Avgifter, taxor

Bygglovtaxa

Plan- och bygglagen ger möjligheter för Myndighetsnämnden att ta ut en avgift i ärenden om lov, förhandsbesked och anmälan. Myndighetsnämnden kan dessutom ta ut en avgift för villkorsbesked och ingripandebesked, tekniskt samråd och slutsamråd, tillsynsbesök på arbetsplatsen och kungörelse i Post- och inrikes Tidningar.

Kommunfullmäktige i Arvika kommun har beslutat att avgifter för byggnads- eller rivningsåtgärder ska tas ut enligt Sveriges Kommuner och Regioners taxa.

Avgiftens storlek är baserad på olika faktorer som till exempel byggnadens storlek, typ av byggnation samt typ av byggnad. Om åtgärden är strandnära krävs även en strandskyddsdispens. Om byggnation sker inom eller utanför planlagt område påverkar även detta avgiftens storlek.

För att få en uppfattning om avgifternas storlek får du nedan några exempel.

Exempel 2020

Avgift för besked

Förhandsbesked + kungörelse - 3 784+239 = 4 023 kr
Strandskyddsdispens - 7 568 kr

Bygglov för ett planenligt enbostadshus med garage med en bruttoarea mindre än 199 kvm

Bygglov + kungörelse 15 741 + 239 = 15 980 kr

För alla ärenden där det krävs att grannar hörs, tillkommer en avgift på 1 514 till 4 541 kr beroende på antal.         
                  

Avgift för anmälan

Eldstad - 946 kr
Ventilationsändring enbostadshus - 1 892 kr

Avgift för anmälan "Attefallshus", takkupor, tillbyggnad 15 kvm, ytterligare bostad

2 000-4 400 kr.

Sidansvarig:

Sidan uppdaterad: 2022-09-14
Kontakta oss
  • 19. Bygglov
  • Besöksadress Östra Esplanaden 5
  • 671 81 Arvika
  • Tfn 0570-820 12

  • Telefontider mån, tis o tors kl 10.00-11.45
  • Besök bokas via e-post.

  • E-post:
  • bygglovenheten@arvika.se

  • Personalvakanser gör att det för närvarande är längre väntetid för bygglovärenden liksom att komma fram på telefon.