Lyssna på sidan Lyssna

Miljöpolicy

Antagen av Kommunfullmäktige den 31 oktober 1994, § 123.
Senast ändrat av Kommunfullmäktige den 14 december 2009, § 289.

Övergripande mål för den kommunala verksamheten:

  • att bibehålla och förstärka Arvika kommun som en attraktiv kommun att bo och arbeta i
  • att utveckla Arvika kommun till en bärkraftig kommun

Bärkraft uppstår då de ekologiska, sociala och ekonomiska aspekternas resurser och hänsyn kan förenas. Mot bakgrund av denna sammanvägning ska följande åtta principer och målsättningar ligga till grund för de kommunala verksamheternas långsiktiga miljöarbete:

1 Vi ska minimera energianvändningen.
2 Vi ska minimera användningen av fossila bränslen.
3 Vi ska minimera användningen av ozonnedbrytande ämnen.
4 Vi ska hushålla med begränsade naturresurser.
5 Vi ska eftersträva ökad kretsloppshushållning.
6 Vi ska bevara den biologiska mångfalden.
7 Vi ska låta försiktighetsprincipen styra beslut och handlingar.
8 Vi ska använda miljökonsekvensbeskrivningar som en del i beslutsunderlaget inför större beslut.

Bakgrund till och innebörden av de olika målsättningarna och principerna förklaras i en bilaga till miljöpolicyn som finns hos miljöstaben och Kommunstyrelsen.

Tillämpning av miljöpolicyn

Verksamheterna omsätter den kommunala miljöpolicyns principer och mål i praktiskt arbete i den egna verksamheten.

Inom verksamheterna görs i årsredovisningen en samanställning av de åtgärder som genomförts i miljöpolicyns anda. De kommande årens miljöarbete beskrivs i verksamhetsplanen.

Verksamheternas miljöarbete sammanställs i ett årligt kommunalt miljöbokslut. Även andra parter inom kommunen, exempelvis företag, bereds möjlighet att delta i miljöbokslutet.

Miljöbokslutet ska framför allt ses som ett hjälpmedel med syftet att förbättra de kommunala verksamheternas miljöarbete. Dock handlar det även om att gentemot kommunens invånare visa upp de för miljön positiva åtgärder som är på gång eller har genomförts.

Miljöbokslutet ger även miljöstaben en god överblick över miljöarbetet i den kommunala organisationen och underlättar dess funktion som samordnare och rådgivare.

Miljöpolicyn ska spela en viktig roll i kommunens planeringsarbete. Policyn är dock minst lika viktig i verksamheternas vardagliga arbete där många små beslut tas, som i helheten påverkar den globala miljöns utveckling.

Miljöpolicyns intention är inte att de uppsatta principerna och målen ska realiseras i varje enskilt beslut som tas — detta vore en omöjlighet. Däremot får det inte råda någon oklarhet om de åtta principernas betydelse vad gäller den långsiktiga inriktningen.

En förutsättning för ett framgångsrikt miljöarbete är att de personer som ska arbeta med miljöpolicyn i verksamheten, är välinformerade vad gäller de strategiska miljöproblemens karaktär och bakgrund. Lika viktig är kunskapen om de krav som ställs för att samhället ska kunna uppnå en stabil utveckling inom miljöområdet. I detta syfte organiserar miljöstaben en miljöutbildning för kommunens anställda och förtroendevalda.

Sidan uppdaterad: 2013-11-09
Kontakta oss
  • 9. Kansli
  • 671 81 Arvika
  • Besöksadress Östra Esplanaden 5

  • Cecilia Lundqvist Hahne
  • Utredningssekreterare
  • Tfn 0570-816 20

Dela sidan: