Strandskydd

Runt alla sjöar och vattendrag gäller särskilda strandskyddsbestämmelser, dessa regleras i miljöbalken. Syftet med strandskyddet är att ge människor tillgång till strandområden genom allemansrätten, dessutom syftar bestämmelserna till att skydda djur och växter.

Strandskyddet varierar mellan 100-200 meter från strandlinjen både inåt land och ut i vattnet. Om du ska bygga i det området måste du söka strandskyddsdispens.

Myndighetsnämnden kan besluta om dispens från strandskyddet i samband med en ansökan om ett förhandsbesked eller ett bygglov. För att få en dispens krävs att det finns särskilda skäl enligt miljöbalken 7 kap 18 §.

I de fall dispens lämnas ska Myndighetsnämnden också besluta om tomtplatsavgränsning, det vill säga avgöra hur stort område runt byggnaderna eller anläggningen som får tas i anspråk som tomt eller på annat sätt användas för det avsedda ändamålet. Beslutet medför att allemansrätten upphör inom detta område om byggnationen kommer till stånd.

Även om det du tänker bygga inte kräver bygglov kan det krävas strandskyddsdispens. Ett exempel är om du vill sätta upp en friggebod nära vattnet.

I Arvika kommun finns en antagen LIS-plan (Landsbygdsutveckling i strandnära lägen) som är ett tillägg till översiktsplanen enligt miljöbalken 7 kap 18 d §,

Naturvårdsverkets webbplats har mer information om strandskydd.

De här åtgärderna omfattas av strandskyddsbestämmelserna i miljöbalken:

 • Om ny byggnad uppförs
 • Om byggnader eller byggnaders användning ändras eller andra anläggningar eller anordningar utförs, om det hindrar eller avhåller allmänheten från att beträda ett område där den annars skulle ha fått färdas fritt
 • Om grävningsarbeten eller andra förberedelsearbeten utförs för byggander, anläggningar eller andra anordningar som avses i punkterna ovan
 • Om åtgärder utförs som väsentligt förändrar livsvillkoren för djur- eller växtarter

Ansöka om strandskyddsdispens

Handlingar som behövs:

 • Ansökningsblanketten "Ansökan om bygglov mm"
 • Situationsplan (där platsen för byggnation märkts ut)

Sidansvarig:

Sidan uppdaterad: 2022-09-14
Kontakta oss
 • 19. Bygglov
 • Besöksadress Östra Esplanaden 5
 • 671 81 Arvika
 • Tfn 0570-820 12

 • Telefontider mån, tis o tors kl 10.00-11.45
 • Besök bokas via e-post.

 • E-post:
 • bygglovenheten@arvika.se

 • Personalvakanser gör att det för närvarande är längre väntetid för bygglovärenden liksom att komma fram på telefon.