Lyssna på sidan Lyssna

Budgetprocessen

Arbetet med att planera budgeten för nästkommande år är en omfattande process. Arbetet inleds i början av februari med att de politiska partierna - utifrån omvärldsanalys, årsredovisning och information om ekonomiska förutsättningar - diskuterar politiska prioriteringar. Vid Kommunfullmäktiges möte i mars genomförs en vägledningsdebatt om politiska prioriteringar när det gäller skattesats, finansiering av investeringar med mera.

Med vägledning av den politiska prioriteringsdebatten startar budgetberedningen (Kommunledningsutskottet) sitt arbete. Detta sker i mitten av april, ungefär samtidigt som regeringen tillkännager innehållet i den så kallade vårpropositionen.

Budgetberedningens arbete resulterar i en strategisk plan som innehåller mål, inriktning, uppdrag och resursramar för de olika verksamhetsområdena. Den strategiska planen behandlas i Kommunstyrelsen i början av juni och fastställs av Kommunfullmäktige i slutet av juni.

Under en tidiga hösten börjar de olika verksamhetsområdenas arbete med verksamhetsplan och internbudget för sina respektive verksamheter. Verksamhetsplanerna fastställs av Kommunstyrelsen i november månad.

Under arbetets gång görs uppföljningar av innevarande års verksamhet genom budgetuppföljning, delårsrapport och årsredovisning.

cirkeldiagram över budgetprocessen under året

Sidansvarig:

Birgitta Jansson

Sidan uppdaterad: 2017-04-03
Kontakta oss
  • 5. Ekonomi
  • 671 81 Arvika
  • Besöksadress Östra Esplanaden 5

  • Birgitta Jansson
  • Ekonomichef
  • Tfn 0570-818 57