Lyssna på sidan Lyssna

Bostadsanpassning

Bostadsanpassningsbidrag kan sökas av dig som har en funktionsnedsättning och som behöver ändra i eller omkring din bostad för att den ska fungera bättre för dig.

Vanliga åtgärder är att bredda dörrar, ta bort trösklar, byta bort badkaret mot en dusch, ändra kök samt utvändig ramp eller lyftanordning.

Vem kan ansöka om bidrag?

Bidraget riktar sig till alla typer av funktionsnedsättningar, till exempel rörelsehinder, nedsatt syn, utvecklingsstörning eller allergi. Tänk på funktionsnedsättningen ska vara varaktig eller långvarig.

Bidrag lämnas till enskild person, vare sig du äger fastigheten eller bor i den med hyres- eller bostadsrätt. Det ska vara en permanentbostad, inget fritidshus.

Vad ska vara med i ansökan?

I ansökan ska du lista alla åtgärder som du vill söka bostadsanpassningsbidrag för. Tänk dock på att anpassningarna ska vara av fasta funktioner i bostaden, det vill säga sådana funktioner som du inte tar med dig i en flytt.

Du ska bifoga ett intyg för att styrka länken mellan din nedsättning och de hinder som finns i din bostad. Ett intyg från någon som besökt och sett hindren, till exempel en sjukgymnast eller arbetsterapeut ger en bra bild av funktionshindren i din bostad. Även läkarintyg kan gå bra.

En offert eller ett anbud på åtgärder kan finnas med i ansökan, som ett förslag hur hindren i din bostad kan åtgärdas.

Det kommer att göras en bedömning av de hinder som finns och ett förslag kommer att lämnas till sökande från handläggaren i samråd med sakkunniga. Bidragets belopp baseras på dessa förslag.

Handläggningen

När ansökan och intyg kommit in till handläggaren tar vi kontakt med dig för att se på förutsättningarna för att kunna få bostadsanpassningsbidrag. Oftast gör vi ett hembesök för att se hindren och kunna göra en bedömning på vilka åtgärder som kan göras i din bostad.

Om det blir bifall eller delvis bifall så får du hem ett beslut, med de åtgärder som blivit godkända och ett bidragsbelopp för varje åtgärd.

Om du får avslag så får du hem ett beslut, där vi har listat varför det blir avslag och lagtexten bakom varje beslut. Med detta får du också information om hur du kan överklaga beslutet.

Efter beslutet

När du fått ett beslut om bifall, så är det du, som sökande, som ska ta kontakt med den entreprenör som ska åtgärda hindren i bostaden. Avtal om entreprenad skrivs mellan sökande och entreprenör.

Entrepenören utför anpassningen när sökande gjort beställningen.

När anpassningen är gjord och du har godkänt och betalat entreprenören, så tar du kontakt med kommunens handläggare som betalar ut beloppet för anpassningarna (enligt det beslut som du fått tidigare). Du ska då kunna visa upp kvitton.

 

Att tänka på

- När som helst under bostadsanpassningsprocessen kan du som sökande ta kontakt med kommunen för att få hjälp att komma vidare i sitt ärende.

Kontakta kommunens handläggare innan du börjar planera för att anpassa bostaden eller innan du byter bostad. Bidrag beviljas generellt inte i efterhand eller om du ansöker om bidrag till kostnadskrävande åtgärder när du byter bostad.

- Det är alltid du som söker bostadsanpassningsbidraget som är drivande i ärendegången. Mycket ansvar läggs på dig så att du får de anpassningar som passar bäst för dig.

- Kopplingen mellan funktionsnedsättningen och funktionshindren i bostaden ska vara tydligt styrkta av intyg

- Avtalet mellan dig som sökande och entreprenören ska följa vanliga regler för avtal och du ska på detta sätt kunna påverka hur åtgärderna utförs. Om du inte är nöjd med entreprenörens eller leverantörens arbete kan du under vissa förutsättningar hålla inne med betalningen. Anledningen till att du får ditt bostadsanpassningbidrag i efterhand är just att du ska ha denna möjlighet till påtryckningsmedel. Därför är det också viktigt att avtalet om entreprenaden görs mellan den sökande och entreprenören och inte mellan kommunen och entreprenören.

- Om du bor i en bostads-/hyresrätt och är beviljad bidrag för åtgärder innebär detta inte automatiskt att du får genomföra din anpassning. Det är därför viktigt att du får ett skriftligt medgivande från din hyresvärd eller bostadsrättsförening innan du utför en anpassningsåtgärd. Detta gäller även i de fall du har gett kommunen eller någon annan med fullmakt att företräda dig.

- Det belopp som betalas ut för varje enskild åtgärd kan skilja sig från det belopp du har sökt för. Det som tas in i beräkningen är den skäliga kostnaden för åtgärden. Det innebär att du inte behöver göra den föreslagna åtgärden från kommunen, men att du får betala mellanskillnaden mellan bidraget och kostnaden för den dyrare åtgärden.

Bidrag lämnas inte för:

  • Åtgärder som betraktas som normal bostandsstandard, normalt fastighetsunderhåll eller beror på byggnadstekniska brister.
  • Åtgärder där behovet kan tillgodoses på annat sätt genom anpassning, till exempel med hjälpmedel, personlig assistans eller att utrymmen i bostaden disponeras om.
  • Åtgärder görs endast i permanent bostad, inte i fritidshus
  • Lösa inventarier (saker du tar med sig i en flytt)

Sidansvarig:

Sidan uppdaterad: 2019-06-04
Kontakta oss
  • 19. Bygglov
  • 671 81 Arvika
  • Besöksadress Östra Esplanaden 5

  • Thomas Olsson
  • Byggnadsinspektör
  • Tfn 072-451 19 42