Förrättningar, avstyckningar

En lantmäteriförrättning kan bilda eller förändra fastigheter. Den kan också bestämma en fastighets gränser och omfattning eller skapa olika typer av rättigheter. Förrättningen kan också omfatta olika åtgärder. Här följer exempel på olika typer av förrättningar:

Fastighetsreglering

Genom fastighetsreglering kan du till exempel överföra mark från en fastighet till en annan.

Avstyckning

Genom avstyckning kan man bilda nya fastigheter. Om du köpt ett område av en större fastighet för att till exempel bygga ett hus, måste området skiljas från den större fastigheten (stamfastigheten). Det gör man med avstyckning.

Avstyckningen ska ha storlek och utformning så att den blir lämplig för sitt ändamål till exempel åretrunt- eller fritidsbostad. Det är också viktigt att den avstyckade fastigheten kan få utfartsväg, vatten och avlopp med mera.

Delning av fastighet, klyvning

När du äger en fastighet tillsammans med någon annan och vill dela på fastigheten så att varje delägare får en egen ny fastighet, då kan du klyva fastigheten.

Sammanläggning

Sammanläggning innebär att den som äger flera fastigheter eller fastighetsdelar, kan lägga samman dessa till en enda fastighet.


Anläggningsförrättning, gemensamhetsanläggning

Man kan bilda en gemensamhetsanläggning för en anläggning som är till nytta för två eller flera fastigheter. Vanliga gemensamhetsanläggningar är vägar och privata VA-anläggningar, men det kan också vara till exempel kvartersgårdar och tvättstugor.

Gemensamhetsanläggningar kan förvaltas av en samfällighetsförening. En vanlig typ av samfällighetsförening är så kallade vägföreningar.

Sidansvarig:

Sidan uppdaterad: 2022-02-03