Lantmäteri

All mark i Sverige är indelad i fastigheter och alla fastigheter har en särskild beteckning inom kommunen. Beteckningen består av namn och nummer - till exempel Arvika Styckåsen 1:2.

En fastighet är ett eller flera avgränsade områden på marken. Till fastigheten hör byggnad, ledning, stängsel och annan anläggning som placerats i eller ovan jord för stadigvarande bruk. Dessa är fastighetstillbehör i juridisk mening.

Genom en lantmäteriförrättning kan fastighetsindelningen förändras. Det kan handla om att nybilda eller ändra fastigheter och rättigheter - ibland om att klarlägga var fastighetens gränser går.

Om ägare till flera fastigheter behöver samverka kring ett gemensamt behov kan även detta lösas i en lantmäteriförrättning. Det kan också handla om avstyckning av fastighet eller behandling av servitut.

Lantmäteriet är en statlig myndighet som har till uppgift att ge geografisk information, fastställa ortnamn, ansvara för de geodetiska
referenssystemen (systemen för att mäta in geografiska lägen) och ansvara för fastighetsindelningen i Sverige.
Lantmäteriet är också inskrivningsmyndighet, det vill säga ansvarar för ärenden om lagfart, inteckning eller annan inskrivning.

Det är Lantmäteriet som sköter lantmäteriärenden i Arvika kommun. Kontakta Lantmäteriet om du har frågor om nybildning eller ändring av fastigheter (indelningen av mark). På Lantmäteriets webbplats finns också uppgifter om hur du kan få fastighetsinformation om din egen och andras fastigheter.

Sidansvarig:

Sidan uppdaterad: 2022-02-03