Anmälan, bygganmälan

Det finns arbeten som inte kräver bygglov, men som istället kräver en anmälan (det som tidigare kallades för bygganmälan). Om en åtgärd är lovpliktig ska du i stället lämna in en ansökan om bygglov. Om anmälningspliktiga delar ingår behöver ingen separat anmälan lämnas in, utan det tas med i lovansökan.

Från och med den 2 juli 2014 gäller vissa förändringar i plan- och bygglagen, vilket innebär att det inte krävs bygglov för att utföra vissa åtgärder, exempelvis bygga ”Attefallshus” och tillbyggnad på max 15 kvm. Det krävs istället en anmälan till kommunen och ett startbesked måste fås innan byggstart. Mer information om åtgärderna och vad anmälan ska innehålla finns på webbplatsen.

När behöver du göra en anmälan?

 • Installation av en braskamin/eldstad/öppen spis/rökkanal.
 • Ändring av en byggnads bärande konstruktion, exempelvis ingrepp i en bärande vägg.
 • En betydande förändring i en byggnad/lägenhets planlösning som exempelvis påverkar tillgängligheten, vatten eller ventilation.
 • Rivning av en byggnad. Undantag är rivning av byggnader för jordbruk, skogsbruk och annan liknande näring.
 • Installation eller betydande ändring av hiss, rökkanal, vatten och avlopp eller ventilation.
 • En ändring som avsevärt påverkar brandskyddet i en byggnad.
 • Underhåll av en byggnad eller anläggning med kulturskydd, speciellt bevarandevärde eller som har skyddsbestämmelser.


Eldstad och rökkanal

För att få installera en eldstad måste du lämna in en anmälan till Bygglovavdelningen. I vissa fall, om skorstenen tydligt påverkar byggnadens utseende, kan det även behövas ett bygglov.

Kontakta en skorstensfejarmästare

Du behöver först ta kontakt med en skorstensfejarmästare eller annan sakkunnig för att diskutera utformningen av rökkanalen. Om du behöver installera en ny rökkanal kan du få rekommendationer om lämplig placering och hur tillträde till skorstenen ska ske. Du kan behöva renovera en befintlig rökkanal innan du kan ta den i bruk. När du installerat eldstaden tar du åter igen kontakt med skorstensfejarmästare eller annan sakkunnig för att provtrycka rökkanalen.

Du ansvarar för säkerheten

Du är själv ansvarig för att lagar och regler, till exempel Boverkets byggregler, följs vid installation och eldning. Oavsett om du väljer en färdig, typgodkänd braskamin, vedspis i köket, kakelugn eller murad spis av egen design är brandsäkerheten det mest väsentliga.

Besiktning

Skorstenen ska kunna besiktigas i sin helhet, så bygg inte igen före besiktningen. Vid besiktningen kontrolleras bland annat att genomföringen i bjälklaget är brandsäkert.

Tala med dina grannar

Det kan vara bra att tala med dina grannar innan du börjar bygga. Om Miljöstaben får in återkommande klagomål på röken kan det medföra restriktioner eller eldningsförbud för eldstaden.

Startbesked

Du får hem ett beslut om att få påbörja installationen i form av ett startbesked. Av startbeskedet framgår även vad som krävs för att du ska få ett slutbesked. Oftast räcker det med att du, efter att du installerat eldstaden, skickar in godkänt besiktningsprotokoll från din skorstensfejarmästare tillsammans med en ansökan om slutbesked. Det är du själv som ser till att anläggningen godkänns och att intyget skickas in till Bygglovavdelningen.

Göra en anmälan

Beroende på vad din anmälan gäller kan ytterligare handlingar behövas. Bygglovavdelningen kan hjälpa dig med vad som ska lämnas in.

Blanketten för anmälan heter "Anmälan enligt plan- och bygglagen". För anmälan av eldstad eller/och rökkanal finns en särskild blankett, "Anmälan eldstad och rökkanal" - du kan också anmäla via vår e-tjänst.

Sidansvarig:

Sidan uppdaterad: 2022-09-14
Kontakta oss
 • 19. Bygglov
 • Besöksadress Östra Esplanaden 5
 • 671 81 Arvika
 • Tfn 0570-820 12

 • Telefontider mån, tis o tors kl 10.00-11.45
 • Besök bokas via e-post.

 • E-post:
 • bygglovenheten@arvika.se

 • Personalvakanser gör att det för närvarande är längre väntetid för bygglovärenden liksom att komma fram på telefon.