaget är i sin helhet inte förenlig med gällande Översiktsplan. Detta då kvarteret Hjorten vid tidpunkten då Översiktsplanen togs fram avsågs planeras för bostäder. Planförslaget anses dock förenligt då det finns ställningstaganden om ändamålsenliga lokaler för utbildning samt att Arvika stad ska växa främst genom förtätning.

Detaljplanen antogs av Kommunfullmäktige den 24 september 2018. Under en treveckorsperiod fanns det möjlighet för dem som lämnade synpunkter (som inte har blivit tillgodosedda) under samråd och granskning, att överklaga beslutet till Mark- och miljödomstolen. Fyra överklaganden kom in som nu skickats vidare till Mark- och miljödomstolen.

Här nedan kan du titta på antagandehandlingarna samt de utredningar som tagits fram i planarbetet.

Sidansvarig:

Sidan uppdaterad: 2018-11-13
Kontakta oss
 • 19. Samhällsbyggnad
 • 671 81 Arvika
 • Besöksadress Östra Esplanaden 5

 • Jenny Bollner
 • Planarkitekt
 • Tfn 0570-828 47
 • Mobil 070-277 13 06

 • Siw Niva
 • Planarkitekt
 • Tfn 0570-816 53

 • Maria A Olsson
 • Planassistent
 • Tfn 0570-816 41