Lyssna på sidan Lyssna

Hjorten 1-4, Smeden 6 m fl

ritning

Detaljplan för Hjorten 1-4, Smeden 6 samt del av Solbergastaden 1:4.

Ett förslag till detaljplan har tagits fram för en ny högstadieskola – Hjorten 1-4, Smeden 6 samt del av Solbergastaden 1:4, och sänds nu ut för granskning enligt PBL 5 kap 18§ plan- och bygglagen.

Detaljplanens syfte är att möjliggöra för ny högstadieskola på kvarteret Hjorten och del av kvarteret Smeden med möjlighet att skapa förbindelse mellan kvarteren över/under Per Anderssons gata, samtidigt som siktlinjen och passagemöjligheten för gående läng gatan värnas. Planen syftar även till att pröva möjligheten till bostäder/kontor/centrumändamål inom resterande delar av kv. Smeden. Dessutom ska de kulturhistoriska värderna värnas för Centralskolans huvudbyggnad. Planen ska även möjliggöra för parkändamål för skolans behov samt för allmänheten.

Planförslaget är i sin helhet inte förenlig med gällande översiktsplan. Detta då kvarteret Hjorten vid tidpunkten då översiktsplanen togs fram avsågs planeras för bostäder. Planförslaget anses dock förenligt då det finns ställningstaganden om ändamålsenliga lokaler för utbildning samt att Arvika stad ska växa främst genom förtätning.

Enligt plan- och bygglagen 5 kapitlet, ska länsstyrelsen, berörda kommuner, övriga myndigheter, sammanslutningar och enskilda i övrigt som har väsentligt intresse av förslaget beredas tillfälle för granskning.

Syftet med granskningen är att förbättra beslutsunderlaget samt ge möjlighet till insyn och påverkan. Inkomna synpunkter kommer att sammanställas och kommenteras i ett granskningsutlåtande.


Planhandlingar

Planhandlingar finns tillgängliga den 5 juli-17 augusti i stadshuset plan 2, Östra Esplanaden 5, på Arvika Bibliotek, Kyrkogatan 39 A samt nedan.

Synpunkter och mer information

Synpunkter på samrådsförslaget kan lämnas skriftligen senast den 17 augusti 2018 till: Arvika kommun, 19. Planering och utveckling, 671 81 Arvika eller nedan via formuläret.

Den som inte senast under granskningstiden har lämnat någon skriftlig synpunkt på förslaget kan förlora rätten att överklaga beslutet att anta planen. Bostadsrättsföreningar och hyresvärdar uppmanas informera medlemmar/hyresgäster om detaljplaneförslaget.

Ytterligare upplysningar lämnas av planarkitekt Jenny Bollner, tfn 0570-828 47 och planchef Hilde Axelsson 0570-818 51.

Mer information (bland annat den pedagogiska verksamhetsidén) finns på webbsidan Framtidens skolorganisation.

Lämna synpunkter via formuläret


Jag är införstådd med att de personuppgifter jag lämnar kommer att registreras i ett ärendehanteringssystem och användas för ärendets hantering samt att alla uppgifter är offentliga. Mer information om Arvika kommuns hantering av personuppgifter finns på www.arvika.se/dataskydd *

User information


Sidansvarig:

Sidan uppdaterad: 2018-07-04
Kontakta oss
  • 19. Planering och utveckling
  • 671 81 Arvika
  • Besöksadress Östra Esplanaden 5

  • Jenny Bollner
  • Planarkitekt
  • Tfn 0570-828 47
  • Mobil 070-277 13 06

  • Maria A Olsson
  • Planassistent
  • Tfn 0570-816 41