Värmepump

Här finns mer information om vad som gäller om du vill installera en värmepump.

Värmepumpar - berg, mark eller ytvatten

Innan du installerar en värmepump som utvinner värme ur berg, mark eller ytvatten så måste du enligt lag göra en anmälan till Myndighetsnämnden. Anmälan ska ske i god tid, senast fem veckor innan borrning eller utläggning av kollektorslang i sjö eller mark. Inom vissa områden, till exempel inom Rackens och Klässbols vattenskyddsområden, krävs tillstånd. Anmälan eller ansökan gör du via vår e-tjänst eller blankett.

Installerar du en anläggning utan att först ha gjort en anmälan eller sökt tillstånd, så riskerar du som fastighetsägare att få betala en miljösanktionsavgift. Tänk på att det alltid är ditt ansvar att anmäla eller ansöka - inte din entreprenörs.

Borrhål för bergvärme bör inte placeras närmare än 30 m från borrad dricksvattentäkt och 20 meter från grävd dricksvattentäkt. Det bör heller inte placeras närmare än 30 meter från en avloppsanläggning. Om marken lutar bör den placeras ovanför.

För att vara säker på att inte påverka grannens energiuttag bör inte borrhål för energiuttag placeras närmare än 20 meter från varandra.

Luftvärmepumpar

För värmepumpar som utvinner värme ur luft finns ingen anmälnings- eller tillståndsplikt. Däremot är du som fastighetsägare alltid ansvarig för den påverkan som luftvärmepumpen kan ha på människors hälsa och på miljön.

I och med att luftvärmepumparna har blivit effektivare har antalet installationer ökat vilket tyvärr också gäller antalet telefonsamtal som Miljöstaben får från grannar som störs av buller. För att minimera risken för att någon ska störas så är det första du ska tänka på att alltid samråda med dina grannar då du står i begrepp att installera en sådan värmepump.

Valet av placering är viktig för att undvika att någon störs av buller – att rikta aggregatet direkt mot din grannens fasad är förstås olämpligt, särskilt om avståndet är kort. Tänk också på att väga in de ljudnivåer som tillverkaren anger att värmepumpen ska underskrida i bedömningen då du väljer bland de olika fabrikat och modeller som finns på marknaden.

Myndighetsnämnden kan, om det visar sig att ljudnivåerna innebär olägenhet för människors hälsa, ställa krav på bullerreducerande åtgärder eller i vissa fall till och med förbjuda användningen av en störande värmepump.

Hjälpte informationen på sidan dig?