Båten

karta

Granskning detaljplan för Rosendal 2:2, förskolan Båten

Ett förslag till detaljplan har tagits fram för del av Rosendal 2:2, förskolan Båten och ställs nu ut på granskning, under perioden 11 november-2 december 2022. Under granskningen ges myndigheter, sakägare och andra som berörs av planen möjlighet att lämna synpunkter på planförslaget. Planförslaget var ute på samråd 15 mars-12 april 2022. Efter samrådet har vissa revideringar gjorts utifrån de inkomna synpunkterna. Synpunkterna från samrådet finns sammanställda och bemötta i samrådsredogörelsen.

Bakgrund

På aktuell plats finns idag en tillfällig förskola där fyra avdelningar bedrivs i modulbyggnader. Verksamheten har fått ett tillfälligt bygglov fram till 2022. Lärande och stöd ser att förskolan har blivit en attraktiv förskola med god utemiljö. Förskolan önskas nu göras permanent varpå en ny detaljplan krävs. I samband med att en ny detaljplan tas fram för området föreslås en bredare markanvändning för skolverksamhet som även möjliggör för ett eventuellt framtida skiftande behov inom verksamheten, samt som ger förutsättningar att kunna bedriva vård om behov uppstår.

Förslaget till ny detaljplanen har stöd i kommunens översiktsplan.

Planhandlingar

Granskning pågår för detaljplanen den 11 november-2 december 2022. Handlingar finns utställda nedan. Handlingarna finns också utställda i stadshusets entré, Östra Esplanaden 5 i Arvika.

Vissa av handlingarna ovan är inte tillgänglighetsanpassade. Om du har problem med åtkomsten till dem, kontakta samhällsbyggnadschef Ida Svensson, tfn 0570-818 51, ida.svensson@arvika.se

Synpunkter och mer information

Dina synpunkter på granskningsförslaget ska du lämna skriftligt senast den 2 december till Arvika kommun, 19. Samhällsbyggnad, 671 81 Arvika eller via formuläret nedan. Om du inte har lämnat någon skriftlig synpunkt på förslaget senast under granskningstiden, kan du förlora rätten att överklaga beslutet att anta planen.

Om du har frågor om planförslaget, kontakta: samhällsbyggnadschef Ida Svensson, tfn 0570-818 51, ida.svensson@arvika.se

Lämna synpunkter via formuläret


Jag är införstådd med att de personuppgifter jag lämnar kommer att registreras i ett ärendehanteringssystem och användas för ärendets hantering samt att alla uppgifter är offentliga. Mer information om Arvika kommuns hantering av personuppgifter finns på www.arvika.se/dataskydd. * (obligatorisk)Sidansvarig:

Sidan uppdaterad: 2022-11-10