Lyssna på sidan Lyssna

Vattendirektiv

EU:s ramdirektiv för vatten, vattendirektivet, trädde ikraft år 2000 och är införlivat i svensk lagstiftning. Vattendirektivet omfattar sjöar, vattendrag, kustvatten och grundvatten. Direktivets mål är att alla vatten ska uppnå en god vattenstatus. För att uppnå målet krävs samarbete mellan många olika aktörer.

Myndigheter, näringsliv, intresseorganisationer och privatpersoner arbetar tillsammans för en bättre vattenmiljö i så kallade vattenråd. Vattenråden arbetar med ett eller flera avrinningsområden. Ett avrinningsområde följer naturens egna gränser för vattnets flöde och är oberoende av till exempel kommungränser. Arvika kommun ligger inom By- och Borgviksälvens avrinningsområde och är medlem i By- och Borgviksälvens vattenråd.

På nationell nivå har Sverige delats in i fem vattendistrikt; Bottenviken, Bottenhavet, Norra Östersjön, Södra Östersjön och Västerhavet. Arvika kommun ligger i Västerhavets vattendistrikt, där Länsstyrelsen i Västra Götalands län är så kallad vattenmyndighet med särskilt ansvar för vattenmiljöarbetet.

Sidansvarig:

Stina Dahlblom

Sidan uppdaterad: 2018-01-08
Kontakta oss
  • 19. Planering och utveckling
  • 671 81 Arvika
  • Besöksadress Östra Esplanaden 5

  • Stina Dahlblom
  • Miljöutvecklare
  • Tfn 0570-826 36
  • Mobil 073-270 78 83