Fors kraftstation

karta

Detaljplan för Fors kraftstation del av fastighet Hillringsberg 4:23

Fastighetsägare för fastigheten Hillringsberg 4:23 har inkommit med önskemål om att bygga om Fors kraftstation i Hillringsberg till bostad med möjlighet till kontor och lager för att även kunna bedriva sitt företag i kraftstationen. I gällande detaljplan är fastigheten planlagd för industriändamål, och planen behöver därför ändras för att kraftstationen ska kunna användas så som man önskar. I samband med planarbetet har en antikvarisk förundersökning tagits fram för att säkerställa byggnadens kulturhistoriska värden.


Planhandlingar

Samråd pågår för detaljplanen den 3 juni-27 juni 2022. Handlingarna finns också utställda i stadshusets entré, Östra Esplanaden 5 i Arvika.

Vissa av handlingarna ovan är inte tillgänglighetsanpassade. Om du har problem med åtkomsten till dem, kontakta Jenny Bollner, tfn 0570-828 47 eller e-posta till jenny.bollner@arvika.se.


Synpunkter och mer information

Dina synpunkter på samrådsförslaget ska du lämna skriftligt senast den 27 juni till Arvika kommun, 19. Samhällsbyggnad, 671 81 Arvika eller via formuläret nedan. Om du inte har lämnat någon skriftlig synpunkt på förslaget senast under granskningstiden, kan du förlora rätten att överklaga beslutet att anta planen.

Om du har frågor om planförslaget, kontakta planarkitekt Jenny Bollner, tfn 0570-828 47 eller e-posta till jenny.bollner@arvika.se.

Lämna synpunkter via formuläret


Jag är införstådd med att de personuppgifter jag lämnar kommer att registreras i ett ärendehanteringssystem och användas för ärendets hantering samt att alla uppgifter är offentliga. Mer information om Arvika kommuns hantering av personuppgifter finns på www.arvika.se/dataskydd. * (obligatorisk)Sidansvarig:

Sidan uppdaterad: 2022-06-16