Lyssna på sidan Lyssna

Missbruk

Enligt socialtjänstlagen har Socialtjänsten ett övergripande ansvar för att människor med  beroendeproblematik av alkohol eller narkotika får den vård och behandling personen ifråga har behov av.

Socialtjänsten kan i vissa fall även behöva ansöka till Förvaltningsrätten i Karlstad i ärenden där det finns grund för att tillämpa tvångslagstiftningen Lag om vård av missbrukare (LVM).

Genom Vuxenenheten på Socialtjänsten kan du få stöd genom till exempel;

 • Råd- och stödsamtal
 • Öppenvårdsbehandling på öppenvården Omnibus
 • Vård och behandling på behandlingshem.
 • Återfallsprevention (ÅP)

Socialtjänsten i Arvika har även ett samarbete med Beroendecentrum i Karlstad som drivs av Värmlands Vårdförbund och Värmlands läns landsting. Verksamhetens inriktning är medicinsk abstinensbehandling samt psykiatriska och psykosociala bedömningar. Målgruppen är män och kvinnor från 18 år och bosatta i Värmland med beroendeproblematik och i behov av abstinensbehandling och eller med beroende- och psykiskproblematik i behov av abstinensbehandling och psykiatrisk bedömning.

Det krävs ett biståndsbeslut från Socialtjänsten i vistelsekommunen för att få en plats på Beroendecentrum.

Återfallsprevention

Återfallsprevention är en behandlingsmetod i form en kurs. Metoden följer en manual som utgår bland annat från kognitiv beteendeterapi (KBT). Metoden omfattar åtta kurstillfällen i grupp, där du lär dig se risker och sätt att hantera dem.

Arbetsmetoder

Socialsekreterare på Socialtjänsten i Arvika kommun arbetar utifrån evidensbaserade arbetsmetoder som ASI-, Audit/Dudit och MI, i enlighet med socialstyrelsens nationella riktlinjer.

ASI

ASI - Addiction Severity Index - som rekommenderas av socialstyrelsen, används som standardiserad bedömningsmetod, i utredning och uppföljning vid beroendevård. Den används också som underlag för planering och utveckling av vård och behandlingsinsatser. ASI-intervjun är en personlig intervju och genomförs i direkt kontakt med den som ansöker om bistånd via Vuxenenheten.

ASI är ett kartläggningsinstrument som undersöker den sökandes status på flera olika livsområden, till exempel fysisk och psykisk hälsa, kriminalitet, alkohol- och narkotikaanvändning. Under intervjun som tar cirka en timme ställs frågor av detaljerad karaktär men också övergripande av typen ”Hur oroad eller besvärad har du varit av dessa problem under de senaste 30 dagarna?” Vid uppföljningsintervjun, som är något kortare, ställs samma eller liknande frågor för att en jämförelse över tid ska kunna göras.

AUDIT/DUDIT

AUDIT, Alcohol Use Disorders Identification Test, är ett frågeformulär som består av ett antal frågor. Metoden används inom Socialtjänsten. Med hjälp av AUDIT kan man identifiera om en person har alkoholproblem och även hur utbrett detta problem är. Det kan röra sig om riskfylld alkoholkonsumtion, skadlig alkoholkonsumtion eller ett alkoholberoende.

DUDIT, Drug Use Disorders Identification Test, är ett frågeformulär och består av ett antal frågor. DUDIT-frågorna syftar till att ta reda på konsumtionsmönstret och drogrelaterade problem av olika slag. DUDIT kan vara av värde för att identifiera de som ser ut att ha ett problem med drogmissbruk eller beroende och för att utesluta de som inte har sådana problem.

MI

MI - Motiverande samtal - syftar till att öka klientens motivation till förändring och tro på sin egen förmåga att klara av att göra förändringen. Klienten är den som ansvarar för sin förändring. I MI använder man sig av en noggrann lyssnarteknik och av givna samtalsredskap.

Om jag inte är nöjd?

Du har alltid rätt att få ett skriftligt beslut på din ansökan. Om du får avslag på din ansökan kan beslutet överklagas till Förvaltningsrätten i Karlstad. När du får beslutet om avslag, får du även information om hur överklagan går till.

All personal inom Socialtjänsten har tystnadsplikt och får inte lämna ut uppgifter om dig till obehöriga. Personuppgifter förvaras i data i enlighet med Personuppgiftslagen.

Sidansvarig:

Lisa Ivarsson

Sidan uppdaterad: 2017-01-16
Kontakta oss
 • 40. Socialtjänsten
 • 671 81 Arvika
 • Besöksadress Fabriksg 5

 • Socialtjänstens reception
 • Tfn 0570-814 01
 • Tfn tid 8.30-12.00, 13.00-15.30

 • Öppenvården Omnibus
 • Besöksadress Parkgatan 26
 • Tfn 0570-72 78 57 (säkrast tors 13.00-14.00)