Detaljplaner

Detaljplaner reglerar hur marken och vattnet används och hur bebyggelsen utformas och ska enligt plan- och bygglagen upprättas vid följande tillfällen;

  • ny sammanhållen bebyggelse
  • ny enstaka byggnad eller anläggning vars användning får betydande inverkan på omgivningen  
  • ny enstaka byggnad inom ett område där det är stort bebyggelsetryck
  • förändring eller bevarande av befintlig bebyggelse

Detaljplaner är juridiskt bindande och ligger till grund för bygglovprövningen. En detaljplan har rättsverkningar för kommunen och för enskilda fastighetsägare. Detaljplanen har en genomförandetid (=den tid kommunen garanterar fastighetsägarna att de rättigheter och skyldigheter som planen anger inte kommer att ändras). Genomförandetiden är minst 5 och högst 15 år, vilket innebär att fastighetsägaren har en garanterad byggrätt under genomförandetiden. Vill kommunen ändra detaljplanen under genomförandetiden kan fastighetsägaren ha rätt till ersättning. En detaljplan gäller alltid tills den ändras, ersätts eller upphävs.

Vissa mindre avvikelser från detaljplanen kan göras av Myndighetsnämnden (som tar beslut om bygglov) i samband med bygglovprövningen, om avvikelserna är förenliga med syftet med planen.

Det finns drygt 300 olika gällande detaljplaner i Arvika stad samt cirka 100 detaljplaner i övriga delar av kommunen och då främst inom tätbebyggda delar. Vissa av detaljplanerna i Arvika är upp till 100 år gamla. Äldre planer som till exempel byggnadsplaner, avstyckningsplaner, stadsplaner med mera gäller idag som detaljplaner och reglerar byggrätt.

Kommunstyrelsen, genom Kommunledningsutskottet, har ansvar för detaljplaneringen i kommunen och tar olika beslut i fråga om upprättandet av nya detaljplaner. Hur den fysiska planeringen ska bedrivas regleras av plan- och bygglagen, PBL. Mer information finns under sidan Planprocessen.

Gällande detaljplaner

Här finns de detaljplaner som vunnit laga kraft under senare år. Planerna är sorterade efter det år som planen vann laga kraft samt efter kvartersnamn. Äldre gällande planer finns att titta på i stadshusets arkiv.

Sidansvarig:

Sidan uppdaterad: 2022-10-04