Sotning

Kommunen ansvarar för att sotningsverksamheten inom kommunen utförs enligt bestämmelserna i lagen. Detaljregleringen i lagen har minskat, vilket innebär att kommunen har större möjligheter att organisera verksamheten. Ungefär var femte brand i byggnad i Sverige är en soteld och sotningsverksamheten är därför en viktig del i kommunens brandförebyggande arbete.

Tidigare innebar begreppet sotning att både rengöring och enklare brandskyddskontroll gjordes samtidigt. Sotningsverksamheten är nu uppdelad i två separata uppdrag; sotning och brandskyddskontroll, som kan göras med olika tidsintervaller.

Sotning

Sotning är viktig för att förhindra brand, men också ur ekonomisk och miljömässig synvinkel. En panna som rengörs med jämna mellanrum förbrukar exempelvis mindre energi. Det är kommunen som beslutar om hur ofta det normalt ska sotas. I enskilda fall kan det behöva sotas oftare av brandskyddstekniska skäl.

Sotning & Ventilation heter företaget som gör sotningen på uppdrag av kommunen.

Du kan också ansöka om tillstånd för att själv få sota din eldstad. För att få dispens måste du ha kunskap och utrustning för att på ett säkert sätt kunna genomföra sotningen. Kontakta Räddningstjänsten för mer information.

Brandskyddskontroll

Syftet med brandskyddskontrollen är att så tidigt som möjligt upptäcka fel och brister hos anläggningen som kan innebära risker för brand. Detta kontrolleras:

  • sotbildning och beläggningar
  • skador eller förändringar i eldstad och rökkanal
  • temperaturförhållanden
  • tryckförhållanden och täthet
  • drift och skötsel av anläggningen

Det är skorstensfejarmästaren och hans personal som gör brandskyddskontrollen och som sen fakturerar dig för arbetet. Brandskyddskontrollen innefattar hela värmeanläggningen liksom taket och takskyddsanordningar. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap har regler för hur ofta brandskyddskontroll ska göras - intervallen är två, tre eller sex år beroende på vilken typ av anläggning du har.

Fastighetsägaren är själv ansvarig för rengöring av imkanalen/köksfläkten i villan. Kontakta sotaren för mer information.

Sidansvarig:

Sidan uppdaterad: 2022-09-29