Lyssna på sidan Lyssna

Mobbning, trygghet, säkerhet

pappfågel i taket på ett klassrum

Alla förskolor och skolor ska arbeta för barns och elevers lika rättigheter. De ska även arbeta aktivt för att inga barn eller elever ska bli orättvist eller illa behandlade. Alla barn och elever har rätt att vistas i skolan utan att utsättas för någon form av kränkande behandling.

Diskriminering, trakasserier och kränkningar

Diskriminering är när skolan som verksamhet missgynnar en elev. Trakasserier är kränkningar som har samband med diskrimineringsgrunderna eller har sexuella anspelningar. Kränkningar och trakasserier kan både personal och elever göra sig skyldiga till.

Det finns två lagar som skyddar barn och elever från diskriminering och kränkande behandling:

  • Diskrimineringslagen (kap 3 som avser diskriminering och trakasserier)
  • Skollagen (kapitel 6 som avser kränkande behandling)

Skolan har en skyldighet att agera så snart någon ur personalen får kännedom om att ett barn eller en elev känner sig utsatt för trakasserier eller kränkande behandling. Skolan ska utreda vad som har hänt och vidta åtgärder för att förhindra fortsatta kränkningar.

Om skolan inte gör tillräckligt för att förhindra att en elev fortsätter att kränka eller trakassera en annan elev, kan skolans huvudman bli skyldig att betala skadestånd till den utsatte eleven. Detsamma gäller när skolpersonal bryter mot förbudet att utsätta elever för diskriminering, trakasserier eller kränkande behandling. Skadeståndsbeloppet kan bli högre om verksamhetens plan inte lever upp till de krav som ställs i lagen.


Plan mot kränkande behandling

Till sin hjälp har förskolorna och skolorna olika verktyg, bland annat en ”Plan mot kränkande behandling”. Varje förskola och skola är skyldig att upprätta en sådan plan där de berättar vad de gör för att skolans barn och elever inte ska bli kränkta eller illa behandlade, hur de gör för att upptäcka om det är problem samt vilket ansvar ledning och pedagoger har. Planen ska innehålla konkreta mål och åtgärder som följs upp och utvärderas varje år. Planerna finns på respektive förskolas/skolas webbsidor.

Aktiva åtgärder mot diskriminering

Varje förskola och skola är också skyldiga att arbeta med aktiva åtgärder för att främja likabehandling och förebygga diskriminering. Det ska finna aktiva åtgärder för alla sju diskrimineringsgrunderna, kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder. Arbetet med de aktiva åtgärderna ska dokumenteras.


Vid misstanke om diskriminering, trakasserier eller kränkningar, kontakta snarast skolan!

Sidansvarig:

Per-Joel Sewelén

Sidan uppdaterad: 2017-08-14
Kontakta oss