Kommunens planarbete

Flygbild över Arvika stad

Vad är det som styr vad marken och vattnet i vår kommun ska användas till? Sveriges kommuner har genom plan- och bygglagen ett så kallat planmonopol som innebär att planeringen av mark och vatten ska ske via kommunen som ska bevaka olika allmänna intressen som till exempel naturmiljö, kulturmiljö, trafik och stadsbildsfrågor. Förutom plan- och bygglagen styrs samhällsplaneringen av en mängd andra lagar och förordningar, till exempel miljöbalken.

Den fysiska samhällsplaneringen sker i huvudsak på två nivåer – en översiktlig (för hela kommunen eller ett större geografiskt område) och en detaljerad (för avgränsade, oftast tätbebyggda, områden med en tydlig exploateringsinriktning).

Oavsett vilken planeringsnivå det handlar om ska planprocesserna ske i en öppen och demokratisk process där allmänna intressen ska vägas mot varandra och mot enskilda intressen.

Sidansvarig:

Sidan uppdaterad: 2022-05-04