Lyssna på sidan Lyssna

Fördjupad översiktsplan hamnen

kartskiss

Fördjupad översiktsplan för hamnen i Arvika med tillhörande miljökonsekvensbeskrivning, MKB.

Ett förslag till fördjupad översiktsplan med tillhörande MKB har tagits fram för hamnen i Arvika. Kommunstyrelsen beslutade den 4 december 2018 att föreslagen fördjupning och MKB ska samrådas enligt plan- och bygglagen (PBL) 3 kap § 8 och § 9 under tiden 14 december 2018 till 8 februari 2019.

Syftet med fördjupningen av översiktsplanen är att ta fram ett planeringsunderlag som är aktuellt över en längre tid och som tar upp de väsentliga ämnena för en trygg, säker och hållbar livsmiljö i hamnen. Hamnområdet ska utvecklas och göra Arvika mer attraktivt genom att erbjuda nya möjligheter för näringsliv, boende, kultur, föreningsliv och kreativitet.

Länsstyrelsen, berörda kommuner, övriga myndigheter, sammanslutningar och enskilda i övrigt som har intresse av förslag till plan och MKB beredas tillfälle till samråd.

Syftet med samrådet är att få fram ett så bra beslutsunderlag som möjligt och att ge möjlighet till insyn och påverkan. Inkomna synpunkter kommer att sammanställas och kommenteras i en samrådsredogörelse.


Planhandlingar

Planhandlingar finns tillgängliga i stadshuset plan 2, Östra Esplanaden 5, på Arvika Bibliotek, Kyrkogatan 39 A samt nedan.

FörslagPDF

MiljökonsekvensbeskrivningPDF

IllustrationskartaPDF

MarkanvändningskartaPDF

ÅtgärdsvalsstudiePDF

BullerutredningPDF

Historik och kulturhistoriska värdenPDF

Kulturhistorisk värderingPDF

Risk- och sårbarhetsanalysPDF

ProgramPDF

 

Synpunkter och mer information

Synpunkter på samrådsförslaget kan lämnas skriftligt senast den 8 februari 2019 till: Arvika kommun, 19. Samhällsbyggnad, 671 81 Arvika eller nedan via formuläret.

För den som önskar komma och prata om planförslaget med personal från Samhällsbyggnad och politiker, finns vi på plats på biblioteket mellan klockan 15-17 följande dagar: Onsdag 19 december, 9 januari, 16 januari, 23 januari och 30 januari.

Det kommer också att hållas ett samrådsmöte på biblioteket onsdagen den 16 januari klockan 18.00 i hörsalen.

Ytterligare upplysningar lämnas av Siw Niva, tfn 0570-816 53.

Det finns mer information på webbplatsen kring hamnområdet.

Lämna synpunkter via formuläret


Jag är införstådd med att de personuppgifter jag lämnar kommer att registreras i ett ärendehanteringssystem och användas för ärendets hantering samt att alla uppgifter är offentliga. Mer information om Arvika kommuns hantering av personuppgifter finns på www.arvika.se/dataskydd * (obligatorisk)Sidansvarig:

Sidan uppdaterad: 2018-12-13
Kontakta oss
 • 19. Samhällsbyggnad
 • 671 81 Arvika
 • Besöksadress Östra Esplanaden 5

 • Jenny Bollner
 • Planarkitekt
 • Tfn 0570-828 47
 • Mobil 070-277 13 06

 • Siw Niva
 • Planarkitekt
 • Tfn 0570-816 53

 • Maria A Olsson
 • Planassistent
 • Tfn 0570-816 41