Samråd ny avfallsplan

Teknik i Väst har, på uppdrag av Arvika kommun, tagit fram ett förslag till ny avfallsplan för Arvika kommun och bjuder härmed in till samråd. Under samrådstiden kan kommuninvånare, företag, föreningar, organisationer, kommunala nämnder och bolag komma in med synpunkter på planen. Alla synpunkter kommer sedan att sammanställas och användas i det fortsatta arbetet med avfallsplanen.

Mellan den 11 november och den 14 december är det samråd då synpunkter på förslaget tas emot.

Synpunkter kan lämnas till och med den 14 december 2022 och skickas in skriftligen till:

Teknik i Väst AB
Elin Staxhammar
12. Administration
671 81 Arvika

Eller via e-post: elin.staxhammar@arvika.se

Ange följande i ämnesraden: Dnr KS/2022:582

Handlingar finns nedan. I stadshusets foajé och på biblioteket i Arvika kommer utskrivna versioner av avfallsplanen och tillhörande dokument att finnas tillgängliga fram till den 14 december.


En kommunal avfallsplan

Avfallsplanen är en del av kommunens renhållningsordning, tillsammans med avfallsföreskrifterna. Avfallsplanen är ett styrdokument för utveckling av avfallshanteringen i kommunen. I avfallsplanen strukturerar kommunen upp en handlingsplan med mål och åtgärder för hur kommunens avfallshantering ska bli miljömässigt hållbar och tillgänglig.

Avfallsplanens syfte:

  • Bidra till att uppfylla de inom avfallsområdet nationella miljökvalitetsmålen och de globala målen för hållbar utveckling Agenda 2030.
  • Tydliggöra kommunens inriktning inom avfallsområdet och utgöra ett strategiskt styrdokument för att utveckla avfallshanteringen.
  • Öka samverkan i avfallsfrågor inom kommunens verksamheter och mellan Arvika, Eda och Årjängs kommuner.

Avfallsplanens innehåll

Avfallsplanen består av ett huvuddokument, en handlingsplan och bilagor. Avfallsplanen är ett styrdokument för utveckling av avfallshanteringen i kommunen och denna omfattar mål och åtgärder för hur kommunens avfallshantering ska bli miljömässigt hållbar och tillgänglig. Den grundar sig i globala, nationella och lokala miljömål och strategier som alla bidrar till att skapa ett hållbart samhälle ur de tre grundpelarna ekologiskt, ekonomiskt och socialt. Avfallsplanen är ett levande dokument och är en av grunderna till kommunens verksamhetsplanering.

Den här avfallsplanen utgör avfallsplan för åren 2023–2030 och har tagits fram genom ett kommunöverskridande samarbete mellan Arvika, Eda och Årjängs kommuner. Avfallsplanen är gemensam för de tre kommunerna och till planen finns en kommunspecifik handlingsplan för varje kommun.

Avfallsplanen bygger på fyra målområden, ökat förebyggande och återbruk, hållbar och säker avfallshantering, god service och tillgänglighet och ingen nedskräpning.

Sidansvarig:

Sidan uppdaterad: 2022-11-10