Marklov

Plantera skog och fälla träd

Du kan behöva marklov för att plantera skog och för att fälla skyddade träd om kommunen bestämt detta i en detaljplan eller i områdesbestämmelser. Finns bestämmelser kan det till exempel handla om ett behov att skydda träd som utgör värdefulla inslag i den bebyggda miljön. Det kan vara både enstaka träd och en grupp av träd, som exempelvis en allé. Att plantera enstaka träd på din tomt kräver inte marklov.

Schaktningar och fyllningar

Schaktningar eller fyllningar som avsevärt ändrar höjdläget kräver marklov inom detaljplanelagt område.

Schaktning och fyllning som görs i samband med byggnadsarbeten kräver inte ett separat marklov, eftersom markarbetena prövas i själva bygglovärendet. Den färdiga markhöjden behöver därför framgå av handlingarna i bygglovansökan. Uttrycket schaktning innefattar både jord- och bergschaktning samt sprängning. I samband med sprängning ska ett tillstånd lämnas av polisen.

Ansöka om marklov

Handlingar som behövs:

 • Ansökningsblanketten "Anmälan om bygglov mm"
 • Situationsplan (avstånd till fastighetsgräns från plats för åtgärd markeras)
 • Marksektion

Mer information kring hur areor och höjder beräknas, liksom kring vad
olika typer av ritningar innehåller, finns på sidan "Areor, höjder och ritningar. Länk till annan webbplats."

Sidansvarig:

Sidan uppdaterad: 2022-09-14
Kontakta oss
 • 19. Bygglov
 • Besöksadress Östra Esplanaden 5
 • 671 81 Arvika
 • Tfn 0570-820 12

 • Telefontider mån, tis o tors kl 10.00-11.45
 • Besök bokas via e-post.

 • E-post:
 • bygglovenheten@arvika.se

 • Personalvakanser gör att det för närvarande är längre väntetid för bygglovärenden liksom att komma fram på telefon.