Lyssna på sidan Lyssna

Taxa för brukande av Arvika kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning

Antagen av Kommunfullmäktige 1996-12-16, § 147 anläggningsavgifter, 1997-11-27, § 108 brukningsavgifter samt 1999-11-29, § 120 lägenhetsavgifter.

Senast ändrad av Kommunfullmäktige den 26 november 2007, § 236, brukningsavgifter.
Senast ändrad av Kommunfullmäktige den 27 oktober 2008, § 220, anläggningsavgifter.

Utöver vad som sägs i denna taxa, hänvisas till särskilt antagna "Allmänna bestämmelser för brukande av Arvika kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggningar" antagna av Kommunfullmäktige 1996-12-16 § 147 med kompletterande bestämmelser 1997-11-27 § 109.

Förvaltningen av kommunens VA-anläggning handhas under Kommunstyrelsen av Samhällsbyggnad, miljö och service.

§ 1
Avgiftsskyldighet

För att täcka kostnader för Arvika kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning ska ägare av fastighet inom anläggningens verksamhetsområde betala avgifter enligt denna taxa.

Avgiftsskyldig är alternativt den som enligt 3 § VA-lagen (lag om ändring i lagen 1970:244 om allmänna vatten- och avloppsanläggningar, SFS 1976:842 jämte senare tillägg och ändringar) jämställas med fastighetsägare.

§ 2
Engångsavgifter - Periodiska avgifter

Avgifterna utgörs av anläggningsavgifter (engångsavgifter) och brukningsavgifter (periodiska avgifter).

Särskild engångsavgift kan tas ut om ny- eller tillbyggnad av VA-anläggningen sker.

§ 3

Fastigheterna indelas i bostadsfastighet, annan fastighet och obebyggd fastighet.

3.1 Bostadsfastighet är fastighet som uteslutande eller huvudsakligen är bebyggd eller enligt beviljat bygglov avses att bebyggas för bostadsändamål.

3.2 Med bostadsfastighet jämställs fastighet som uteslutande eller huvudsakligen är bebyggd eller enligt beviljat bygglov avses att bebyggas för vissa andra ändamål såsom kontor, butiker, utbildning, sjukvård, hotell eller restaurang.

3.3 Annan fastighet är fastighet som uteslutande eller huvudsakligen är bebyggd eller enligt beviljat bygglov avses att bebyggas för annat ändamål än bostadsändamål och som inte enligt ovan jämställs med bostadsfastighet.
 
3.4 Obebyggd fastighet är fastighet som enligt detaljplan är avsedd för bebyggande, men ännu ej bebyggts.

§ 4

4.1 Avgift tas ut för nedan angivna ändamål:

ÄndamålAnläggningsavgiftBrukningsavgift

V, vattenförsörjning till fastighet

Ja

Ja

S, spillvattenavlopp från fastighet

Ja

Ja

Df, dag- och dränvatten från fastighet inom detaljplan

Ja

 

Dg, dagvattenavlopp från allmänna platser såsom gator, vägar, torg och parker inom detaljplanen

Ja

 

Som detaljplan kan enligt 17 kap 4 § plan- och bygglagen, SFS 1987:246, även äldre plan gälla.

4.2 Avgiftsskyldighet, avseende anläggningsavgift, för vart och ett av ändamålen V, S och Df inträder när VA-verket upprättat förbindelsepunkt för ändamålet och underrättat fastighetsägaren därom.

Härvid förutsätts att samtliga i 9 § första stycket VA-lagen angivna förutsättningar för avgiftsskyldighet är uppfyllda.

4.3 Avgiftsskyldighet för ändamålet Dg inträder när åtgärder för avledande av dagvatten blivit utförda.

4.4 Anläggningsavgift ska beräknas enligt taxa som gäller vid den tidpunkt när avgiftsskyldighet inträder.

4.5 Brukningsavgift tas ut från den dag som koppling till kommunens ledning utförts vid förbindelsepunkten. Om dag för ovannämnda koppling ej med säkerhet kan fastställas ska brukningsavgiften erläggas med hel årsavgift för innevarande år.

Anläggningsavgifter (§§ 5-12)

Utöver avgifter enligt denna taxa tillkommer lagstadgad mervärdesskatt.

§ 5 Avgifter för bostadsfastighet

5.1 För bostadsfastighet och därmed enligt § 3 jämställd fastighet ska erläggas anläggningsavgift.

Avgifterna utgår per fastighet med:
a) en avgift avseende upprättande av varje uppsättning förbindelsepunkter (FP) för V, S och Df
b) en avgift per m² tomtyta
c) en avgift per lägenhet
Föreligger ej avgiftsskyldighet för samtliga i 4.1 angivna ändamål, se § 8.

5.2 Är förbindelsepunkt gemensam för två eller flera fastigheter, fördelas avgifter enligt 5.1 a lika mellan fastigheterna.

5.3 Tomtytan utgörs av fastighetens areal enligt förrättningskarta, nybyggnadskarta eller annan karta som VA-verket godkänner.

Avgift enligt 5.1 b tas ut endast till ett belopp som motsvarar summan av avgifterna enligt 5.1 a och c.

Vid ändrade förhållanden enligt 5.5, 5.6 och 5.7 tas ut ytterligare avgift enligt 5.1 b i den mån ovan angiven begränsningsregel så medger och med iakttagande av vad som föreskrivs i 8.2.

5.4 Lägenhetsantalet bestäms efter de ritningar enligt vilka bygglov beviljats, eller efter annan ritning eller uppmätning som VA-verket godkänner.

Ifråga om sådana utrymmen i bostadsfastighet, eller därmed jämställd fastighet, som används för i § 3 andra stycket avsedda ändamål räknas varje påbörjat 150-tal m² bruttoarea (BTA) enligt svensk standard SS 02 10 52 som en lägenhet.

5.5 Upprättas ytterligare förbindelsepunkter ska avgift erläggas enligt 5.1 a.

5.6 Ökas fastighets tomtyta ska erläggas avgift enligt 5.1 b för tillkommande tomtyta som härrör från fastighet för vilken tomtyteavgift inte ska anses vara förut erlagd.

Vid beräkning av avgift för tillkommande tomtyta iakttas begränsningsregeln i 5.3.

5.7 Sker om- eller tillbyggnad, uppförs ytterligare byggnad eller ersätts riven bebyggelse på fastighet ska erläggas avgift enligt 5.1 c för varje tillkommande lägenhet.

§ 6 Avgifter för annan fastighet

6.1 För annan fastighet (industrifastighet) ska erläggas anläggningsavgift. Avgift utgår per fastighet med:
a) en avgift avseende upprättande av varje uppsättning förbindelsepunkter för V, S och Df
b) en avgift per m² tomtyta

Föreligger ej avgiftsskyldighet för samtliga i 4.1 angivna ändamål, se § 8.

6.2 Är förbindelsepunkt gemensam för två eller flera fastigheter fördelas avgiften enligt 6.1 lika mellan fastigheterna.

6.3 Tomtytan utgörs av fastighetens areal enligt förrättningskarta, nybyggnadskarta eller annan karta som VA-verket godkänner.

6.4 VA-verket kan, om godtagbar säkerhet ställs, medge anstånd med erläggande av tomtyteavgift för andel av fastighets areal, motsvarande mark som tills vidare inte utnyttjas för verksamheten på fastigheten.

Anstånd medges för viss tid, högst 10 år. Om mark under anståndstiden genom fastighetsbildningsåtgärd frångår fastigheten upphör anståndsmedgivandet att gälla och resterande tomtyteavgift förfaller till betalning.

Utestående belopp löper med ränta enligt 5 § räntelagen (SFS 1975:635) från den dag anståndet upphör. För tid därefter utgår dröjsmålsränta enligt 6 § räntelagen.

6.5 Upprättas ytterligare förbindelsepunkter ska avgifter erläggas enligt 6.1 a.

6.6 Ökas fastighets tomtyta ska erläggas avgift enligt 6.1 b för tillkommande tomtyta som härrör från fastighet för vilken tomtyteavgift inte ska anses vara förut erlagd.

§ 7 Avgifter för obebyggd fastighet

7.1 För obebyggd fastighet ska erläggas del av full anläggningsavgift.

Avgift utgår per fastighet med:

a) Bostadsfastighet eller därmed jämställd fastighet
Avgift per FP, 100 % av avgift 5.1 a
Tomtyteavgift, 100 % av avgift 5.1 b
Lägenhetsavgift, 0 %

Avgift enligt 5.1 b tas ut endast intill ett belopp som motsvarar avgiften 5.1 a, jfr 5.3 andra stycket.

b) Annan fastighet
Avgift per FP, 100 % av avgift 6.1 a
Tomtyteavgift, 70 % av avgift 6.1 b

7.2 Bebyggs obebyggd fastighet ska erläggas resterande avgifter enligt
följande:

a) Bostadsfastighet eller därmed jämställd fastighet
Lägenhetsavgift, 100 % av avgift 5.1 c

Bebyggs bostadsfastighet tas ut ytterligare avgift enligt 5.1 b om föreskriften i 5.3 andra stycket så medger.

b) Annan fastighet
Tomtyteavgift, 30 % av avgift 6.1 b

Avgifterna är uttryckta i procent av full avgift.

§ 8

8.1 Föreligger ej avgiftsskyldighet för samtliga i 4.1 angivna ändamål, ska reducerade avgifter erläggas enligt följande:

Avgift för framdragen servisledning till förbindelsepunkt:

a) Bostadsfastighet eller därmed jämställd fastighet
En ledning, 35 % av avgift 5.1 a
Två ledningar, 40 % av avgift 5.1 a
Tre ledningar, 50 % av avgift 5.1 a

b) Annan fastighet
En ledning, 35 % av avgift 6.1 a
Två ledningar, 40 % av avgift 6.1 a
Tre ledningar, 50 % av avgift 6.1 a

c) Avgift per förbindelsepunkt (FP) enligt 5.1 a bostadsfastighet
Vatten (V), 15 % av avgift 5.1 a
Avlopp (S), 25 % av avgift 5.1 a
Dagvatten (Df), 10 % av avgift 5.1 a

d) Tomtyteavgift enligt 5.1 b bostadsfastighet
V, 30 % av avgift 5.1 b
S, 50 % av avgift 5.1 b
Dg, 20 % av avgift 5.1 b

e) Lägenhetsavgift enligt 5.1 c bostadsfastighet
V, 30 % av avgift 5.1 c
S, 50 % av avgift 5.1 c
Dg, 20 % av avgift 5.1 c

f) Avgift per FP enligt 6.1 a annan fastighet
V, 15 % av avgift 6.1 a
S, 25 % av avgift 6.1 a
Df, 10 % av avgift 6.1 a

g) Tomtyteavgift enligt 6.1 b annan fastighet
V, 30 % av avgift 6.1 b
S, 50 % av avgift 6.1 b
Df, 20 % av avgift 6.1 b

Avgifterna är uttryckta i procent av full avgift.

8.2 Inträder avgiftsskyldighet för ändamål, för vilket avgiftsskyldighet inte tidigare förelegat, ska erläggas avgift enligt 8.1.

Vid tillämpning av begränsningsregeln enligt 5.3 inräknas de sammanlagda avgifterna för tillkommande servisledning ej till högre belopp än 50 % av avgiften enligt 5.1 a , även om servisledningarna lagts vid olika tillfällen och avgifterna därmed blivit högre.

8.3 För servisledning som på fastighetsägarens begäran utförs senare än övriga servisledningar ska, utöver avgift enligt 8.1, erläggas en etableringsavgift om 25 % av avgiften enligt 5.1 a. Etableringsavgiften avses täcka VA-verkets merkostnader till följd av att arbetet ej utförts i samband med framdragning av övriga servisledningar.

8.4 Avgifter enligt §§ 5-8 omprövas av Kommunfullmäktige när så erfordras.

§ 9 Ändring av anläggningsavgifterna

Avgifter fastställs av Kommunfullmäktige.

Beslutad avgiftsändring tillämpas fr.o.m. den dag ändringen enligt beslutet träder i kraft.

§ 10 Avtal

Är det inte skäligt att för viss fastighet beräkna avgift enligt §§ 5-8 träffar VA-verket i stället avtal om avgiftens storlek.

§ 11 Betalning

11.1 Sedan avgiftsskyldighet inträtt, ska avgift betalas inom tid som anges i räkning.

11.2 Betalas debiterat belopp inte inom tid som anges i räkningen, ska dröjsmålsränta erläggas enligt 6 § räntelagen från den dag betalning skulle ha skett.

11.3 Uppgår avgiften till belopp, som är betungande med hänsyn till fastighetens ekonomiska bärkraft och övriga omständigheter, ska om fastighetsägaren så begär och godtagbar säkerhet ställs, avgiften fördelas på årliga inbetalningar under viss tid, dock högst tio år. Ränta ska erläggas enligt 5 § räntelagen på varje del av avgiften som faller till betalning i framtiden från den dag då den första inbetalningen ska ske till dess ifrågavarande del av avgiften betalas eller ränta ska erläggas enligt 11.2.

11.4 Avgiftsskyldighet enligt 5.6, 5.7, 6.6 eller 7.2 föreligger, då bygglov för avsett ändrat förhållande meddelats eller ändrat förhållande - t.ex. ökning av tomtyta - inträtt utan att bygglov erfordrats eller meddelats. Det åligger fastighetsägaren att omgående anmäla till VA-verket när det ändrade förhållandet inträtt.


§ 12 Extra anordningar

12.1 Om efter ansökan från fastighetsägare och särskilt medgivande av VA-verket ledningar utförts på annat sätt eller försetts med andra anordningar än verket funnit erforderligt, ska fastighetsägaren som begärt arbetets utförande ersätta VA-verket överenskomna kostnader härför.

12.2 Begär fastighetsägare att ny servisledning ska utföras i stället för redan befintlig och finner VA-verket skäl bifalla begäran härom, är fastighetsägaren skyldig bekosta dels den nya servisledningens allmänna del med det avdrag som befinns skäligt med hänsyn till den tidigare servisledningens ålder och skick, dels borttagandet av den tidigare servisledningens allmänna del.

12.3 Finner VA-verket påkallat att utföra ny servisledning istället för och med annat läge än redan befintlig, är verket skyldigt att ersätta fastighetsägaren hans kostnad för fastighetens del av den nya servisledningen och dess inkoppling med det avdrag som befinns skäligt med hänsyn till den tidigare servisledningens ålder och skick.

Brukningsavgifter (§§ 13-17)

§ 13 Periodiska, årliga avgifter

13.1 För bebyggd fastighet ska erläggas brukningsavgift.

Avgift utgår per fastighet med:

a) En fast grundavgift (G) per år.

b) En förbrukningsavgift (F) per m³ vatten.
Förbrukningen i mängd (R) är m³.

c) En lägenhets- eller tariffenhetsavgift (L) per år och lägenhet för bostadsfastighet och därmed jämställd fastighet:
för enhet ett (1) t o m tre (3)
för enhet fyra (4) t o m tolv (12)
för enhet tretton (13) och uppåt
För småhusbyggnad som är inrättad till bostad åt en eller två familjer och där också fastighetsägaren är folkbokförd ska en (1) lägenhetsavgift erläggas.

d) Antalet lägenheter eller tariffer (N) för varje påbörjat 150-tal m² fastighetsyta.
I fråga om sådana utrymmen i bostadsfastighet, eller därmed jämställd fastighet, som används för i § 3 andra stycket avsedda ändamål räknas varje påbörjat 150-tal m² bruttoarea (BTA) enligt svensk standard SS 02 10 52 som en lägenhet.

e) En fast tomtyteavgift (T) per år och varje påbörjat 100-tal m² tomtyta för annan fastighet:
för tomtyta upp till 2 500 m²
för tomtyta 2 501 t o m 5 000 m²
för tomtyta 5 001 t o m 10 000 m²
för tomtyta över 10 000 m²

Tomtytan (A) fastställs enligt 6.3.

f) Föreligger inte avgiftsskyldighet för samtliga i 4.1 angivna ändamål reduceras avgifterna. Följande avgifter ska därvid gälla:

Grundavgift (G)
V 35 % av avgift 13.1 a
S 65 % av avgift 13.1 a

Avgift (F) per m³
V 35 % av avgift 13.1 b
S 65 % av avgift 13.1 b

Avgift (L) per lägenhet
V 35 % av avgift 13.1 c
S 65 % av avgift 13.1 c

Tomtyteavgift (T) per 100-tal m²
V 35 % av avgift 13.1 e
S 65 % av avgift 13.1 e

Avgifterna är uttryckta i procent av full avgift.

13.2 Taxekod 
Förklaringar till taxekoder samt taxekonstruktion

110
Vatten och avlopp avstängt. Endast grundavgift.

113
Bostadsfastighet, enfamiljshus, villa, permanentboende G + L + (FxR)

123
Bostadsfastighet med kommunalt vatten och vattenmätare men egen avloppsanläggning (G + L + FxR) 35 %

133
Bostadsfastighet med kommunalt avlopp och därför vattenmätare på eget vatten (G + L + FxR) 65 %

213
Bostadsfastighet, flerfamiljshus, hyreshus G + (LxN) + (FxR)

223
Flerfamiljshus, hyreshus etc. med kommunalt vatten och vattenmätare men egen avloppsanläggning (G + LxN + FxR) 35 %

233
Flerfamiljshus, hyreshus etc. med kommunalt avlopp och därför vattenmätare på eget vatten (G + LxN + FxR) 65 %

283
Fastighet med mer än en vattenmätare, parallellkopplade och i samma rum debiteras varje mätare med FxR, övriga enligt 13.5

313
Allmänna fastigheter - skola, vård, daghem o d även kontor och affärsverksamhet G + LxN + (FxR)

813
Bostadsfastighet, enfamiljshus, permanentboende och kommunalt vatten och avlopp utan vattenmätare, schablonförbrukning 200 m³ per år G + L + (Rx200)

823
Bostadsfastighet, permanentboende med kommunalt vatten utan vattenmätare men egen avloppsanläggning (G + L + Rx200) 35 %

833
Bostadsfastighet, permanentboende med kommunalt avlopp utan vattenmätare på eget vatten (G + L + Rx200) 65 %

843
Fritidsboende utan vattenmätare, schablonförbrukning 100 m³ per år G + L + (Rx100)

853
Fritidsboende endast vatten, taxa 843 x 35 %

863
Fritidsboende endast avlopp, taxa 843 x 65 %

913
Annan fastighet, industri, tillverkning o.d. med tomtyta mindre än 2 500 m² = A1,  G + (T x A1/100) + (FxR)

914
Annan fastighet, industri, tillverkning o.d. med tomtyta 2 501-5 000 m² = A2,  G + (T x A1/100) + (T x A2/100) + (FxR)

915
Annan fastighet, industri, tillverkning o.d. med tomtyta 5 001-10 000 m² = A3,  G + (T x A1/100) + (T x A2/100) + (T x A3/100) + (FxR)

983
Annan fastighet med mer än en vattenmätare i samma rum, mätare nr 2, 3 etc. debiteras endast F + R

Beträffande definition av lägenhet hänvisas till 5.4.

13.3
a) Har VA-verket bestämt att för bebyggd fastighet vattenförbrukningen tillsvidare inte ska fastställas genom mätning, tas avgift enligt 13.1 b ut efter antagen förbrukning om 200 m³ per lägenhet i permanentbostad och med 100 m³ per år för fritidsbostad i tillägg till gällande fasta avgifter enligt 13.1 a och c samt d i förekommande fall.

Vid beräkning av antalet lägenheter se 5.4-5.7.

b) Är fastighet ansluten till kommunalt dricksvatten men med egen avloppsbrunn fastställs förbrukningsavgiften för dricksvatten genom mätning på levererad mängd vatten enligt taxa 123 eller schablonförbrukning 200 m³ enligt taxa 823 eller som fritidsboende enligt taxa 853.

Är fastighet ansluten till kommunalt spillvatten men med eget dricksvatten fastställs förbrukningsavgiften för avlopp antingen med mätning genom vattenmätare på eget vatten enligt taxa 133 eller schablonförbrukning 200 m³ enligt taxa 833 eller som fritidsboende enligt taxa 863.

Utesittningstid för vattenmätare ska följa de perioder som gäller för kommunens övriga vattenmätare.

13.4 För s.k. byggvatten ska erläggas avgift enligt följande:
a) Byggnation av enbostadshus eller annan mindre byggnation
b) Byggnation av flerbostadshus eller mindre industrier
c) Byggnation av större industrier eller större betongarbeten som broar, viadukter o.d.

13.5 För extra mätställe (mätställe utöver ett per fastighet) ska erläggas en årlig avgift med ett belopp motsvarande 50 % av den fasta avgiften enligt 13.1 a.

Beloppet avrundas till närmast hela krontal.
Parallellkopplade vattenmätare räknas som ett mätställe.

13.6 Finns inom fastighet, för vilken den allmänna VA-anläggningen brukas, avfallskvarn installerad efter medgivande av VA-verket eller har kontoret eljest medgivit att avfallskvarn får bibehållas och brukas, utgår avgift härför.

13.7 Har fastighetsägare begärt undersökning av vattenmätare och mätaren härvid godkänts, ska fastighetsägaren för täckning av undersökningskostnaderna
erlägga avgift.
 
13.8 För spillvattenmängd, som enligt VA-verkets medgivande avleds till dagvattennätet (kylvatten o.d.), ska erläggas avgift med 18 % av avgiften enligt 13.1 b eller om mätning ej förekommer efter uppskattad mängd. Beloppet avrundas till närmast hela örestal.

§ 14 Överutsläpp till avloppsnätet

Tillförs avloppsnätet större spillvattenmängd än som svarar mot levererad vattenmängd eller avleds inte hela den levererade vattenmängden till avloppsnätet ska avgift för spillvattenavlopp erläggas efter den mängd spillvatten som avleds till avloppsnätet.
 
Mängden ska bestämmas genom mätning på fastighetsägarens bekostnad av ifrågavarande vatten- eller spillvattenmängd eller på annat sätt som överenskommits mellan Samhällsbyggnad, miljö och service och fastighetsägaren.

En förutsättning för att avgiften för avlett spillvatten ska debiteras efter annan grund än efter levererad mängd vatten är att skillnaden mellan mängden vatten och spillvatten är avsevärd.

§ 15 Avgifter för obebyggd tomt

För obebyggd fastighet ska erläggas brukningsavgift enligt 13.1 a.
Föreligger inte avgiftsskyldighet för samtliga i 4.1 angivna ändamål reduceras den fasta avgiften. Följande avgifter ska därvid erläggas för respektive ändamål:
V 35 % av avgift enligt 13.1 a
S 65 % av avgift enligt 13.1 a
Förutsatt att koppling till kommunens ledning utförts vid förbindelsepunkten tas avgift enligt vad som sagts i 4.5.

§ 16 Särskild mätarservice

Har Samhällsbyggnad, miljö och service på fastighetsägarens begäran vidtagit åtgärder eller har på grund av att fastighetsägaren åsidosatt sin skyldighet vattentillförseln avstängts eller reducerats eller annan åtgärd vidtagits av Samhällsbyggnad, miljö och service debiteras följande avgifter:

 • Nedtagning och uppsättning av mätare
 • Avstängning och påsläpp av vattentillförsel
 • Montering och demontering av strypbricka i vattenmätare
 • Länsning av vattenmätarbrunn
 • Sönderfrusen vattenmätare som bytes mot ny + kostnader för mätare.

 
§ 17 Ändring av brukningsavgifterna

Avgifter fastställs av Kommunfullmäktige. Beslutad avgiftsändring tillämpas från och med debiteringsperioden efter den dag som angetts i beslutet. För de avgifter enligt 13.1 b, 13.4 och 13.8 samt § 14, som är baserade på uppmätning hos fastighetsägare, tillämpas dock avgiftsändringen endast i fråga om den vattenmängd som förbrukas och den spillvattenmängd som släpps ut efter den i beslutet givna dagen.

§ 18 Avtal

Är det inte skäligt att för viss fastighet beräkna avgift enligt de i §§ 13-15 angivna grunderna träffar VA-verket efter bedömande av Kommunstyrelsen avtal om avgiftens storlek.

§ 19 Betalningsperioder

Avgift enligt 13.1 a, c och d debiteras i efterskott per månad, kvartal, tertial eller halvår enligt beslut av VA-verket. Avgift enligt 13.1 b debiteras i efterskott på grundval av enligt mätning förbrukad vattenmängd eller annan grund som anges i §§ 13 och 14.

Betalas debiterat belopp inte inom tid som anges i räkningen, ska erläggas dröjsmålsränta på obetalt belopp enligt 11.2.

Sker enligt VA-verkets beslut mätaravläsning inte för varje debitering, får mellanliggande debiteringar ske efter uppskattad förbrukning dock att mätaravläsning och debitering efter verklig förbrukning ska ske i genomsnitt minst en gång per år.

Avläsning och debitering ska därjämte ske på fastighetsägarens begäran med anledning av fastighetsöverlåtelse.

§ 20 Speciella krav och åtgärder

Har fastighetsägare begärt att VA-verket ska överta åtgärd för att underlätta eller möjliggöra hans brukande av anläggningen i vissa fall eller avseende eller har i övrigt särskild åtgärd påkallats på grund av fastighetens VA-förhållanden, har VA-verket rätt att träffa avtal om brukningsavgiftens storlek.

§ 21 Taxans ikraftträdande

Denna taxa träder i kraft 1998-01-01. De brukningsavgifter enligt 13.1, 13.3 och 13.6 samt § 14, som är baserade på uppmätning hos fastighetsägare, skall därvid tillämpas i fråga om den vattenmängd som levereras och den spillvattenmängd som släpps ut efter den ovan angivna dagen för taxans ikraftträdande.
_______

Mål som rör tvist mellan fastighetsägare och kommunen beträffande tillämpning och tolkning av denna taxa prövas av statens VA-nämnd jämlikt 52 § Lagen om allmänna vattentjänster.

Sidansvarig:

Mattias Thorängen

Sidan uppdaterad: 2017-06-27
Kontakta oss
 • Arvika Teknik AB
 • 12. Administration
 • 671 81 Arvika

 • Bo Axelsson
 • VA-chef
 • Tfn 0570-817 76